ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.01.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осми януари……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С.Б.…*** по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на С.С.Ш. против Определение от 28.10.2008г. по гр. д.№ 5408/2007г по описа на СлРС.  В жалбата си твърди че с обжалваното определение СлРС не е уважил молбата му за възстановяване на пропуснат срок за въззивно обжалване на решението по посоченото дело. Твърди че постановеното определение е неправилно, тъй като в исковата молба той е посочил адрес за призоваване и до момента на постановяване на решението е получавал на този адрес всички призовки и книжа, а само решението по делото е съобщено на неговия пълномощник. Счита че няма вина за пропускането на срока за обжалване, тъй като неговия пълномощник не е можел да вземе решение вместо него дали да обжалва решението или не. Счита, че неправилно е прието от първоинстанционния съд, че след като е подал молба за препис от постановеното решение на 25.06.2008г., то към този момент той  е знаел съдържанието на самото решение. Моли съда да отмени обжалваното определение, като се произнесе по същество и възстанови срока за въззивно обжалване на решението. 

            В срок за възражение, ответната по частната жалба страна не е депозирала отговор.

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си е неоснователна.

            Производството се движи по реда чл. 37 и сл. от ГПК(отм.).

            Ищецът С.Ш. е подал молба за възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба, в която твърди че на 25.06.2008г. в канцеларията на СлРС узнал че има постановено решение по делото без да разбере неговото съдържание и подал молба за препис. Твърди че не му е изпращано съобщение за изготвеното решение, ни то такова е получавано от неговия пълномощник, макар и поделото де има разписка, че препис от решението е получен на 23.06.2008г. от пълномощника му адв. Е.Х.. Твърди че подписа на обявлението не е положен от пълномощника му и моли съда да постанови определение, с което възобнови срока за обжалване тъй като пропускането ме се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

            За установяване твърденията на ищеца по делото е  назначена съдебно графическа експертиза, от заключението на която се установява че подписът положен под разписка за получено обявление от 19.06.2008г. до С.Ш. е положен от адв. Е. Х..

            Не са събрани други доказателства установяващи особени непредвидени обстоятелства за пропускането на срока.

            От изложеното следва да се направи извода че не са налице условията на чл. 37 от ГПК (отм.) за възстановяване на срока. Съобщението до ищеца за изготвеното решение на връчено редовно при условията на чл. 46 ал.1 от ГПК (отм.) на пълномощника на страната по делото на 23.06.2008г.(с оглед заключението на експертизата че подписа е поставен от пълномощника на страната). От този момент е започнала а тече срока за въззивно обжалване и е изтекъл на 07.07.2008г., а въззивната жалба е подадена на 10.07.2008г. През периода, през който е течал срока за обжалване не се установи да са настъпили обстоятелства от изключителен характер, които да препятстват подаването на въззивната жалба в срок. Без значение са разсъжденията на частния жалбоподател кога той самия е узнал съдържанието на решението, тъй като връчването на пълномощника му е редовно връчване и поставя началото на срока за въззивно обжалване.  С оглед изложеното правилно първоинстанционния съд е преценил чене са налице условия за възстановяване на пропуснат срок и е оставил молбата без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.С.Ш. ЕГН ********** ***, против Определение от 28.10.2008г. по гр. д.№ 5408/2007г по описа на Районен съд –Сливен за прекратяване на производството, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: