ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

06.03.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шести март……………..…………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател:В.Н.

С.Б.

 Р.Д.

при секретаря…………………………………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..……….……..…………..изслуша докладваното от ………..… Д.…*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Съдът установи, че в дадения срок жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. Предвид изложеното частната жалба следва да бъде върната, а производството по делото-прекратено. Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ВРЪЩА частната жалба на О. у. Х. Я. К.-Ч.против Определение №17/20.01.2009г по искане с вх.№11/20.01.2009г по описа на Служба по вписванията при РС-Сливен, поради неизпълнение в срок на указанията на съда.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№98/2009г по описа на СлОС.

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред Апелативен съд-гр.Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                2.