ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.01.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на четиринадесети януари……………..…………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря…………………………………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..……….……..…………..изслуша докладваното от ………..… Д.…*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:         Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274  и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на Кооперация „Я. П. к.” –Я. против определение от закрито съдебно заседание на 15.12.2008г по гр.д.№ 3543/2008г по описа на СлРС.

В жалбата се твърди, че  определението е незаконосъобразно и като такова молят съда да го отмени и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия. С атакуваното определение на съда   производството по образуваното дело било прекратено, поради неостраняване в срок на нередовностите на исковата молба. Жалбоподателят твърди, че  в указания срок е поискал да му бъде издадено съдебно удостоверение, с което да се снабди с друго такова от Община Сливен, в което да бъдат посочени постоянния и настоящ адрес на лицето Т.П.. Твърди се, че служителят на Община Сливен при приемане на съдебното удостоверение обяснил, че ще изпрати по служебен път на СлРС удостоверението за постоянния и настоящ адрес на лицето П.. На датата 11.12.2008г представител на жалбоподателя след извършена справка установил, че удостоверението не е изпратено на съда и с молба по факта сезирал СлРС с искане да бъде продължен срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба. Молбата  била входирана с дата 12.12.2008г. На същия ден- 12.12.2008г съдът приел, че едноседмичният срок, даден на ищеца е изтекъл, че молбата за продължаване на срока  е просрочена и прекратил производството по делото. Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното определение като незаконосъобразно.

          За да се произнесе по жалбата съдът съобрази следното:

          Производството по гр.д.№ 3543/2008г на СлРС е образувано искова молба на Кооперация”Я.п. к.”-гр.Я.срещу И.М.Т., Г. С. Г. и Т.Д.П. и е с посочено правно основание чл.240 ал.1 и ал.2 , чл.92 и чл.141 от ЗЗД. На 07.10.2008г СлРС е разпоредил препис от исковата молба да се изпрати на ответниците с право на отговор  в едномесечен срок  от получаването на исковата молба и приложенията й. Ответницата П.не е била намерена на адреса и връчителят не е намерил лице, което да е съгласно да получи съдебните книжа. По реда на чл.47 от ГПК на адреса е било залепено уведомление, с което ответницата да бъде уведомена, че може да получи книжата в двуседмичен срок от залепване на уведомление/13.11.2008г/ на адрес гр.С. пл.”Х.Д.” стая №***. След изтичане на този срок на 01.12.2008г съдът е оставил без движение исковата молба като указал на ищеца в едноседмичен срок да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответницата П.. Съобщението е получено от ищеца на 04.12.2008г С молба ищецът е поискал от СлРС да му бъде издадено съдебно удостоверение, чрез което да се снабди с друго такова от Община Сливен за настоящия и постоянен адрес на ответницата. В последния ден от указания срок- на 11.12.2008г в 16.21ч по факса е получена в канцеларията на СлРС молба от ищеца за продължаване на срока за представяне на исканата от съда справка. Молбата е входирана с дата 12.12.2008г На същата дата съдът е приел, че молбата за продължаване на срока е подадена след изтичане му, поради което съгласно разпоредбата на чл.63 ал.1 от ГПК се явявала недопустима. Като правна последица от този извод съдът е счел, че ищецът  не е спазил указания срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба, поради което отхвърлил молбата за продължаване на срока и  прекратил производството по делото.

Въззивният съд намира, че частната жалба е основателна.

Видно от изложеното по-горе ищецът/ жалбоподател пред настоящата инстанция/ е получил съобщението за оставяне без движение на исковата молба с указанията да представи исканата от съда справка на 04.12.2008г. Тъй като в конкретния казус срокът е едноседмичен, то съобразно правилото на чл. 60 ал.4 от ГПК срокът е изтекъл в съответния ден на  седмицата, т.е. на 11.12.2008г. Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.1 от ГПК законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителна причина. Видно от молбата на К.”Я.п. к.”-гр.Я.. същата е изпратена по факса на 11.12.2008г в 16.21ч., т.е. преди края на работното време  до компетентния орган-СлРС в последния ден от дадения едноседмичен срок. Обстоятелството, че молбата е входирана с дата 12.12.2008г не игнорира този факт. Следователно съдът е следвало да отчете датата и часа  на получаването на молбата по факса, а не датата на входиране й. При това положение въззивната инстанция приема, че молбата за продължаване на указания от съда срок е допустима като подадена в срок . Като е приел обратното и е отхвърлил молбата по чл.63 от ГПК съдът е стигнал до неправилен извод, че в указания на ищеца срок не са отстранени нередовностите на исковата молба и незаконосъобразно е прекратил производството по делото.  Атакуваното определение следва да се отмени като незаконосъобразно, а делото да бъде върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия като на ищеца бъде уважена молбата за продължаване на срока за представяне на справка за постоянния и настоящ адрес на ответницата П..

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ОТМЕНЯ Определение  от 15.12.2008г по гр.д.№3543/2008г по описа на СлРС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          ВРЪЩА делото на същия съдебен състав на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: