О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 13.03.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на тринадесети март, през две хиляди и девета година,

 в състав:                             

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   М.С.

                   ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

М.Д.                            

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***,  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба против Определение № 5/ 19.01.2009 г. на съдията по вписванията при Сливенски районен съд А. П., с което е отказано вписване по Писмо вх. № 20/19.01.2009 г. по описа на Служба по вписванията, гр. Сливен на Държавен съдебен изпълнител С. М. в РС- Ямбол за налагане на възбрана върху недвижим имот по изп. д. № 188,189/2004 г., собственост на Т. Д. Д.- ½ ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.524.125.1.22, с административен адрес гр. С., кв. “С. к.”, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *.

Жалбоподателят моли  определението да бъде отменено като незаконосъобразно. Счита, че съдията по вписванията неправилно се позовава на чл. 8 и чл. 6, , ал.3, изр. 2 от ПВ и направил неправилен извод, че актът не отговаря на изискванията на закона или  е неподходящ за вписване. Намира, че съгласно глава V- от ПВ  и конкретно чл. 26 не се предвижда и не е необходимо представяне на скица на имота, нито представяне на два екземпляра от акта, подлежащ на вписване.

Частната жалба е изпратена директно до СлОС- входирана в канцеларията на СлОС на 09.03.2009 г., с приложен плик с пощенско клеймо за подаване 05.03.2009г.  Съдът я остави без движение, като разпореди съдията по вписванията да я окомплектова и изпрати приложенията. На 12.03.2009 г. съдията по вписванията изпрати писмото искане от ДСИ С. Монев.

Окръжният съд намира частната жалба за допустима, като подадена от страна в производството по вписване и има правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно чл. 6, ал.3, изр. 2 от Правилника за вписванията /ПП/ към акта за вписване се прилага скица- копие от кадастралната карта. На основание чл. 35, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, скицата, приложена към акта подлежащ на вписване е необходимо да бъде презаверена в случай, че са изтекли повече от шест месеца от издаването й. В случая липсва каквато и да е скица- нито с просрочена дата, нито презаверена.

Според чл. 8, ал.2 от ПВ, вписването на нотариалните актове по чл. 4, б.а  се извършва след представяне на два  еднакви първообраза от тях.

Че е приложима разпоредбата на чл. 8 от ПВ е видно от това, че актът- нотариален акт за имот, за който е постановена възбрана на недвижим имот представлява ДРУГ, ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕН В ЗАКОН- чл. 4, б. “а”, последно предложение от ПВ. Предвиждането е в чл. 400, ал.2 от ГПК /чл. 319, ал.2 от ГПК отм./, според който налагането на възбрана става чрез вписване и службата по вписванията съобщава на ответника за извършеното вписване.

Следва, че чл. 6, ал.2, изр.2 и чл. 8, ал.2 от ПВ са общи изисквания, които са задължителни при вписванията. Налице е и специалното изискване по Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за прилагане на актуална скица, издадена преди не- повече от 6 месеца.  

Настоящата инстанция намира, че правилно и законосъобразно съдията по вписванията отказал да впише възбрана на имот, отразен в представения нотариален акт, по искане вх. № 20 от 19.01.2009 г. по описа на Служба по вписванията, гр. Сливен, поради това, че не са налице всички изисквания за вписването- липса на препис от акта и скица на имота.  

Окръжният съд споделя изводите на СВ при Сл.РС и като намира постановеното определение за правилно и законосъобразно ще остави без уважение частната жалба.

           По тези съображения Сливенският окръжен съд  

 

                                     

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на  М. В. Т., с ЕГН- ********** *** против Определение № 5/ 19.01.2009 г. на съдията по вписванията при Сливенски районен съд А. П., с което е отказано вписване по Писмо вх. № 20/19.01.2009 г. по описа на Служба по вписванията, гр. С. на Държавен съдебен изпълнител С. М. в РС- Ямбол за налагане на възбрана върху ½ ид.ч. от недвижим имот по изп. д. № 188,189/2004 г., собственост на Т. Д. Д., като неоснователна.

Определението може да се обжалва пред Бургаски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: