ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 06.03.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шести март 2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Д. ЧЛЕНОВЕ: Х.М.М.Х.

разгледа докладваното от младши съдия Х. ***. 102/2009 г. и за да се произнесе, съобрази:

Подадена е жалба от областния управител на област Сливен срещу опре­деление № 15/20.01.2009 г. на съдия по вписванията при Сливенския районен съд, с което е отказано поради невнасяне на държавна такса вписването на акт за частна държавна собственост №4117/30.12.2008 г., представен за вписване с искане вх. № 5/20.01.2009 г.

На жалбоподателя са дадени указания да внесе в едноседмичен срок от съобщението държавна такса от 15 лв. за разглеждането на въззивната жалба. Съобщението е връчено на 16.02.2009 г. и към момента такса не е внесена.

Ето защо и на основание чл. 540 във връзка с чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА жалбата на областния управител на област Сливен срещу опреде­ление № 15/20.01.2009 г. на съдия по вписванията при Сливенския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    


ЧЛЕНОВЕ:  1.

2.