П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 23.02.2009 год.

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на двадесет и трети февруари 2009 г. в  състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Х.М.

                                        ЧЛЕНОВЕ:         М. *** Х.

 

в присъствието на секретар М. Л. и прокурор ………………. сложи за разглеждане в.гр.д. № 659  по описа за 2008 год., докладвано от М.Х..

 

На поименното повикване в 09:05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от представител по пълномощие адв. Т..

От ответниците по жалбата за длъжника „Ж. С”, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

За взискателя се явява представител по пълномощие адв. Ш., надлежно упълномощен.

АДВ. Т.:  Да се даде ход на делото.

АДВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намери, че са налице условията за даване ход на делото и

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител, с искане да се прекрати принудителното изпълнение и да се отменят извършените изпълнителни действия по отношение на лек автомобил, за който жалбоподателят твърди, че е действителният собственик и между него и длъжника е налице договор за лизинг, като длъжникът ползвал автомобила въз основа на този договор и го държал за действителния собственик „С. Ф. А.” АД, който по този начин владеел автомобила чрез трето лице. В предходно съдебно заседание поради посочването на изпълнително дело с грешен номер, съдът е оставил делото без движение и е указал на жалбоподателя да посочи точно изпълнителното дело, както и извършените изпълнителни действия които обжалва. В същата молба жалбоподателят е уточнил, че обжалва действията на съдебния изпълнител по възлагане на автомобила в полза на взискателя г-жа А..

АДВ. Т.: Разбрахме при последното съдебно заседание,  че е приключила продажбата и уточняваме, че обжалваме постановлението за възлагане. Поддържаме жалбата и моля да приемете представените с нея молбата и писмените доказателства.

АДВ.Ш.: От името на моята доверителка, заявявам че същата  оспорва жалбата. Не се противопоставяме да бъдат  приобщени към  делото представените с жалбата от съдебния изпълнител писмени доказателства. Нямаме доказателствени искания.

С оглед изявлението на адв. Т., че продажбата е приключила и посоченото в жалбата обстоятелство, че по изп. дело № 20077680400491 е извършено възлагане на лекия автомобил, както и въз основа на това, че същото обстоятелство се потвърждава от обясненията на ЧСИ М. М. в които се посочва, че постановлението за възлагане е било обжалвано и потвърдено с Решение № 311 от 25.07.2008 г. по гр. дело № 496/2008 на СлОС, съдът намира, че настоящата жалбата е недопустима. Съгласно чл. 372 ал. 1 от ГПК /отм./ възпроизведена заедно с останалите разпоредби дословно в разпоредбата на чл. 482 от действащия ГПК, извършената продажба на движима вещ е стабилна и не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. В тези случаи съгласно ал. 2 купувачът става неин собственик независимо дали вещта е принадлежала на длъжника или на трето лице, като действителният собственик има правата по чл. 372 ал. 3, съответно чл. 482 ал. 3, които би могъл да реализира само по исков ред, а именно да получи от съдебния изпълнител, ако сумата не е преведена на взискателя или от взискателя и от длъжника, в случай че е извършено разпределение на сумите, получената продажна цена. С оглед стабилитета на продажбата, обжалването на действията на принудително изпълнение спрямо движимата вещ, в случая лек автомобил, не може да се ползва от защитата по реда на чл. 436 и сл. от ГПК, която е насочена към преустановяване на принудителното изпълнение и в случая е безпредметна, не  е налице правен интерес от жалбата и същата се явява недопустима, поради което съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 659/2008 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, поради недопустимост.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от днес пред БАС.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09:20 часа.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: