ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 04.03.2009г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти март през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Д.,

ЧЛЕНОВЕ: Х.М.,

М. М.,

като разгледа докладваното от съдия Х. М. *** по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба на Областния управител на Сливенска област против определение № 9\19.01.2009г. на СВ, с което на основание чл. 32а от ПВ е отказано вписване на акт за частна държавна собственост № 4105\30.12.2008г. С определение № 52\10.02.2009г. съдът се е произнесъл по частната жалба, като в срока за обжалване е констатирал, че не е внесена държавната такса по частната жалба. Съгласно разпореждане от 12.02.2009г. е съобщено задължението за заплащане на държавната такса в размер на 15 лв., като е указан едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 16.02.2009г. и до момента указанията не са изпълнени.

Предвид горното и на основание чл. 248 ал.З от ГПК съдът следва да допълни определение № 52\10.02.2009г. с осъждането на жалбоподателя да заплати дължимата държавна такса.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определение № 52\10.02.2009г. по ч.гр.д. № 86\09г. по описа на ОС-Сливен като

ОСЪЖДА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ да заплати по сметка на ОС - Сливен държавна такса в размер на 15 лв.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен.,,ерш__.рт
съобщаването му пред Апелативен съд - Бургас!                           - '"> ^з^-

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ: