О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 14.01.2009 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  М.С.

ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                         М.Д.

 

като разгледа докладваното от  М. С. ***. N 2  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение на Районен съд – Сливен, с което е спряно принудителното изпълнение по изпълнително дело. В частната жалба се твърди, че определението на Районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че по изпълнителното дело все още не е бил извършен опис и оценка, поради което не може да се твърди, че ипотеката, гарантираща вземането по договора за кредит е достатъчна, за да бъде удовлетворена банката като кредитор. Освен това по изпълнителното дело са били поискани и други изпълнителни действия, изразяващи се в запори на банкови сметки на длъжника. Спирането би накърнило интересите на банката като кредитор за събиране на вземане. Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 420 ал.2 от ГПК искането за спиране е трябвало да бъде подкрепено с убедителни писмени доказателства, а в приложеното по делото възражение такива не са били представени. Поради това се иска да бъде отменено определението на Районния съд и да бъде отменено спирането по изпълнителното дело.

Срещу подадената частна жалба е постъпило възражение от длъжника, в което се твърди, че в полза на кредитора има учредена договорна ипотека за обезпечаване на вземането по договора за банков кредит. Сочи се, че това представлява надлежно обезпечение за кредитора, съгласно изискванията на чл. 420 ал.1 от ГПК. Освен това, към искането за спиране е представен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, което е представлявало достатъчно и убедително писмено доказателство по смисъла на закона.

С определение № 5711/03.12.2008 г. , Районният съдия е спрял принудителното изпълнение по изпълнително дело № 20087680400315 по описа на ЧСИ М. М.. За да спре принудителното изпълнение съдът е приел, че е представено копие от договор за кредит, от който е видно, че този кредит е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя, както и със запис на заповед. Поради това, съдът е приел, че са налице условията на чл. 420 ал.1 от ГПК и е постановил определение. Именно това определение е предмет на частната жалба.

Настоящият въззивен състав не споделя изцяло съображенията на първата инстанция. Вярно е, че възражението срещу заповедта за изпълнение може да доведе до спиране на принудителното изпълнение тогава, когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора, но това обезпечение следва да бъде представено пред съда. В случая се касае за обезпечение на договора за банков кредит, което представлява едно от условията за изпълнение на този договор. От друга страна обаче, действително са налице убедителни писмени доказателства, които поставят под въпрос действителното правно положение между страните. Представени са и не са оспорени постановления на Прокуратурата за образуване на наказателни производства, свързани с документни престъпления и измама. Несъмнено е, че до решаването на този въпрос не следва да се предприемат действия по принудително изпълнение, тъй като те биха довели до тежки последици за длъжника при евентуалното установяване на престъпна дейност от други лица. От друга страна, твърдението в частната жалба, че спирането би накърнило интересите на кредитора, не могат да се приемат за основателни, тъй като са налице съответните правни възможности за удовлетворяването им. Ето защо, крайните изводи на двете инстанции съвпадат, поради което частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Б. ДСК” ЕАД – С., представлявана от Р. И. Г. – Главен юрисконсулт в Регионален център, гр. Б., в качеството си на пълномощник срещу определение № 5711/03.12.2008 г. на Районен съд – Сливен по ч.гр.д. № 3858/2008г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: