ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

11.05.2009 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…единадесети май……………..

две хиляди и девета година в състав:

Председател:…Снежана Бакалова

Членове: ….……………………………..……

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………С.Б.…***..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е за допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 390 от ГПК.

В молбата си молителите П.М.Б., М.М.П. и З.В.О., твърдят че са наследници на Я. Г. Б., която е била умишлено умъртвена от Й. С. М.. Твърдят че последният след извършването на престъплението е прехвърлил на сестра си М. С. В. всички притежавани от него земеделски земи, описни в справка от СлВп при СлРС  и не племенника си притежавания от него недвижим имот – дворно място с жилищна сграда в с. Т.  с цел да осуети исканията им за обезщетение. Твърдят също така, че с Присъда № 22/01.10.2008г. по НОХД № 332/08 на СлОС, Й. С. М. е осъден да заплати на всеки от тях обезщетение в  размер на по 50 000 лв. за претърпените от тях неимуществени вреди, като присъдата е влязла в сила. В допълнителна молба, подадена след указание на съда, уточняват че смятат да предявят против М. С. В. и З. В. В.иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД за обявяване на недействителни спрямо тях на извършените сделки на разпореждане с процесните имоти, тъй като те са извършени с цел да ги увредят като кредитори.

Молбата е допустима и от компетентността на СлОС.

Разгледана по съществото си молбата е основателна.

Налице е обезпечителна нужда, изразяваща се в обстоятелствата, сочени от ищците в молбата им до съда, а именно – вероятността ответниците да искат да прехвърлят получените от тях имоти на трети лица. 

Искът е допустим.  След уточняване на подадената молба се установява, че молителите искат да предявят иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД за обявяване на недействителни спрямо тях на извършените сделки на разпореждане с процесните имоти. Писмените доказателства, представени с молбата и с допълнителната искова молба ( копие от присъда; удостоверение за наследници и родствени връзки и справки от службата по вписванията) са достатъчни с оглед преценка на вероятната му основателност. Видно от представеното удостоверение за наследници Й. С. М. е починал на 30.12.2008г., като е оставил за свой наследник М. С. В. – сестра. С оглед изложеното бъдещия иск следва да бъде предявен против нея, в качеството и на наследник на продавача Й.М. и в качеството й на преобретател по част от сделките и против нея, като наследник и  З. В. В., в качеството му на купувач за процесните имоти.

Исканата обезпечителна мярка – възбрана върху имотите, за които ще бъде предявен иска е подходяща и допустима. Обезпечението следва да бъде допуснато до размера на бъдещия иск – за сумата 150 000 лв.

На молителите следва да бъде определен едномесечен срок  за предявяване на иска.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.395 ал.2 от ГПК във вр. чл. 397 ал.1 т.1 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

     

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещия иск., който П.М.Б. ЕГН ********** ***; М.М.П. ЕГН ********** *** *-*-* и З.В.О. ЕГН ********** *** Б, всички с адрес за призоваване гр. С., к-с ”П.” ет.*, офис *, чрез адв. С.С. ще предявят против М. С. В. ЕГН ********** и З. В. В. ЕГН ********** ***, с правно основание чл. 135 от ЗЗД и цена 150 000 лв. чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА  върху следните недвижими имоти, собственост на ответниците: 

-                       дворно място, представляващо УПИ ХІІІ-351 в кв. 34 по плана на с. Т. с площ 880 кв .м., ведно с построените в него жилищна  сграда със застроена площ 40 кв. м.; лятна кухня с площ 20 кв. м и стопанска сграда с площ 20 кв. м. ;

-                       апартамент с идентификационен № 67338.560.84.3.1, находящ се в гр. С., кв. “Д.” бл. *, вх. *, ет.*, ап.*, ведно с принадлежащото избено помещение № *;

-                       земеделска земя в размер на 478 кв. м., представляваща част от имот № 045008 в м. “Г.”, цялата с плащ 2 ,609 дка. в землището на с. Т.;

-                       нива в м. “П.” с площ 9,039 дка., представляваща имот № 067003 в землището на с. Т.

-                       нива с площ 13,880 дка. в м. “Г.”, представляваща имот № 038040 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 6,061 дка. в м. “Г.”, представляваща имот № 059047 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 3,610 дка. в м. “К. ч.”, представляваща имот № 058085 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 2,764 дка. в м. “Г.”, представляваща имот № 065114 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 2,815 дка. в м. “М.”, представляваща имот № 051064 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 1,946 дка. в м. “Г.”, представляваща имот № 044014 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       нива с площ 2,016 дка. в м. “М.Ч.”, представляваща имот № 057040 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       лозе с площ 1,500 дка. в м. “П. м.”, представляващо имот № 017065по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       Поземлен имот с идентификационен № 67338.62.14 с площ 3 151 кв.м. в м. “С. к.” в землището на гр. С.;

-                       лозе с площ 2,999 дка. в м. “Р.”, представляващо имот № 010027 по плана за земеразделяне на с. К.;

-                       лозе с площ 0,999 дка. в м. “П. м.”, представляващо имот № 019013по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       лозе с площ 1,000 дка. в м. “П.м.”, представляващо имот № 019140 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       овощна градина с площ 5,970 дка. в м. “Д. м.”, представляваща имот № 063058 по плана за земеразделяне на с. Т.;

-                       горска площ 2,067 дка. в м. “Т. к.”, представляващо имот № 076204 в землището на с. Т.

до размера от 150 000 лв.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. За спазване на дадения  срок за предявяване на иска, молителят е длъжен  да представи доказателства, като в противен случай съда ще отмени служебно наложеното обезпечение.

Определението подлежи на незабавно изпълнение. Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителите тече от връчването му, а за ответниците от деня на връчване на съобщение за наложената обезпечителна мярка от службата по вписванията пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: