О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 09.02.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                        М.Д.

                                                                           мл. с. М.М.

като разгледа докладваното от  Н.Я. ***.  N 73 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 23.01.09г. е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от длъжника по изп.д. № 20067680400073 на  ЧСИ рег.№ 768 и район на действие района на СлОС.

Насрещната страна – кредитор по изпълнителното дело, с писмено възражение оспорва жалбата като недопустима.

В обясненията си ЧСИ е заявил, че е спазил предписаните от закона изисквания.

След като се запозна с изп.д.№ 073/06 и като извърши преценка на доводите на жалбоподателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

На първо място в нея не е номинирано конкретно действие на ЧСИ, а в изложението се коментира цялостния изпълнителен процес, свързан с  налагане на запори, възбрани, опис, оценка, продажба и възлагане на имущество, като основното оплакване на длъжника е свързано с това, че не бил уведомен за започване на изпълнението върху  вещите, описани в постановлението за възлагане. Освен това се твърди, че за същите имало влязло в сила предходно постановление за възлагане върху друг кредитор.

На второ място, съгласно разпоредбите на  ГПК, в сила от 01.03.08г., основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. Тази норма предвижда еднакви основания за обжалване за няколко различни участници в изпълнителното производство.

В настоящия случай не е налице никоя от двете хипотези, при наличието на които се поражда правото на жалба. Твърденията на жалбоподателя, че всички действия са незаконосъобразни, поради ненадлежното му уведомяване, не са годни да обосноват допустимостта на жалбата, дори да се приеме, че тя има за предмет постановлението за възлагане. Както се посочи вече, разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК конкретизира изрично лицата и основанията, на които то може да се обжалва. Инвокираните от длъжника оплаквания не са свързани нито с ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан, нито с това, че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Целта на законодателя е, ако в крайна сметка имуществените интереси на длъжника са защитени чрез надлежна продажба на най-висока цена, да се игнорират всички предходни процесуални недостатъци. В този смисъл инвокираните доводи не могат да послужат за основание за обжалване, както и с оглед намиращите се в изп.дело копия от изпращаните до длъжника съобщения.

Последното възражение на жалбоподателя за наличие на предходно постановление за възлагане на същите вещи на друг кредитор, е материалноправно и най-общо, е свързано с правото на собственост върху продаденото имущество, предмет на изпълнението, който въпрос не подлежи на обсъждане в настоящото производство и може да бъде разрешен, например, чрез провеждане на спорен, състезателен, исков процес. Резултатът от последния и отражението му върху изпълнителниото производство нито могат да бъдат коментирани, нито служат за основание по чл. 435 от ГПК за атакуване действията на СИ. Всяка от заинтересованите страни разполага с редица процесуални способи да защити накърнения си интерес, но изборът и упражняването на правата й не се регулират от съда.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ СД-05-01-730/03.02.2009г. на длъжника “В. К.” ЕООД – Я., с адрес на управление на дейността ул. “Т.” № 60, противдействията на ЧСИ рег. № 768 и район на действие района на СлОС по изп.дело № 20067680400073, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 73/09 СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

 

ЧЛЕНОВЕ: