Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

гр. Сливен,  13.03.2020 година

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА 

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 167   по описа за 2020  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 463 от ГПК вр. чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба подадена от Д.Ф.А. – взискател по изп.д. № 20167680400596 по описа на ЧСИ М.М., чрез пълномощника – адв. Е.Д., против разпределение по изпълнителното дело, извършено с протокола за разпределение от 05.02.2020 г. Твърди се, че с изготвеното разпределение е определена сума, която следва да бъде изплатена на НАП, което е неправилно, поради което разпределението е обжалвано в тази му част. По изпълнителното дело по искане на взискателя – жалбоподател е вписана първа по ред възбрана върху недвижими имоти, собственост на дружеството, включително и върху имота , предмет на продажбата. НАП е вписал втора по ред възбрана, като се твърди, че към настоящия момент няма предприети действия по реализиране на принудително събиране на вземането на НАП и тъй като такива активни действия по обезпечаване и събирането на вземането не са предприети, НАП не следва да получи суми от разпределението.  Поради това се счита, че разпределението е незаконосъобразно, следва да бъде отменено, а сумата определена за изплащане на НАП  следва да бъде изплатена на взискателя.

Постъпил е отговор на жалбата от длъжника „ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ“ ЕООД , ЕИК *********, представлявано от управителя Ж.В.И., в който отговор се твърди, че в частната жалба не са наведени правни аргументи. С нея не е оспорено присъединяването на държавата в изпълнителното производство, но се възразява срещу възлагането на суми. Не е оспорен размерът на заявените публични вземания, както и размерът на разпределената в полза на НАП сума. ЧСИ е действал законосъобразно и разпределението е правилно, тъй като държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. Излагат се аргументи в подкрепа на тази теза. В обобщение се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

Постъпило е възражение и от Община – Сливен, чрез пълномощник, в което се сочи , че подадената жалба е неоснователна, а разпределението е законосъобразно и правилно. Излагат се аргументи в подкрепа на правилността на разпределението по отношение на присъдените в полза на Община – Сливен суми. Иска се да бъде оставена жалбата без уважение и се претендират разноски.

В писмено становище ЧСИ М.М. излага хронологията от образуването и движението на изпълнителното дело. Сочи, че жалбата е подадена в законовия 3-дневен срок от предявяване на разпределението, но е неоснователна, тъй като разпределението на постъпилата сума от купувача е извършено  съобразно разпоредбите на чл.136 от ЗЗД. Вземането на взискателя по делото не е било обезпечено с вписване на ипотека, поради което същото  не е привилегировано и няма как да бъде предпочетено пред публичните вземания на държавата, които се ползват с право на предпочитателно удовлетворяване, а вземането на взискателя е хирографарно.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и изпълнителното дело, намира същата за неоснователна, поради следните съображения:

По делото е била извършена публична продан на имот, собственост на длъжника. След внасянето на  сумата от купувача, ЧСИ е извършил разпределение на получената сума с протокол за разпределение от 05.02.2020 г. Констатирано е, че постъпилата сума е в размер на 51 743,20 лв. и от получената сума на взискателя – жалбоподател е разпределена сумата от 5 010,09 лв., а на НАП  - 31 530,42 лв.  това разпределение е било предявено на 19.02.2020 г. на страните, а жалбата против него е постъпила на 24.02.2020 г., тоест в законовия срок. Безспорно е също, че още на 20.11.2018 г. на длъжника по изпълнителното дело е връчено съобщение за наличие на публични задължения на територията на ТД на НАП – Сливен. Съгласно разпоредбата на чл. 458 от ГПК държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен  на съдебния изпълнител до извършване на разпределението и затова съдебният изпълнител изпраща съобщения на НАП за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. Така в случая ЧСИ е действал законосъобразно, тъй като на него са му били съобщени вземанията на държавата, поради което той е следвало да ги съобрази при извършеното разпределение. Привилегиите по чл. 136 ал. 6 от ЗЗД, а именно вземанията на държавата се удовлетворяват предпочтително от цялото имущество на длъжника. В случая е безспорно установено, че вземането на вазискателя не е било обезпечено с ипотека върху имота, който е предмет на публичната продан, поради което същото не може да се ползва от привилегията по чл. 136 т. 3 от ЗЗД. Изложените в жалбата съображения относно това дали държавата е предприемала активни действия по събиране на вземането са ирелевантни, доколкото ЧСИ има задължение да уведомява НАП за всяко действие, след като му е било съобщено за наличието на публични задължения.

В обобщение частната жалба се явява изцяло неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В подаденото си възражение Община – Сливен е претендирала разноски за това производство, но такива не й се дължат, доколкото с частната жалба не се оспорва правилността на разпределението по отношение на присъдените на общината суми дължими за местни данъци и такси.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Ф.А. – взискател по изп.д. № 20167680400596 по описа на ЧСИ М.М., чрез пълномощника – адв. Е.Д., против разпределение по изпълнителното дело, извършено с протокол за разпределение от 05.02.2020 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

        

        

Решението подлежи на обжалване пред БАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: