Р Е Ш Е Н И Е № 27

 

Гр. С.  15.04.2020 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публично

 заседание на…………девети  март……………

през две хиляди двадесета година в състав:

                                           Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Мария Тодорова… …………..……и с участието на прокурора………………………….……..като разгледа  докладваното от  съдията Снежана Бакалова………гр. дело № 566 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 87 ал.3 от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че е единствен наследник на сестра си И. Т.Г., починала в гр. С. на 23.09.2019 г. Наследодателката му била със 100% инвалидност и с отрязан крак, като не можела да излиза извън жилището си, а в същото се движела само с помощни средства. Три години преди смъртта си била обслужвана от социален асистент, който посещавал дома й за 4 часа в работните дни, през което време се грижел за храната й, пазарувал, готвел, почиствал и се грижел за личната й хигиена. През останалото време помощ й оказвал съпругът й, който починал преди 2 години, а след неговата смърт, съседка от същия вход. Твърди, че наследодателката имала и заболяване на сърцето, заради което била лекувана в Кардиологична клиника Ямбол и във Военна болница. През Великденските празници на 2019 г. в жилището на неговата наследодателка се настанили да живеят ответникът и приятелката му, които имали бебе. Те били поканени от И. Г., за да се грижат за нея. С пълномощно с рег. № 5312/09.05.2019 г. на помощник нотариус Ц.Ц., на 10.05.2019 г. ответникът прехвърлил на себе си собствеността върху притежавания от наследодателката самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 67338.525.79.1.1. по кадастралната карта на гр. С., представляващ апартамента, в който наследодателката живеела, описан подробно в исковата молба. Купувачът поел задължението да издържа и гледа прехвърлителката лично или чрез трето лице, както до момента на сключване на сделката, така и за в бъдеще, и да й осигури спокоен и нормален живот, докато е жива. Прехвърлителката запазила пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху описания имот. Твърди, че ответникът ходил на работа, а приятелката му се грижила за детето си и поради тази причина грижите за наследодателката продължила да осъществява жената социален асистент. Твърди, че наследодателката и ответникът не се хранели заедно, а е имало случаи, в които се хранели от храната, приготвена за неговата сестра. Твърди, че социалната асистентка продължила да пазарува, да купува лекарства, да плаща сметки за апартамента със средствата, които теглила от картата на И. Г.. През почивните дни ответникът и приятелката му отивали в с. Б. и оставяли сама сестра му, а през лятото отишли на море за една седмица и също я оставили сама. Договорът на социалната асистентка изтекъл на 31.08.2019 г., като 7-8 дни след това тя отишла в апартамента, за да върне ключа и заварила И. Т.седнала на леглото, клатейки се, неконтактна. Твърди, че по настояване на социалния асистент била извикана Бърза помощ и тя била откарана в болницата. На 23.09.2019 г., един ден преди да бъде изписана от болницата, починала, като предния ден ищецът я посетил в болница и се уговорил да отиде да я вземе при изписването. Счита, че от изложеното може да бъде направен извод, че ответникът не е изпълнявал постоянно и точно задълженията си по договор за издръжка и гледане, и това неизпълнение не е било незначително. Твърди, че прехвърлителката имала нужда от всекидневни сериозни грижи, заради влошеното си състояние, а те не били полагани от ответника или друго лице, а единствено от социалния асистент, ангажиран от Община С.. Твърди, че ответникът не осигурявал издръжка на прехвърлителката, която получавала пенсия около 500 лв., с които заплащала храната си, лекарствата си и разходите за жилището. След смъртта на сестра си, ищецът установил, че парите от банковата й сметка са изтеглени. На 13.08.2019 г. сестра му дала пълномощно на ответника да тегли пари от сметката. Твърди, че не отговаря на истината обстоятелството, че преди сключването на договора за гледане и издръжка, ответникът е полагал грижи за наследодателката му. Моли съда да постанови решение, с което развали сключения на 10.05.2019 г. между И. Т.Г. и Х.А.Х. договор за прехвърляне на собствеността върху самостоятелен обект в сграда с идент. № 67338.525.79.1.1., поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ответника. Претендира и разноски.

          Ответникът е депозирал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло основателността на предявения иск и моли същия да бъде отхвърлен като неоснователен. Твърди, че действително по време на Великденските празници на 2019 г. е бил поканен с приятелката си да живее в жилището на прехвърлителката и да се грижи за нея. Това станало на 21.04.2019 г., като между тях била налице уговорка те да се грижат за прехвърлителката, а тя да им прехвърли собствеността върху жилището, като те живеят заедно с нея. Твърди, че споделила, че има брат, с когото и с неговото семейство живели известно време, но се скарали и те си тръгнали. Твърди, че се съгласил да поеме грижите за И. Г. в процесното жилище, като от този момент до момента на нейната смърт, полагал той и приятелката му перманентни ежедневни грижи, а в определени периоди от време, за нея се грижили и неговите родители. Излага твърдения, че той и приятелката му приготвяли и сервирали храна на прехвърлителката, че се грижили за нейната хигиена, че се грижили същата да бъде преглеждана и настанявана в болницата, че същата винаги вечеряла в тяхна компания и приемала лекарствата си, че приятелката му се грижила за катетъра на прехвърлителката. Излага възражения по твърденията на ищцовата страна за липсата на грижи, като твърди, че не е истина, че за прехвърлителката се грижил социалния асистент, която я посещавала по-рядко от описаното в ИМ. Твърди, че били денонощно с приятелката си при прехвърлителката, а когато отсъствали, за да бъдат на море, за нея се грижили неговите родители. Оспорва твърдението, че асистентката е заплащала сметките за апартамента с пари от пенсията на И. Г., като твърди, че всички консумативи са заплащани от него. Твърди, че купувал лекарства за прехвърлителката и цигари. Твърди, че той и неговите колеги са водили многократно прехвърлителката на лекар, където тя била посещавана ежедневно от него и приятелката му, а брат й я посетил единствено в деня преди да почине. Счита, че изпълнявал постоянно и точно задълженията си по договора, осигурявал перманентни грижи, необходимите средства на прехвърлителката и моли предявеният иск да бъде отхвърлен изцяло, като неоснователен и недоказан.

          В с.з. ищецът, чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск. Претендира разноски.

          Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва иска и моли да бъде отхвърлен като неоснователен. Претендира разноски. Моли адвокатското възнаграждение заплатено от ищеца да бъде намалено, като прекомерно.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищецът А.Т.А. е брат и единствен наследник по закон на И. Т.Г. починала на 23.09.2019г. в град С..

          Наследодателката И. Г. живеела в град С. в собствено жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 67338.525.79.1.1. по кадастралната карта на гр. С., представляващо апартамент, състоящ се от дневна, кухня, два спални и сервизни помещения, със застроена площ 88,50кв., находящо се на адрес гр. С., кв. „Българка“, бл. 15, вх. В, ет.1, ап.1, с принадлежащото избено помещение №  2 и 7,69% идеални части от общите части на сградата.

          Съпругът на наследодателката починал една година преди нейната смърт, като преди смъртта си полагал грижи за нея. И. Г. била във влошено здравословно състояние – имала диабет, била с отрязан крак, имала сърдечно заболяване, поставен байпас на сърцето и катетър за урината. След смъртта на съпруга си тя не излизала от жилището, като можела да се придвижва в него с патерици.

          Свидетелката В. И. била определена за социален асистент по програма финансирана от Община С. от началото на 2016г. на двамата съпрузи, а в последствие само на И. Г.. По тази програма тя следвало да осигурява грижи на наследодателката по четири часа на ден, през работните дни.

          През месец април 2019г. И. Г. била приета в кардиологична болница в град Ямбол във влошено състояние за четири – пет дни. След като била изписана провела разговор със свидетелката  К.Х. Д., която познавала от по-рано, тъй като същата била от родното й село Б..  Споделила с нея, че иска тя и съпруга на свидетелката да я гледат, тъй като й е омръзнало да бъде сама и да я заключват вечер и да я отключват сутрин. Споделила също така, че ако не са съгласни ще намери човек, чрез обява. Свид. Д. говорила със сина си ответника Х.Х. и жената с която живеел на съпружески начала – свид. Г. И.те да се ангажират с това и те се съгласили. Двамата живеели в квартира под наем в град С.. Те се срещнали с И. Г. по време на великденските празници, в края на месец април 2019г. и се уговорили, като напуснали квартирата си, макар и с плетен наем, тъй като Г. не искала да стои сама.  Последната подписала на ответника пълномощно, с което го упълномощила да прехвърли на себе си притежавания от нея недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

          С пълномощно с рег. № 5312/09.05.2019 г. на помощник нотариус Ц.Ц., на 10.05.2019 г. ответникът прехвърлил на себе си с договор, оформен с нотариален акт № 181, том II, н.д.№ 299/19, по описа на нотариус Н.С., рег. № 123 на НК, с район на действие СлРС, собствеността върху притежавания от наследодателката самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.525.79.1.1. по кадастралната карта на гр. С., представляващ апартамента, в който наследодателката живеела.  Купувачът поел задължението да издържа и гледа прехвърлителката лично или чрез трето лице, както до момента на сключване на сделката, така и за в бъдеще, и да й осигури спокоен и нормален живот, докато е жива.  Прехвърлителката запазила пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху описания имот.

          След като се установили да живеят в жилището  на прехвърлителката основните грижи за нея били полагани от свид. Г. И.,  която съжителствала на съпружески начала с ответника Х.Х..  Той работел през деня, а свид. И.били непрекъснато в дома на прехвърлителката, тъй като имала малко дете и била в платен отпуск по майчинство.  Тя ставала сутрин, грижила се за тоалета на И. Г., като изхвърляла урината от катетъра, приготвяла й закуска и кафе, давала й лекарствата. Свид. И.се грижила за хигиената в дома, за прането и пазаруването. Свид. В. И., която продължила да изпълнява функциите си на социален асистент идвала през дните понеделник, сряда и петък от 12.30 часа, но не оставала пълни четири часа и вторник и четвъртък от 14 часа. Докато била в дома на И. Г., свид. И. почиствала торбичката на катетъра, сервирала обяд на прехвърлителката, понякога й приготвяла храна или я къпела. След като си тръгнела социалната асистентка грижите за Г. продължавала да полага свид. И., която приготвяла вечеря и сервирала и отсервирала същата. Първоначално всички се хранили общо, но в последствие Г. поискала да се храни сама, тъй като й било  неудобно да ползва тоалетния си стол, който се намирал до нея, в присъствието на семейството. Прехвърлителката спяла в кухнята на жилището, където по нейно настояване били разместени дивана и леглото, а ответникът и семейството му ползвали останалата част от апартамента.

          През почивните дни грижите за прехвърлителката били полагани само от свид. И.и от ответника. В редки случаи те отсъствали за часове от града, като през това време молели съседка на име Димитрина да наглежда И. Г.. Свид. К.Д. и съпруга й – родителите на ответника посещавали жилището в почивните дни, като носели продукти. Те са грижили за перхвърлителката и в периода от 3-4 дни през лятото, в който ответникът и И.били на море.

          Поради сериозните си здравословни проблеми се налагало веднъж в месеца И. Г. да бъде приемана в болница, за да бъде източвана задържаната в организма й вода. Тъй като придвижването й било много трудно, пристигала линейка с лекуващия й лекар, който водел персонал да помага и ответникът, който викал свои колеги – свид. Д.и В.. Понякога се включвал и свид. В. Вълков, който били викан от самата Г..  Прибирането от болницата било осигурявано по същия начин.

          Преди да се нанесат при прехвърлителката, ответникът и съжителката му, ключ от жилището имала свид. В. И., съседката Д. и свид. В.и майка му свид. С. В.. Свид. В.живял за известно  време с прехвърлителката, като се грижил за нея с уговорка за евентуално прехвърляне на него на жилището, но до това на се стигнало. Той ходил на гости на Г. на две седмици един или два пъти, като причината да ходи по-рядко била тази, че имало други хора при нея. Не я е питал и тя не е му е споделяла дали е доволна от грижите, които се полагат от ответника за нея. В един случай сменил развален контакт, който се намирал в нейната стая, за което тя го помолила и му казала, че стоял два-три дни неоправен, въпреки че казала за това на Х..

          След нанасянето на ответника, свид. В.и свид. В. върнали ключовете си от апартамента на Г..

          Социалната асистентка И. вземала банковата карата на И. Г.. Последната, видно от представеното удостоверение получавала месечна пенсия в размер на общо 435,25лв. По искане на прехвърлителката, свид. И. теглела сумите от карата, като от тях купувала лекарствата и медицинските консумативи, след което връщала карата. Периодично прехвърлителката й давала суми от по 10 или 20 лева и й поръчвала да й купува някои хранителни продукти. Според показанията на тази свидетелка, наследодателката на ищеца не е споделяла с нея, че не е доволна от грижите, които полага за нея ответника и съжителката му, а само, че е оставала сама през почивните дни и че  не е видяла документа, с който е прехвърлено жилището.

          Разноските за ток и вода били заплащани за месеците, през които ответникът е живял в жилището от него и от съжителката му. Това се установява от показанията свид. И., която в  показанията си твърди, че казала на прехвърлителката, че повече няма да плаща режийни, след тези, които платила през м. май, за разходите за м. април, тъй като ответникът вече живее в жилището. В представените писмени доказателства за платени консумативи, с малки изключения не е посочено от кого са платени, а само е посочен абоната за услугата. На част от тях е посочен платец – Г. И..

          На 08.09.2019г. свид. И. отшила да върне ключовете за жилището, тъй като вече не била социален асистент на прехвърлителката. В този ден Г. се почувствала зле,  като свид. И.й предложила да я закарат в болница. Първоначално тя отказала, но после свид. И.се обадила на „Спешна помощ“ , като извикала и ответника, който дошъл с негови колеги да пренесат Г.. В болницата я посещавала многократно свид. И.и свид. И. – един път.

          На 22.09.2019г., един ден преди смъртта й, я посетил в болницата брат й – ищецът А.А. и свид. К.Т., роднина по сватовство. Пред тях тя казала, че е сгрешила, но не уточнила какво има предвид. Казала на брат си, че ще я изписват в понеделник и да дойде да я вземе и поискала да купи памперси, защото били свършили.

          На следващия ден починала. Погребението било организирано и заплатено от ответника.

          На 24.09.2019г. ответникът изтеглил пенсията на прехвърлителката от дебитната й карта, като по негови обяснения с посочената сума погасил неин заем.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните гласни и писмени доказателства. Събраните гласни доказателства си противоречат за част от подлежащите на доказване обстоятелства. Съдът намира, че следва да кредитира показанията на свид. Г. И., която макар и да съжителства на семейни начала с ответника и да е лицето, което основно е полагало грижи за И. Г., показанията й се потвърждават от показанията на другите разпитани свидетели. Показанията на свид. В.и В., съдът намира, че също не може да цени безкритично тъй като те също са гледали за известно време прехвърлителката и са имали уговорка за сключването на договор за гледане и издръжка.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск за разваляне на договора за гледане и издръжка с правно основание чл.87 ал. 3 от ЗЗД е допустим, но по съществото си неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Искът е допустим. Ищецът е единствен наследник по закон на И. Г. и има право да предяви иск за развалянето на целия процесен договор.

Неговото право да иска разваляне произтича от наследяването и съществува доколкото то е съществувало в патримониума на наследодателя му т.е. следва да бъде установено дали към момента на откриване на наследството са били налице условията за разваляне на договора поради неговото неизпълнение.

В договора между старините липсва подробно описание на обема от грижи, които следва да полага ответника. Общата формулировка, която е използвана в него предполага, съобразно установената практика, че от този момент до момента на смъртта на наследодателя, той следва да престира грижи в рамките на обичайните при този вид договори - обем от грижи, които да осигуряват на прехвърлителя нормален стандарт на живот, необходимата  му издръжка, осигуряване на грижа за здравословното му състояние. В конкретния случай, още преди сключването на договора и преди смъртта на съпруга на наследодателката, за нея и съпруга й се е грижил социален асистент, който е получавал възнаграждение от Община С.. По тази причина не може да се направи извод, че ответникът е следвало да поеме и извършването на дейностите от социалния асистент. На свид. И. е било заплащано възнаграждение за определен обем от дейности и тя е следвало да ги изпълнява, като страна по договора с Община С.. В този смисъл ответникът е следвало да полага за прехвърлителката грижите извън тези на социалния асистент от които тя се нуждае. От сключването на договора, здравословното състояние на прехвърлителката е било влошено в сравнение с това до м. април 2019г. и е налагало и допълнителни и непрекъснати грижи. В показанията си всички свидетели са категорични, че основния мотив  за сключването на договора от страна на прехвърлителката е бил този, че тя не е искала да стои сама и да разчита на епизодичини грижи. Ако грижите на социалния асистент и съседите са били достатъчни на Г. тя на би пожелала сключването на договор, та дори и чрез търсенето на купувачи с обява.

В тежест на ответната страна е да докаже точното  изпълнение на договорните задължения. От събраните доказателства се установи такова изпълнение.  Ответникът е полагал грижите за прехвърлителката чрез трето лице – свид. Г. И., с която живее на съпружески начала. Същата е била непрекъснато в жилището, грижила се е за своето дете и за И. Г.. Изпълнявала е основния обем от грижи – храна, обслужване, хигиена, внимание. При нужда от транспортиране до болницата на наследодателката на ищеца това е било организирано от ответника и медицинския персонал. Не се доказаха твърденията в исковата молба, че Г. е оставяна сама, тъй като периодично И.и ответника пътували до София. Това твърдение бе категорично опровергано от свид. В. – работодател на ответника.  За времето през което двамата са били на море за прехвърлителката са се грижили  родителите на ответника, които са били непрекъснато в жилището. За времето през което през почивните дни ответникът е отсъствал  е била молена съседката да се грижи за Г. т.е. тя не е била оставена без непосредствен надзор.

По отношение на изпълнението на задължението за издръжка – в случая след като са били задоволени от ответника нуждите на прехвърлителката от храна и консумативите за жилището, друга издръжка която следва да бъде осигурявана е тази за лекарства. Събраха се доказателства, че те са закупувани предимно от пенсията на Г. и това обстоятелство може да се приема за частично неизпълнение на задълженията по договора, но не толкова съществено, че да даде основание за неговото прекратяване. По искане на И. Г., свид. И. е теглела сумите от пенсията й и е купувала лекарствата й. Не се събраха доказателства, че ответникът е отказал при поискване да закупи лекарства. Прехвърлителката е разполагала свободно със сумите от пенсията си.

Основният аргумент, поради който съдът намира, че следва да отхвърли предявения иск е обстоятелството че пред нито един от свидетелите прехвърлителката не е заявила, че не е доволна от грижите на ответника. Това обстоятелство се установи дори от свидетелите посочени от ищеца. Ищецът не е разполагал с преки впечатления от грижите, които се полагат за неговата наследодателка, тъй като не е поддържал контакт се нея. Изявлението й, че съжалява, направено в болницата в негово присъствие не е конкретизирано за какво се отнася и дори самият ищец не твърди, че то касае договора за издръжка и гледане.

Що се отнася до твърдението, че договорът е сключен и за минали грижи, следва да се приеме, с оглед признанията на страните, че това касае само периода от 21.04.2019г. – датата на която ответникът се е настанил в жилището на наследодателката до 10.05.2019г. – датата на която е сключен договорът за гледани и издръжка.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че следва да отхвърли предявения иск за разваляне по отношение на ответника на процесния договор за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателя.

При този изход на производството на ответника се дължат направените от него разноски за адвокатска защита в размер на 1 200 лв.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                                Р      Е       Ш      И      :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Т.А. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 1 чрез адв. Х., срещу Х.А.Х. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 1, чрез адв. П.Н.,  иск с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД за разваляне на сключения във формата на нотариален акт № 181 том ІІ, дело № 299/2019 г. на Нотариус Н.С. с рег. № 123 на НК с район на действие С.ски районен съд,  договор за гледане и издръжка, по силата на който И. Т.Г. ЕГН **********, починала на 23.09.2019г. е прехвърлила на Х.А.Х. собствения си недвижим имот представляващ ПИ № 67338.525.79.11 по КК на град С., апартамент с адрес гр. С., кв. „Българка“ бл. 15, вх. В, ап. 1, с площ 88,50 кв.м., с принадлежащото избено помещение № 2 с площ 16,10 кв.м. и 7,69% идеални части от общите части на сградата, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателя, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА А.Т.А. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 1 чрез адв. Х. да заплати на Х.А.Х. ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** разноски в размер на 1 200лв. лв.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: