ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 06.03.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шести март 2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Д. ЧЛЕНОВЕ: М.Б.М.Х.

разгледа докладваното от младши съдия Х. ч.ф.д. 803/2008 г. и за да се произнесе, съобрази:

Подадена е частна жалба от А.П.Г., ЕГН **********,*** Загора, срещу определение № 275 /09.10.2008 г. по ч.гр.д. 704/2007 г. по описа на РС Нова Загора, с което е обезсилен издаденият изпълнителен лист по делото. Жалбата е бланкетна. Наведени са основания сочещи неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. По същество моли да се отмени определение № 275 /09.10.2008 г. по ч.гр.д. 704/2007 г. по описа на РС Нова Загора и да се остави в сила издадения в полза на жалбоподателя изпълнителен лист.

По делото е постъпило възражение против частната жалба от 1/ „е.-м.;геоод ф. Хасково, рег. с реш. по ф.д. № 118/2003 г., БУЛСТАТ 126623774, представлявано от управителя В. В. Г., със седалище гр. Х., ж.к. „О.", бл. *, ап. * и адрес на управление гр. З., обл. С.н, ул. „С. С." № *, и от 2/ С.А.К., ЕГН **********,***, с което молят да се остави в сила обжалваното определение, като правилно и законосъобразно. Сочат, че на практика липсват нарушения на Районния съд, който правилно е приложил разпоредбата на чл. 252 от ГПК /отм./, тъй като жалбоподателят Г. не е представил доказателства до момента, да е предявил надлежно и в указания му от съда срок установителен иск, като дори не твърди такъв факт. По същество молят да бъде оставено в сила определение № 275 /09.10.2008 г. по ч.ф.д. 704/2007 г. по описа на РС Нова Загора.

Съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна.

Въз основа на определение № 372/30.11.2007 г. по ч.ф.д. № 704 по описа за 2007 г. на НЗРС е издаден изпълнителен лист против „Е.-м."ЕООД гр. Х.и С.К. в полза на кредитора А.П.Г. ***,,Х.Д. А." № 86, на когото солидарно да заплатят сумата 50000 лв., въз основа на договор за цесия от 09.05.2007 г., както и направените по делото разноски. Въз основа на издаденият изпълнителен лист е образувано изпълнително производство при ЧСИ Биволова-район на действие-Окръжен съд ф. Стара Загора. С определение № 157/2008 г. по ч.гр.д. № 209/2008 г. на Окръжен съд Стара Загора е спряно изпълнителното производство, като е указано на кредитора А.Г., че следва в едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си, в противен случай издадения изпълнителен лист ще бъде обезсилен.

И пред решаващата въззивна инстанция не се сочат доказателства от кредитора, че до настоящия момент е заведен иск за установяване на вземането.

Съгласно изричните указания на Окръжния съд, на основание чл. 252 от ГПК /отм/, когато съдът спре изпълнението, кредиторът трябва да предяви иск за установяване на вземането си в месечен срок от деня, в който определението за спиране на изпълнението е влязло в сила. В противен случай издаденият изпълнителен лист се обезсилва. Аналогична правна норма съществува и в сега действащият ГПК в чл. 415 ал. 2. В конкретния случай солидарните длъжници са се ползвали от правото си по чл. 250 от ГПК /отм./ и са поискали спиране на изпълнението, с възражение, че сумата по изпълнителния лист не е дължима. Налице е оспорване на вземането, реализирано като средство за защита на длъжника, при което задълженията се прехвърлят в патримониума на кредитора. Видно от представените по делото доказателства, кредиторът не е предявил в установения в закона срок установителен иск за вземането си.

Определението на първоинстанционния съд, при тези данни по делото се явява правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

Ето защо и на основание чл. 217 от ГПК/отм/ съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата А.П.Г., ЕГН **********,*** Загора, срещу определение № 275/09.10.2008 г. по ч.гр.д. 704/2007 г. по описа на РС Нова Загора, с което е обезсилен издаденият изпълнителен лист по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: