О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 06.02.2009 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  М.С.

ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                         М.Д.

 

като разгледа докладваното от  М. С. ***. N 67  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по частна жалба от представител по пълномощие против определение № 150/15.01.2009 г. по гр.д. № 4217/2008 г. на Сливенския районен съд, с което е оставено без уважение искането на „Х И Г” ООД, гр. С, представлявано от Х. Д. Г. за допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на ответника в производството „Ж. С” ЕООД до размера на сумата от 1187,50 лв. като неоснователно. В жалбата се твърди, че ответникът към момента на извършване на продажбата е бил финансово затруднен и е получил стоките, без да бъдат заплатени като обещал в максимално кратък срок да изпълни паричното си задължение. От приложените фактури искът се явява вероятно основателен и предложената обезпечителна мярка е най-адекватна. Твърди се, че е налице и другата предпоставка за допускане на обезпечение, а именно че е налице обезпечителна нужда, тъй като при уважаване на претенцията ищецът ще може максимално лесно да събере вземането си от запорираната сума от банковата сметка на ответника.

        С атакуваното определение, Сливенският районен съд е оставил без уважение искането, тъй като е констатирал, че трябва да е налице обезпечителна нужда, т.е. обоснована заплаха от конкретно поведение на ответника, което би могло да доведе до осуетяване или затрудняване правата на ищеца по едно бъдещо решение. Не са били представени доказателства, които да обосновават обезпечителната нужда. Такива доказателства не са представени пред настоящата въззивна инстанция.

        Настоящият състав на Сливенски окръжен съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Изводите на Районния съд са правилни и законосъобразни, тъй като не са посочени конкретни обстоятелства, от които може да се направи извод, че е налице обезпечителна нужда и които да мотивират извода, че при положително решение по предявения иск ищецът ще бъде затруднен при неговото изпълнение.    

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Х И Г” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., представлявано от Х. Д. Г., подадена чрез пълномощника адв. Г.Х. против определение № 150/15.01.2009 г. по гр.д. № 4217 на Сливенския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: