ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 01.06.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети май 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                                                          М.М.

с участието на секретаря К.И. разгледа докладваното от младши съдия М. *** 60 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е с правно основание чл. 66 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от С.А.Г. *** срещу определение от 05.12.2008 г. по гр.д. 1644/2004 г. на Сливенския районен съд, с което е отказано възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба срещу решението по делото.

            С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното определение, като се излагат твърдения, че в действителност съобщението за изготвянето на решението е било връчено не на 08.05.2008 г., а на следващия ден рано сутринта, но върху него погрешно връчителят е отбелязал датата осми май.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            От материалите по делото се установява следното:

На 23.05.2008 г. в Сливенския районен съд е постъпила въззивна жалба от ищцата С.А.г. срещу решение № 980 от 05.02.008 г. по гр. дело 1644/2004 г. С разпореждане от 28.05.2008 г. на Сливенския районен съд жалбата е върната като просрочена, тъй като от разписката за връчване на съобщението за изготвяне на обжалваното решение се установява, че съобщението е било връчено на 08.05.2008 г.

Разпореждането за връщане на жалбата е връчено на С.Г. на 03.06.2008 г. С молба от 10.06.2008 г. Г. е поискала да и бъде възстановен срокът за обжалване. В молбата тя твърди, че решението и е било съобщено на 09.05., а едва след връщането на жалбата си е научила, че във върнатия отрязък от съобщението е посочена един ден по-ранна дата на връчване на първоинстанционното решение – по време на полагането на подписа на Г. в този отрязък отбелязана дата не е имало.

Молбата за възстановяване на срока е оставена без уважение с мотиви, че особени непредвидени обстоятелства, налагащи възстановяването на срока, не се установяват. Г. не е ангажирала доказателства в подкрепа на твърдението си, че в действителност съобщенитео и е било връчено един ден по-късно от посоченото.

Такива доказателства за по-късно връчване не се събраха и в настоящата инстанция. Разпитан като свидетел, връчителят на призовката, служител на Сливенския районен съд, заявява, че датата върху върнатия отрязък от съобщението е написана от него, като според него е изключено действителната дата да е била 9 май вместо 8 май.

С оглед установените факти съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Жалбоподателката не твърди, че е пропуснала срока за обжалване на решението поради особени непредвидени обстоятелства, а че изобщо не го е пропускала, докол­кото според нейното твърдение той е започнал да тече не на осми, а на девети май 2008 г. Но дори да се приеме, че и в този случай нейният път за защита е молбата за възстановяване на срока и съответно – че погрешното отбелязване на датата, узнато от нея едва след връщането на жалбата, представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 64, ал. 2 от ГПК, това обстоятелство не се доказа. Не се установиха твърденията на жалбоподателката за по-късна действителна дата на връчване на съобщението за изготвянето на решението. Следва да се приеме, че то и е било връчено действително на 08.05.2008 г. и че срокът за обжалването му е изтекъл на 22.05.2008 г., а основание за възстановяването на срока няма.

По изложените съображения съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частната жалба на С.А.Г. срещу опреде­лението от 05.12.2008 г. по гр.д. 1644/2004 г. на Сливенския районен съд, с което е отказано възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба срещу решението по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 278, ал. 3 във връзка с чл. 280 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.