Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен, 30 .12.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 616  по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 ал.2 т.6 от ГПК.

Подадена е жалба от „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София 1797, ********** представлявано от изпълнителния директор П.Г.П. срещу постановление от 06.11.2019 г. за присъединяване на взискател по изп.д. №  20182230400194/2018 г. на ДСИ при СИС при РС – Сливен.

В жалбата се твърди, че с обжалваното постановление на основание на чл. 456 от ГПК З.Г.С. е присъединен като взискател по изп.д. № 152/2018 г. по описа на СИС при РС – Сливен. Твърди се, че постановлението е неправилно, незаконосъобразно, тъй като с решение от 04.07.2019 г. постановено по т.д. № 6789/2013 г. по описа на СГС, дружеството е в открито производство по несъстоятелност.  Поради това и по силата на нормата на чл.638 от ТЗ производството  следва да бъде спряно. Тъй като по силата на закона производството се спира по него не могат да бъдат извършвани изпълнителни действия, включително и присъединяване на взискатели.

Постъпили са писмени мотиви от ДСИ, в които се сочи, че въпреки твърденията в жалбата на длъжника, че има постановено решение за обявяването му в несъстоятелност, до настоящия момент в СИС при РС – Сливен  няма постъпила информация за такова решение.

Настоящият състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение No 1229 от 04.07.2019 по т. дело No 6789/2013 на Софийски градски съд е открито производство по несъстоятелност спрямо „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД, ЕИК *********.
        Съгласно нормата на чл. 638 от ТЗ с
откриване на производството по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността с изключение на имуществата по чл. 193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Следователно по спрените изпълнителни дела не могат да бъдат извършвани никакви действия, включително и присъединяване на взискатели. Тъй като Търговският регистър  е регистъра на ЮЛНЦ е публичен, то съдебният изпълнител е имал възможност да извърши справка с оглед твърденията на длъжника и след като установи тези обстоятелства е следвало да спре изпълнителните производства.  Като не е сторил това той е допуснал издаването на незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ постановление от 6.11.2019 г.  на ДСИ при СИС при РС – Сливен, с което  е присъединен като взискател по изп.д. № 152/2018 г. З.С.Г..

 

         Решението не подлежи на обжалване.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: