О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

 

гр. Сливен, 08.04.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  открито заседание на седми април две хиляди и десета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:   МАРТИН САНДУЛОВ

                         мл. с. МИРА МИРЧЕВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно  гр. д. N 458  по описа за 2008  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод молба за възстановяване на срок и се движи по реда на чл.66 и сл. от ГПК.

В молбата се твърди, че касационната жалбоподателка е узнала късно за разпореждането да отстрани нередовностите в касационната жалба, тъй като е била на лечение. Поради това и след като е отстранила нередовностите на касационната жалба, моли да бъде възстановен срока за отстраняването им.

В с.з. лично и чрез представител по пълномощие поддържа подадената молба.

Насрещната страна, чрез представител по пълномощие, оспорва основателността на искането, тъй като не са налице уважителни причини за пропускането на срока.

Молбата е допустима, а разгледана по същество и основателна.

За основателността на молбата за възстановяване на пропуснатия, определен от закона или от съда срок, е необходимо да се установи, че са налице такива непредвидени обстоятелства, станали през течение на този срок, които обективно са лишили страната от възможността да извърши своевременно дадено процесуално действие, като природно бедствие, внезапно тежко заболяване, военно положение и др. събития, които нито могат да се предвидят, нито да се преодолеят от волята на страната. С оглед представените по делото доказателство е видно, че жалбоподателката е получила тежко заболяване, което е свързано и със смъртта на нейния съпруг. Очевидно е налице уважителна причина за възстановяване на срока.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗСТАНОВЯВА срока за отстраняване на нередовностите на касационна жалба вх. № 9708/29.12.2008г. подадена от Б.Х.Т..

Определението е окончателно.

 

Препис от касационната жалба и приложенията да се изпратят на другата страна с право на отговор в едномесечен срок.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: