ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 24.02.2009 год. В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари 2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         Х.М. ЧЛЕНОВЕ:         М.Б.М.Х.

като разгледа докладваното от младши съдия Х. *** по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството се движи по реда на чл. 278 и сл. вр. чл. 264 ал.1 от ГПК в сила от 1.03.2008 г.

На 29.01.2009 г. е постъпила частна жалба от З.И.А., ЕГН **********,***, против Определение № 3 от 15.01.2009 г. на съдия по вписванията при Районен съд Сливен, с което е отказано вписването на нотариален акт № 8 т. XI рег. № 16568 нот. дело№ 1736/28.11.2008 г. на нотариус Елена Шидерова с рег. № 128наНКиРДСлРС.

На 23.02.2009 г. е подадено заявление с вх. № СД-05-01-1226 от жалбоподателката, с което моли да се прекрати производството по ч.гр.д. № 56/2009 г. и да й бъдат върнати приложените в оригинал документи, като заявява, че оттегля жалбата си.

Съгласно чл. 264 ал. 1 от ГПК във всяко положение на делото страната може да оттегли изцяло или отчасти подадената жалба.

Съдът намира заявлението за оттегляне на подадената жалба за допустимо, направено своевременно от жалбоподателката, поради което следва да се уважи, като се прекрати производството по ч.гр.д. № 56/2009 г. и й бъдат върнати приложените в оригинал документи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 278 и сл. вр. чл. 264 ал.1 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 56 по описа на съда за 2009 г. по частна жалба от З.И.А., ЕГН **********,***, против Определение № З от 15.01.2009 г. на съдия по вписванията при Районен съд Сливен, с което е отказано вписването на нотариален акт № 8 т. XI рег. № 16568 нот. дело № 1736/28.11.2008 г. на нотариус Е. Ш. с рег. № 128 на НК и РД СлРС, поради оттегляне на жалбата.

Да се върнат на жалбоподателката приложените в оригинал документи, като към делото се направят и приложат фотокопия на същите.

Определението подлежи на обжалване в частта, с която прекратява производството, пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.