ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.02.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шести февруари………………..…………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                                                              Членове: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

РАДКА ДРАЖЕВА

при секретаря…………………………………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..……….……..…………..изслуша докладваното от ………..… Дражева……….………..…ч.гр..дело №  78 по описа за 2009г, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане на съда, с което на жалбоподателката е указано да внесе сумата 500лв за възнаграждение за особен представител.

В жалбата се твърди, че  размерът на депозита е определен по чл.7 ал.1 т.2 пр.1 от Наредба №1 от 09.07.2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет. Счита, че в случая възнаграждението за особен представител следва да се определи съобразно чл.23 т.2 от Наредбата за заплащането на правната помощ и следва да бъде в размер от 80лв до 120лв. Моли въззивната инстанция да отмени разпореждането на районния съд и да определи възнаграждение съобразно цитираната законова разпоредба.

За да мотивира съдебния си акт настоящата инстанция съобрази следното:

Производството пред първата инстанция е образувано въз основа на  искова молба на жалбоподателката с правно основание чл.99 от СК.С определение от 07.01.2009г съдът е допуснал назначаването на особен представител на ответника- адвокат, определен от АК-Сливен и е изпратил писмо до АК за определяне на адвокат.  С уведомително писмо от 19.01.2009г председателят на СлАК е определил за особен представител на ответника Б. адв.И.. Със същото писмо е определено и възнаграждение за особения представител в размер на 500лв, съобразно Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С разпореждане от 20.01.2009г съдът  е указал на ищцата да внесе депозит за възнаграждението на особения представител в размер на 500лв. Последното разпореждане е предмет на частната жалба.

          Съдът намира, че частната жалба е недопустима. Посоченото разпореждане не подлежи на обжалване. Съгласно чл.274 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато с тях се прегражда по-нататъшното развитие на делото или в случаите, изрично посочени в закона. Настоящото разпореждане не попада в нито една от двете хипотези, поради което частната жалба следва да се остави без уважение.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на К.П. БЛ ЕГН ********** ***  против Разпореждане от 20.01.2009г по гр.д.№3228/2008г на СлРС, с което й е указано да внесе депозит в размер на 500лв за особен представител на Д.И.Б. като НЕДОПУСТИМА.

          Определението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: