Р Е Ш Е Н И Е  № 6

 

Гр. Сливен, 04.03.2010 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в

публичното заседание на четвърти февруари ……………………..

през две хиляди и десета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Пенка Спасова……………….…………и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова……………………..търг.дело № 99 по описа за 2009 год. , за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 92 от ЗЗД и е с цена  40 974,60 лв.

          Ищците твърдят в исковата си молба, че са съпрузи. С ответното дружество сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – апартамент  №*, находящ се на втори етаж, със застроена площ 113,61 кв.м., с принадлежащото мазе № 4, с полезна площ 4,60 кв.м. и паркомясто № 7 с полезна площ 14.85 кв.м., ведно с 20.81 кв.м. от общите части на сградата, който да се построи в поземлен имот с идентификатор № 67338.530.155 в кв. 444 по рег. план на гр. Сливен, с административен адрес ул. “м.” № *. Сключеният между тях предварителен договор бил с клаузи на договор за изработка и по силата на този договор, ответното дружество следвало да построи посочения апартамент до 31.12.2008г. в готов вид, включително построяването и оборудването на жилището, баня в завършен вид и кухня с кухненско обзавеждане. Ответното дружество имало учредено право на строеж за построяването на сградата. На 12.06.2009г., ответникът им прехвърлил собствеността върху посочения в предварителния договор обект в незавършен вид с нотариален акт №  186,3502/15.06.2009г. в дв. Вх. Рег. на СлВп при СлРС.  Към момента на прехвърлянето на собствеността, с анекс, страните приел че действието на предварителния договор  се запазва за недовършените части и издавеното на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Твърди че заплатили изцяло дължимата по договора цена в размер на 83 800 евро. Твърди че ответникът е изпаднал в забава по отношение на изпълнението на договорните си задължения и съгласно чл. 2 от Раздел VІІ на Договор дължи неустойка в размер на 5% върху цялата цена по договора за всеки месец закъснение или за периода от 01.01.2009г. до 31.05.2009г. за забавено изпълнение от пет месеца дължи неустойка в размер на 20 950 евро. Моли съда да постанови решение, с което осъди ответното дружество да им заплати сумата 20 950 евро, с левова равностойност 40 974,60 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното заплащане на сумата, както и направените в производството разноски.

          В дадения срок ответникът не е депозирал писмен отговор.

В с.з, ищецът чрез процесуалния си представител, поддържа предявения иск и моли да бъде постановено неприсъствено решение.

          Ответникът, редовно призован не изпраща представител в с.з. и не е поискал с молба делото да се гледа в негово отсъствие.

          По направеното искане за постановяване на неприсъствено решение, съдът констатира следното:

          Искането е допустимо и основателно и следва да бъде уважено, като съдът постанови решение за осъждането на ответника да заплати претендираната в исковата молба сума, ведно със законната лихва за забава и направените разноски.

          Налице са предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно: ответникът, редовно призован не е депозирал писмен отговор, не се явява в първото  с.з. и не е депозирал молба за разглеждане на делото в негово отсъствие, като в връчените му книжа е бил предупреден за последиците от неподаването на отговор и неявяването му в с.з. На второ място от твърденията на ищеца в исковата молба и представените доказателства може да се направи  извод, че предявеният иск е вероятно основателен.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 239 ал.1,2 и 3 от ГПК във вр. чл. 377 от ГПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

          ОСЪЖДА “КТИРИОН” ООД, БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. “П. Х.” бл. *, вх. *, ап.*, представлявано от А. К. В. да заплати на Г. Н. Г. ЕГН ********** и Г. Т.Г. ЕГН ********** ***, сумата 20 950 евро(двадесет хиляди деветстотин и петдесет евро) с левова равностойност 40 974,60лв. (четиридесет хиляди деветстотин и седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки), представляваща неустойка за забавено изпълнение на договорно задължение по сключен между тях договор от 10.08.2006г. за периода от 01.01.2009г. до 31.05.2009г., ведно със законната лихва за забава, считано от 10.11.2009г. до окончателното заплащане на сумата и сумата 2 988,99 лв. разноски.

          Решението не подлежи на обжалване.

                                                   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: