О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Гр. Сливен, 23.01.2009 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на двадесет и първи януари, през две хиляди и девета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

                                                                                                  М.Б.

   

при секретаря……….и с участието на прокурора……………………………..  разгледа докладваното от ……Г.Д.………в.  гражданско дело № 16 по описа за 2009 година и констатира:

Делото е образувано по частна жалба на  Т. п. „Б. п.” ЕАД гр. С. чрез пълномощник – К. Гр. – гл. юрисконсулт на ТП „Б. п. „ЕАД гр. Сливен, против определение държано в съдебно заседание проведено на 16.12.08 г. по гр.д. №4271/2008 г. на РС-Сливен.

С това определение е върната исковата молба на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. против ЕТ „Хр. ПК – П. К.”, за заплащане на сумата 1650.20 лв. ведно със законната лихва върху нея, считано от предявяването на иска до окончателното й изплащане, като недопустима. Прекратено е производството по гр. д. №4271/08 г. по описа на РС – Сливен.

В частната жалбата на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. се твърди, че неправилно съдът е приел, че ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. няма процесуална правоспособност по чл. 27 ал. 1 от ГПК и исковата молба е била подадена от ненадлежна страна, която не представлява самостоятелен правен субект и не е подписана от представител на „Б. п.”ЕАД. Сочи, че с решение на съвета на директорите на  „Б. п.” ЕАД гр. С. взето с протокол №31 от 18.11.2005 г. – т.9 и Заповед №РД 08-20073 от 08.12.05 г. на Главния изпълнителен директор Е. Х. е разрешено и наредено на директора на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. да даде под наем с трайно наддаване имота, по който се претендира заплащане на наем.  Този имот бил включен в баланса на това поделение.  Посочва, че ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. не е отделно юридическо лице, а структура единица на „Б. п.” ЕАД. Намира, че не са даден указания да се ангажират доказателства да процесуална правоспособност и не е даден подходящ срок за поправяне на този недостатък и няма предупреждение за неблагоприятните последици, че ще се прекрати производството по делото. Към частната жалба са приложение писмени нови доказателства – цитираният протокол №31 от 2005 г.  и заповед  РД 08-273/05 г. на главния изпълнителен директор за възлагане на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. да сключи договор за наем със спечелилия търга наемател и изрично пълномощно, с което главният юрисконсулт на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. К. Г. е упълномощена да представлява „Б. п.” ЕАД С. и заведе искова молба по посочения договор за наем против ЕТ „Хр. ПК – П. К.” за сумата 1650.20 лв., представляваща наем и консумативни разноски, както и да обжалва определението, по което е подадена частната жалба. Моли да се отмени обжалваното определение и се върне делото на РС за продължаване на процесуалните действия.

Окръжният съд намира, че частната жалба на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. е постъпила в срока по ГПК и от упълномощен представител на „Б. п.” ЕАД – С., но отново в нея е посочено, че жалбата се подава от ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. и чрез неговия гл. юрисконсулт.

Приема, че страната има интерес от правото на обжалване, тъй като жалбата е насочена към атакуване на валиден и допустим съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол и счита, че същата следва да се преценява като процесуално  допустима .

Като съобрази доводите в частната жалба и събраните  по делото доказателства по гр.д. №4271 / 2008 г. на РС – Сливен настоящата инстанция констатира:

Искова молба пред РС – Сливен е била подадена от  ТП „Б. п.” ЕАД гр. С., представлявано от директора Н. Ж. П. срещу ЕТ” Хр. ПК – П. К.”***„П. Т.” №6, с цена на иска 1650.20 лв. и посочено правно основание чл. 228 и сл. от ЗЗД, чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД във вр. чл. 310 т. 2 от ГПК. Към исковата молба е приложено удостоверение за актуално състояние на ответника, договора за наем и други писмени доказателства относно неговото изпълнение.

С разпореждане от 02.12.08 г. РС – Сливен е разпоредил: препис от исковата молба да се връчи на ответника, на когото е дал изрични указания за представяне на отговор и предупредил за преклудиране правото му да представя доказателства, ако не вземе становище в дадения от съда срок и не представи доказателства преди изтичането му.

В разпоредително заседание от 19.12.08 г. РС – Сливен е оставил без движение исковата молба и е уведомил ищеца, че следва да представи актуално състояние за правното си състояние. Изрично е вписано в това р.з., че при непредставяне на посочените доказателства „делото ще бъде прекратено”. Съобщение за отстраняване на посочените пропуски в това р.з. ищецът – жалбоподател е получил на 10.12.08 г. /арг. разписка на л. 22 от гр.д. на РС – Сливен №4271/08 г./. С писмо получено в РС – Сливен с вх. № 19796 от 15.12.08 г. ищецът е представил удостоверение за актуално състояние на ответника и удостоверение от Агенцията по вписванията изх. №2008 1210141956 от 10.12.08 г. от което е видно, че в търговския регистър по партида на „Б. п.” ЕАД са вписани адрес гр. С. представител Е. П. Х. и че едноличен собственик на капитала на това ЕАД е МТ. Това удостоверение е и нотариално заверено на 10.12.08 г. от нотариус с рег. №128 – Е. Ш.

След получаване на това удостоверение, с обжалваното определение от 16.12.08 г. РС – Сливен е констатирал, че фактически юридическото лице „Б. п.” ЕАД е със седалище и адрес на управление гр. С. и негов представител е Е. П. Х..  Констатирал е, че исковата молба е подадена от ненадлежна страна, която не е самостоятелен правен субект и няма подпис на представител на „Б. п.” ЕАД нито от надлежно упълномощено от него лице. Установил е , че представеният договор за наем е с наемодател „Б. п.”ЕАД С., а не ТП „Б. п.” ЕАД гр. С.. Приел е, че това поделение на юридическото лице не притежава правосубектност и не може да бъде страна по съдебни спорове, освен по такива с основание в КТ. На това основание е върнал исковата молба като недопустима и е прекратил производството по делото.

 Частната жалба не е подадена от името на юридическото лице „Б. п.” ЕАД гр. С., а отново е написана, че се подава от ТП „Б. п.” ЕАД гр. С., чрез неговия пълномощник.

Тези констатации мотивират следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 27 от ГПК „процесуално правоспособен е този, който е правоспособен по материалното право”.

В конкретния случай по представения с исковата молба, а и към частната жалба договор за наем, носител на материалното право – наемодател е „Б. п.” ЕАД С.. Обстоятелството, че за сключване на този договор е имало решение на управителния орган на собственика и заповед с която на   е било предоставено право на директора на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С.,  да избере наемател и сключи от името и за сметка на собственика договор за наем, не може да мотивира извод, че носител на правото на собственост и възможността да се търси изпълнение на сключените договори, принадлежи на собственика на вещта.

Правилно РС – Сливен е  констатирал, че в конкретния случай исковата молба /вкл. и частната жалба/ е подадена от ненадлежна страна -  ТП „Б. п.” ЕАД гр. С., което не е оторизирано изрично, писмено от собственика да подаде исковата молба от негово име.

Съдът приема, че за подаване на частната жалба гл. юрисконсулт К. Г. на ТП „Б. п.” ЕАД гр. С. е била надлежно упълномощена от собственика на имота, чиито наем и консумативи са предмет на иска да го представлява и да заведе искова молба и жалба против посоченото определение на РС Сливен, с което е прекратено делото. Изрично в пълномощното е посочено, че действията следва да се извършат „от името на „Б. п.” ЕАД – С.”. /арг. цитираното пълномощно/.

За съда съществува задължение, във всяко положение на делото да вземе предвид липсата на процесуална дееспособност на страните по спора. Процесуалната дееспособност е предпоставка от рода на положителните и нейната липса представлява процесуална пречка за допустимост на иска. В тази насока е трайната практика на ВКС. /арг. решение № 423/00 г. по гр.д .№1489/99 г. V ГО – ВКС/.

Твърдението на жалбоподателя, че в конкретния случай съдът е следвало да даде нов срок, за да се представят нови доказателства и нямало предупреждение, че делото ще бъде прекратено, ако не бъдат представени доказателства за процесуална правоспособност на ищеца е голословно. Съдът изрично в р.з. проведено на 09.12.08 г. е дал такива указания и след получаване съобщението на 10.12.2008 г., е представено удостоверение от Агенция по вписванията, от което е видно, че юридическото лице е „Б. п.” ЕАД – С., но ищецът не е променил исковата си молба и не е вписал, че ищец фактически е юридическото лице „Б. п.” ЕАД – С..

По тези съображения се приема, че правилно РС – Сливен е прекратил производството по делото, защото е препятстван да разгледа спора по същество. Това е можело да се осъществи само при участие на правосубектни страни и при наличие на другите, изискуеми от закона положителни и при липса на отрицателни процесуални предпоставки.

Настоящият състав на ОС – Сливен също приема, че исковата молба е предявена от ненадлежна страна и правилно, след като е дал указания да се представят доказателства за надлежната страна, такива са представени, но не е била депозирана нова искова молба от надлежната страна – юридическо лице, производството по делото правилно е прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 5826 от 16.12.2008 г., постановено  по гр.д. №4271/08 г. на РС – Сливен, с което  производството по делото е прекратено, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Определението може да бъде обжалвано в седмичен срок от съобщаването му пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: