ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.03.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…девети март………...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател:  С.Б.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С.Б.…***…. по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            С подадения отговор, ответната страна, е направила възражение за местна неподсъдност на делото пред СлОС на основание чл. 108 ал.1 от ГПК и е поискала делото да бъде изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

            Молбата е основателна и следва да бъде уважена. Възражението за местна неподсъдност на спора е направено своевременно. Ответникът е  ЮЛ със седалище гр. С., без подления в района на СлОС. Искането на ищците делото да се разглежда от СлОС, тъй като нямат средства за пътуване и водене на делото в района на друг съд не може да бъде уважено, поради липса на законово основание. Искането на ответника делото да се изпрати на Софийски районен съд е неоснователно, тъй като по правилата на родовата подсъдност спора е подсъден като първа инстанция на Окръжен съд. За спазването на родовата подсъдност, съдът следи служебно, поради което делото следва да бъде изплатено по компетентност на СГС.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.2 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 869/2008 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд по компетентност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         (Сн. Б.)