ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Сливен, 28.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и девета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Х.М.,

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.,*** Х.,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА 860 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалбата на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” към Агенция за социално подпомагане – Сливен против решение № 998\23.10.2008г. постановено по гр.д. № 2895\08г. на РС – Сливен, с което е отхвърлено като неоснователно искането за вземане по съдебен ред на мярка за закрила „Ннастаняване на детето М.Й.М.за срок от една година в специализирана институция – ДДЛРГ „М. *** Загора.

С протоколно определение от 16.02.2009г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д. № 2824\08г. на РС – Сливен образувано по исковата молба на РП – Сливен за ограничаване на родителските права на М. и Й. Миндови по отношение на детето М. Й. М..

С молба от 24.06.2009г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” към Агенция за социално подпомагане – Сливен е посочено, че гр.д. № 2824\08г. на РС – гр. Сливен е приключило с влязло в сила съдебно решение № 87\25.03.2009г. на РС – Сливен, с което са ограничени родителските права на М. и Й. М. по отношение на детето М. Й. М.. Представен е препис от решението заверено като влязло в сила. Поискано е прекратяването на настоящото производство, поради отпадане на нуждата от искането за предприемане по съдебен ред на посочената мярка за закрила, като в молба от 21.07.2009г. се посочва, че се въззивната жалба подадена срещу решението по гр.д. № 2895\08г. на РС – гр. Сливен.

Въз основа на горното се налага извода, че са налице основанията за прекратяване на производството.

Съгласно чл. 264, ал.1 от ГПК страната може при всяко положение на делото да оттегли жалбата си.

С оттеглянето на въззивната жалба по този начин съдът е десезиран от разглеждане на делото, поради което производството следва да се прекрати.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 264, ал.1 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 860\08г. по описа на Окръжен съд - Сливен поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА подадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” към Агенция за социално подпомагане – Сливен против решение № 998\23.10.2008г. постановено по гр.д. № 2895\08г. на РС – Сливен, с което е отхвърлено като неоснователно искането за вземане по съдебен ред на мярка за закрила „Ннастаняване на детето М.Й.М.за срок от една година в специализирана институция – ДДЛРГ „М. *** Загора.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: