ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

16.02.2010год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД ,  гражданско отделение

в закрито заседание на ………………шестнадесети февруари…..………

двехиляди и десета година в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………..………..и с участието на ..……прокурора… …..изслуша докладваното от…Снежна Бакалова……гр. дело №  1   по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявен е иск с  правно основание чл. 422 от ГПК.

            От извършената в хода на производството справка от СРС се установява че издадената по ч. гр.д.№ 16717/2008г. по описа на същия съд заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 418 от ГПК и изпълнителен лист са обезсилени. С оглед изложеното, съдът намира че не са налице предпоставките за допустимост на производството с правно основание чл. 422 от ГПК, а именно:  да е налице проведено производство по чл. 417 и сл. от ГПК; да е издаден изпълнителен лист  и след оспорване от страна на длъжника да бъде предявен иск за установаване на вземането, по което производство се внася половината от дължимата държавна такса.

                        Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1/2009 година по описа на Окръжен съд гр. Сливен, по иска на “Хатекс” ООД гр. Сл, ул. “С.Р.” №* против И.К.Ц. ЕГН **********,*** *-*-* с цена 110 000 лв. и правно основание чл. 422 от ГПК, като недопустимо.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: