ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.02.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на девети февруари……...……………………….

през две хиляди и дeвета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С.Б.…*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частната жалба на С.Й.Б. и М.И.Б. против Определение от 30.10.2008г. по гр. д.№ 425/2008г по описа на Районен съд – Нова Загора.  В жалбата си твърдят че неправилно е прекратено производството по посоченото гражданско дело, тъй като в срока даден от съда са отстранили нередностите на исковата си молба, като молбата им е подадена на 28.10.2008г. т.е. спазен е срока по см. на чл. 62 ал.2 от ГПК. Моли съда да постанови определение, с което зачете подадената молба, с която са отстранени нередовностите на исковата молба. 

          Частната жалба  е допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си е основателна.

          Ищците С.Й.Б. и М.И.Б., чрез пълномощника си И. Х. В. са подали искова молба до НзРС. Съдът с разпореждане от 13.10.2008г. е оставил същата без движение, като е указал на ищците да конкретизират обстоятелствата на които основават иска си и петитума (искането до съда) на иска си. Съобщението до ищците за отстраняване на нередовностите на исковата молба е връчено на 21.10.2008г. С атакуваното определение от  13.10.2008 е прекратено производството по делото, тъй като страните не са отстранили в срок нередовностите на исковата молба. Очевидно е че става въпрос за техническа грешка при изписването на датата на опредлението от НзРС, тъй като в мотивите на съда се констатира, че към 30.10.2008г. исковата молба не е изправена. Ищците са изпратили до НзРС молба по пощата с дата на изпращането 28.10.2008г., с която посочват че отстраняват посочените недостатъци на исковата си молба. Молбата е получена от НзРС на 31.10.2008г. и не е взета предвид при постановяване на атакуваното определение.

Следва обжалваното определение на НзРС да бъде отменено и делото върнато на същия съд, който да съобрази молбата (която е подадена в законния седмодневен срок по пощата) - отстранени ли са нередовностите на исковата молба и едва тогава да се произнесе с определение.

Следва също така да се отбележи и че исковата молба страда и от други недостатъци, за които следва да бъде оставена без движение: посочено е че същата е подадена чрез пълномощник, а не е представено пълномощно (с изрично упълномощаване за процесуално представителство пред съд) и не е уточнено дали това лице е от кръга лица по чл. 32 от ГПК; липсва посочване на ответниците с техните имена и адреси и посочване на цената на предявения иск. След изясняване на въпроса  за вида на предявения иск (при конкретизиране на искането на ищците) следва да се определи и дължимата държавна такса и при необходимост да се изискат и доказателства за данъчната оценка на процесния имот. Едва след даване на указания на ищците да отстранят посочените недостатъци и изтичането на срока за това, съдът следва да прецени дали е налице редовна искова молба и дали същата следва да бъде върната на подателите й.

          По изложените съображения настоящата инстанция намира, че следва да отмени обжалваното определение и върне делото на НзРС за продължаване на производството, съобразно дадените указания.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОТМЕНЯ Определение за прекратяване на производството от по гр. д.№ 425/2008г по описа на Районен съд- Нова Загора.

ВРЪЩА делото на НзРС за продължаване на производството, съобразно дадените указания.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: