ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 16.09.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и девета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :Х.М.,

М.Б.,

М.Х.,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА 794 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба на основание чл. 274 ал.1 т.2 вр. чл. 121 от ГПК

И.Ж.Р. е обжалвала определение № 4970\26.09.2008г. по гр.д. № 3149\07г. по описа на РС – гр. Сливен, с което на основание чл. 119 ал.3 вр. чл. 105 от ГПК съдът е прекратил пред себе си производството и е разпоредил да се изпрати на надлежния съд – РС – гр. Плевен.

Излага съображения, че определението е незаконосъобразно, т.к. възражението за непосъдност на делото на РС- гр. Сливен е направено от пълномощник на ответника, чието пълномощно ищцата е оспорила. Твърди, че ответникът се намира в чужбина, поради което е и невъзможно да е подписал надлежно пълномощното за адв. А. ***. От друга страна, понеже ответникът е с неизвестен адрес съдът е следвало да съобрази разпоредбата на чл. 107 ал.1 от ГПК.

Иска се съдът да отмени обжалваното определение и да задължи първоинстанционния съд да продължи исковото производство по образуваното пред него дело.

Поискано е съдът да издаде съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от паспортна служба” – Сливен относно напускането на страната от ответника В.Д.Г..

Ответникът чрез своя пълномощник – адв. Е.А. е подал писмен отговор, в който оспорва частната жалба и не намира приложение разпоредбата на чл. 107 от ГПК, т.к. ответникът е редовно призован и не се касае за лице с неизвестен адрес. Изтъква, че, ако пълномощното е ненадлежно подписано от ответника, който отсъства от страната, то пълномощникът не би могъл да представи като доказателство копие от личната карта на ответника.

Към настоящия момент въз основа на извършените справки се установява следното:

В обжалваното определение е посочено, че се прекратявма производството по гр.д. № 2487\08г. на РС – гр. Сливен, но също така е посочено, че е постановено по гр.д. № 3149\07г. на РС – гр. Сливен. Съответно частната жалба – предмет на настоящото въззивно производство е подадена по гр.д. № 3149\07г. на РС – гр. Сливен.

Видно от изисканите и приложени по делото справки от РС – гр. Слиевн, гр.д. № 3149\07г. е изпратено по подсъдност на РС – гр. София. Подадената от И.Ж.Р. против В.Д.Г. искова молба по чл. 72 от СК е образувана в гр.д. № 2478\08г. на РС – гр. Сливен и с изх. № 1478\08г. е изпратено по подсъдност на РС – гр. Плевен.

При изискване на делото от РС – гр. Плевен с писмо от 22.01.2009г. се отговаря, че делото е преобарзувано в гр.д. № 4599\08г. на РС – гр. Плевен, насрочено е за разглеждане за 09.02.2009г. и не може да бъде изпратено. Въпреки повторното изискване на делото с посочване, че се касае за частна жалба по чл. 121 от ГПК, която се разглежда по настоящото дело, гр.д. № 4599\08г. на РС – гр. Плевен не е изпратено, като видно от писмо от 09.07.2009г. е разгледано и обявено за решаване на 04.06.2009г., но не е предадено в деловодството.

За изясняване на обстоятелствата имащи значение за разглеждането на настоящото дело, съдът е изискал и по делото е приложена справка от МВР – ОД – Плевен, от която е видно, че ответникът е с постоянен адрес на територията на гр. Плевен.

За да прекрати производството пред себе си и да го изпрати за разглеждане на РС – гр. Плевен районният съд се е позовал на направеното в срока по чл. 119, ал.3 от ГПК възражение за неподсъдност. Намерил е, че същото е основателно съгласно нормата на чл. 105 от ГПК и обстоятелството, че ответникът е с постоянен адрес в гр. Плевен.

Наличието на възражение от ответника по чл. 119, ал.3 от ГПК не се оспорва в частната жалба, като няма и спор, че е направено в предвидения от същата разпоредба срок.

Твърдението, че пълномощното на адв. А. не е подписано от ответника, т.к. към същия момент последният не се е намирал в страната не е подкрепено с доказателства.

Въз основа на така установеното съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Определението на районния съд, с което на основание чл. 119, ал.3 от ГПК във р. с чл. 105 от ГПК производството е прекратено и делото е изпратено на РС – гр. Плевен като компетентен да го разгледа съгласно чл. 105 от ГПК е правилно и следва да се потвърди. По делото не се спори, че от пълномощника на ответника е направено своевременно възражение по чл. 119, ал. 3 от ГПК, като се установява и, че постоянният адрес на ответника е на територията на гр. Плевен. Последното изключва приложението на разпоредбата на чл. 107 от ГПК, която се отнася за предявяването на иск срещу лице с неизвестен адрес.

Основното възражение, че адв. А. не е бил надлежно упълномощен от ответника В. Д. Г. не е подкрепено с доказателства. Обстоятелството, че ответникът не се е намирал на територията на РБ към момента на подписване на пълномощното, което не е установено по делото, само по себе си също не налага извода, че процесуалния представител не е надлежно упълномощен.

Предвид гореизложеното, определението на районния съд, с което въз основа на възражението от пълномощника на ответника по чл. 119, ал.3 от ГПК производството по делото е прекратено и съобразно правилото на чл. 105 от ГПК е изпратено на РС – Плевен като местно компетентен да разгледа исковата молба е законосъобразно и следва да се потвърди

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4970\26.09.2008г., с което производството по гр.д. № 2478\08г. на РС – гр. Сливен е прекратено и делото е изпратено за разглеждане от РС – гр. Плевен.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му  пред ВКС на РБ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.