О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Сливен,  06.02.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   Х.М. 

                                                                                                                М.Х.

при секретаря .............. и с участието на прокурора……………………………..………..като разгледа докладваното от  Г.Д. въззивно гражданско дело № 52 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 436 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на С.Д.С. ЕГН **********,*** – длъжник по изп.дело №2387/06 г. На СИС при РС – Сливен, депозирана чрез назначения му особен представител адв. С. ***, против действия на ДСИ по извършен опис и оценка на недвижимо имущество по посоченото изпълнително дело. Твърди, че в описания и оценен апартамент №10 вх. А на жилищен блок №** в ж.к. С. к. гр. С., жалбодателя-длъжник имал ½ ид.ч. Счита извършените опис и оценка на ДСИ за незаконосъобразни, защото било установено, че длъжникът и членовете от неговото семейство не притежават друго жилище освен описаното. То било единствено жилище на доверителя и семейството му и действията на ЧСИ били в нарушение на разпоредбата на чл. 444, т.7 от ГПК.

В срока по чл. 436 ал. 3 от ГПК е постъпило Възражение от взискателя по изпълнителното дело – А. д. в. – С., 1040 ул. „Г.С. Р.и” №**, представлявано от изп. директор В. П. чрез пълномощник Н. Г., мл. експерт – юрист в отдел „П.” на Дирекция „Ч. д. в.”, с пълномощно №364 от 13.05.08 г. В него са изложени доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата. Посочено е, че жалбата е срещу опис на недвижим имот, който е бил извършен на 25.11.08 г. и едноседмичният преклузивен срок за подаване на жалба срещу това действие на ДСИ е започнал да тече от 26.11.08 г. и изтича в работен ден – 02.12.08 г., а жалбата е депозирана 06.01.09 г., поради което е подадена след срока и е недопустима и следва да бъде върната. Наведени са и доводи за липсата на предпоставките за обжалване от длъжника на посочените действия, съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2и 3 от ГПК, съгласно които длъжникът не може да обжалва опис и оценка на имущество. За това и жалбата била неоснователна. Счита, че не са налице и доказателства-надлежни документи, установяващи предпоставката на чл. 444 т. 7 от ГПК за несеквестируемост на посоченото жилище, което не давало възможност да се установи дали това жилище надвишава нуждите на длъжника и членовете на семейството му, а и не било установена възможността част от жилището, която надвишава жилищните нужди на семейството, да се обособи без значителни преустройство и без неудобства по-големи от обикновените и да бъде продадено. Тежестта за доказване на тези обстоятелства била на жалбоподателя, който не е представил доказателства в тази насока, които да бъдат обсъдени.  Намира жалбата за неоснователна и недоказана. Моли да се остави без  разглеждане като недопустима, а в условията на евентуалност, ако се приема за допустима – да се отхвърли като неоснователна.

ДСИ е изложил мотиви, в които е отразил, че процесното жилище е единствено на длъжника, но към момента на налагане възбраната, описът и оценяването, не е имало автоматизирана система за проверка наличието на друго жилище на длъжника или съпругата му, а при описа такова възражение не е било направено.

Като обсъди данните и доказателствата в изпълнителното дело във връзка с изложените в жалбата и възражението доводи, съдът приема за установено следното:

Видно от доказателствата по делото, Уведомление до длъжника С.Д.С., че в двуседмичен срок може да получи  книжата – 2 броя изпълнителни листи по делото, е извършено по предвидения в ГПК ред – залепено на врата на жилището му по постоянен адрес - на 26.05.2008г./л.78 от цит. изп.д. /.

Длъжникът не се е явил в посочения от ДСИ срок и не е получил доказателствата по изпълнителното дело.

Призовка за принудително изпълнение на длъжника С.Д.С. е била изпратена чрез особения му представител адв. С. *** на 05.11.08 г.  и е получена на 10.11.2008 г. от адв. К.. Изрично е посочено в призовката, че ДСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по това дело, както и че е насрочено „ извършване на опис  на възбранения имот”. Опис на имуществото е извършен на  посочената в тази  призовка дата 25.11.08 г., а оценката на експерта е приета на 02.12.08 г. /арг. л. 88 от изп.д.№476/06 г. на СИС при РС – Сливен/.

След като ДСИ е уведомил, назначения с определение №4961 от 26.09.08 г. по ч.гр.д. №3099/08 г. на РС – Сливен, адв. Ст. К. като процесуален представител на длъжника С.Д. по изп.д. №2387/06 г. на СИС към РС – Сливен, че е насрочил извършване на опис на възбранения имот  на 25.11.2008 г., ДСИ е извършил  описа на същата дата, видно от Протокол за опис на недвижимо имущество от 25.11.2008г., който е подписан и от особения представител на длъжника./л.93 от изп.д.№2387/2006г./. ДСИ е приел заключение на експерта за оценка на описания недвижим имот с постановление от 02.12.2008 г., за което няма доказателства, установяващи, че дадената от експерта оценка е съобщена на особения представител на длъжника по изпълнителното дело ./л.97 от изп.д./.  

Тези констатации от фактическа страна, мотивират следните правни изводи:

Законодателят е приел, че жалба против действие на съдебен изпълнител,  следва да се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, предмет на обжалване, при положение че страната е била призована, а в останалите случаи за страните по делото, срока тече от деня на съобщението. /арг. чл.436, ал.1 от ГПК/.

Жалбата е подадена след изтичане на предвидения от законодателя едноседмичен срок , съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК.

 

По   жалбата, с посочен предмет: „опис и оценка на процесното жилище:

 

Законодателят не е предвидил в действащия ГПК възможност, да бъдат обжалвани посочените в жалбата действия на ДСИ –опис и оценка на вещи и имоти. Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът не може да подава жалба с предмет:  „опис и оценка” на вещ или имот, извършени по изпълнително дело. Приема се, че жалбата на длъжника, в частта й , против извършените от ДСИ, „опис и оценка на това жилище” и се  моли, тези действия  „да бъдат отменени като незаконосъобразни” е недопустима, както като подадена след законоустановения срок, така и поради недопустимост на обжалване посочените в нея  като предмет, действия на съдебен изпълнител, които не може да бъдат обжалвани  от длъжник по изпълнителното производство. Това прави  жалбата по отношение на тези действия недопустима   и поради липса на правна възможност да бъде подадена, поради което  от отношение на тези действия, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.

Допустима е жалба и длъжникът може  да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, „което смята за несеквестируемо”, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението.

В конкретния случай, видно от доказателствата по делото, призовка за принудително изпълнение на длъжника С.Д.С. е била изпратена чрез особения му представител адв. С. *** на 05.11.08 г.  и е получена от него, на 10.11.2008 г. Изрично е посочено в призовката, че ДСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по това дело, както и че е насрочено „ извършване на опис  на възбранения имот”. Опис на имуществото е извършен на 25.11.08 г., а оценката на експерта е приета на 02.12.08 г. /арг. л. 88 от изп.д.№476/06 г. на СИС при РС – Сливен/.

 След като ДСИ е уведомил, назначения с определение №4961 от 26.09.08 г. по ч.гр.д. №3099/08 г. на РС – Сливен, адв. Ст. К. като процесуален представител на длъжника С.Д. по изп.д. №2387/06 г. на СИС към РС – Сливен, че е насрочил извършване на опис на възбранения имот  на 25.11.2008 г., ДСИ е извършил  описа на същата дата, видно от Протокол за опис на недвижимо имущество от 25.11.2008г., който е подписан и от особения представител на длъжника./л.93 от изп.д.№2387/2006г./. ДСИ е приел заключение на експерта за оценка на описания недвижим имот с постановление от 02.12.2008 г./л.97 от изп.д./.

С оглед отразеното в мотивите на ДСИ обстоятелство, че процесното жилище било единствено за длъжника и семейството му, се приема, че съдът не следва да го сподели, защото доказателства, че процесното  жилище е „единствено”, по изпълнителното дело няма. Не са представени доказателства и за семейството на длъжника.

По основателността на жалбата в частта й, в която жалбоподателят счита, че възбраната е наложена върху несеквестируем имот, единствено жилище на длъжника, тъй като нито той, нито член от неговото семейство притежава друго жилище, освен описаното.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, „което смята за несеквестируемо”, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението. Срокът за подаване на жалбата е едноседмичен и тече от извършване на посоченото действие, за което страната е била надлежно уведомена. В случая, уведомлението за  извършване на опис и оценка на жилището, е получено на 10.11.2008г. и описа е  извършен на посочената в него дата. Преди него не е направено възражение, че жилището е единствено на жалбоподателя и семейството му и е несеквестируемо. Оценката на жилището е представена и  приета на 02.12.2008г., а жалбата   е депозирана пред ДСИ с вх. №3/06.01.09 г.

  Към жалбата няма приложени доказателства, установяващи че процесното жилище е единствено за длъжника и членовете на неговото семейство, за което също няма данни от колко члена се състои, за да се преценя и наличие на условията, предвидени в Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство, приета с ПМС №31/2008г. Не е направено такова възражение с приложени доказателства и след като е бил насрочен опис на същото жилище от ДСИ, за което особения представител на длъжника е бил своевременно, надлежно уведомен от ДСИ за описа и оценката на възбранения имот.

Затова и в тази й част, жалбата също е недопустима, като подадена след законоустановения срок. Даже и да се приеме, че в конкретния случай, след като длъжникът е имал надлежно упълномощен особен представител, който е бил уведомен изрично за датата на извършване на описа и  не е направил възражение и не е поискал срок да представи доказателства преди, а и след извършване на този опис, че процесното жилище е единствено на длъжника и неговото семейство  и не надвишава нуждите на последното, то жалбата се явява по същество неоснователна  и следва да се отхвърли и като недоказана.

 

 При тези констатации жалбата подадена от длъжника по изп. дело е депозирана след законоустановения срок по чл. 436 ал.1 от ГПК от извършване на действието, което е неин предмет и за което той е бил надлежно призован, поради което е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

 

Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                     

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.С. ЕГН **********,*** – длъжник по изп.дело №2387/06 г. на СИС при РС – Сливен, депозирана чрез назначения му особен представител адв. С. *** против действия на ДСИ по извършен опис и оценка на недвижимо имущество по посоченото изпълнително дело, КАКТО  и в частта, с която е насочено изпълнението върху  една втора идеална част  от несеквестеруемо жилище, като подадена след законоустановения срок.

 

 

 Определението може да бъде обжалвано пред БАС, в едноседмичен срок  от съобщаването му на страните .

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: