ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 09.03.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Сливенският окръжен съд, граждански отделение, в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и осма година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.,

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.,

 М.Х.,

 

като разгледа докладваното от Хр. М. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на ОББ – АД гр. София, ул. „Св. София” № 5, чрез адв. Ф. П. Г. от гр. Сливен против разпореждане от 09.06.2008 г., постановено от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2270/2008г., с което е било отхвърлено заявление вх. № 8840/05.06.2008 г. за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение от 998,01 лв. главница, договорна лихва за периода от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 63,95 лв., наказателна лихва от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 1, 79 лв., произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.08.2008 г. срещу Г.Л.С. и за присъждане на деловодни разноски в размер на 205 лв.

Поддържа се, че изводите на съда относно липса на представителна власт на подписалия заявлението адвокат, са незаконосъобразни. Аргументира се, че е спазена формата за действителност  на търговската сделка за упълномощаване - търговско пълномощно, предвидена в разпоредбата на чл. 26 от ТЗ, каквото по делото е  представено като изходящо от законните представители на ОББ – АД с изрично упълномощаване за Директора на клон ОББ – Сливен – Д. Ч., което е  нотариално заверено съгласно изискванията на Търговския закон и е различно от посочените в чл. 23 и чл. 27 от ТЗ фигури.  В жалбата се посочва също, че наличието или липсата на договор за уреждане на отношенията между търговеца и неговия пълномощник не е елемент от фактическия състав на производството за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 от ГПК. В подкрепа на това е обстоятелството, че до настоящия момент Сливенският районен съд, включително и конкретния съдебен състав постановил обжалваното разпореждане, е  уважавал искането на жалбоподателя за издаване на изпълнителни листи при представяне на абсолютно същите писмени доказателства за наличието на представителна власт спрямо ОББ –АД.

Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено и Окръжен съд – Сливен да издаде Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, с който Г.Л.С. да бъде осъдена да заплати на ОББ – АД парично задължение от 998,01 лв. главница, договорна лихва за периода от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 63,95 лв., наказателна лихва от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 1, 79 лв., произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.08.2008 г. както и  деловодни разноски за въззивната инстанция.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ОББ – АД – гр. София е депозирал заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против Г.Л.С.. В заявлението е посочено, че паричното вземане произтича от извлечение от счетоводните книги на банката и са задължение на С. по договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.08.2006 г. Искането е за издаване на изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение за парично задължение от 998,01 лв. главница, договорна лихва за периода от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 63,95 лв., наказателна лихва от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 1, 79 лв., произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.08.2008 г. Заявлението е депозирано от адв.Ф. Г., която представя пълномощно, изходящо  от Д. Т. Ч., за когото е представено пълномощно, изходящо от С. П. В. и Р. И. Т., в което е посочено, че същият е търговски пълномощник на ОББ - АД.

Тъй като не е представен Договор за търговски пълномощник и не били представени доказателства, че Ч. е лице с юридическо образование, Районен съд – Сливен е приел, че Ч. би могъл да осъществява само обикновено представителство по отношение на банката, свързано с обикновената й дейност, но не и представителство пред съда, поради което адв. Г. не би могла да черпи представителни права спрямо  ОББ от пълномощното, с което е била снабдена от Ч.. С посочените мотиви Районен съд – Сливен е отказал издаването на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 417 от ГПК.

Видно от нотариално заверено пълномощно от 29.02.2008 г. Главният изпълнителен директор на ОББ – АД – гр. София – С. П. В. и Изпълнителният директор на банката – Р. И. Т. са упълномощили адв. Ф. П. Г. за осъществяване на представителство за ОББ – АД, включително за представляване на банката пред съдилищата по образувани дела за издаване на изпълнителни листи, по изпълнителни производства в полза на ОББ срещу физически лица, по получаване и прилагане на всякакви документи по образуваните в съдилищата дела за издаване в полза на ОББ на изпълнителни листи, включително и правото да получава издадените в полза на банката изпълнителни листи.

Разпореждането е съобщето на частния жалбоподател на 12.06.2008г., а частната жалба е била депозирана на 19.06.2008 г. в рамките на законно-определения едноседмичен срок, с оглед на което същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата се явява и основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 30 ал. 1 от ГПК юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила. Жалбоподателят се представлява от Главния си изпълнителен директор и от Изпълнителния си директор или от упълномощено от тях лице. В разпоредбата на чл.32 от ГПК е посочено кои лица биха могли да бъдат представители по пълномощие. Съгласно т. 1 от същия такива могат да са адвокатите, а според т. 3 пълномощници могат да са и юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. За да могат пълномощниците да разполагат с представителна власт е необходимо лицата, които са ги упълномощили да разполагат с такава .

В настоящия случай търговския помощник на „ ОББ” АД – Д. Ч. съгласно т.2  от представеното пълномощно е упълномощен да представлява „ОББ” АД пред всички съдилища, като в т.3 изрично и в съответствие с изискването на чл. 26 ал.3 от ТЗ е предвидено да преупълномощава адвокати с правото да представляват „ОББ” АД при образуването на граждански дела за издаване на изпълнителни листи и при образуването и воденето на конкретни изпълнителни дела, от които обсег са изключен изрично действията на процесуално представителство предвидени по чл. 34 ал.3 от ГПК, представляващи такива на разпореждане с предмета на делата.

От друга страна от представените пред настоящата инстанция доказателства е видно, че успоредно с упълномощаването си от търговския пълномощник Ч., адв. Г. е била упълномощена още през 29.02.2008 г. от Главният изпълнителен директор на ОББ – АД – гр. София – С. П. В. и Изпълнителният директор на банката – Р. И. Т. с редица права по представляване на ОББ – АД, включително за представляване на банката пред съдилищата по образувани дела за издаване на изпълнителни листи, по изпълнителни производства в полза на ОББ срещу физически лица, с правото да получава издадените в полза на банката изпълнителни листи и т.н. Това упълномощаване е извършено от надлежните органи на ЮЛ, които разполагат с представителна власт и поражда пълна представителна власт за нея.

Предвид гореизложеното обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на РС – Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съобразно представените по делото доказателства, тъй като той е съдът компетентен за издаването им .

          Водим от гореизложеното и на основание чл. 278 и 279 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОТМЕНЯ разпореждане от 09.06.2008 г., постановено от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2270/2008г., с което е било отхвърлено заявление вх. № 8840/05.06.2008 г. за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение от 998,01 лв. главница, договорна лихва за периода от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 63,95 лв., наказателна лихва от 29.12.2007г. до 04.06.2008г. в размер на 1, 79 лв., произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 13.08.2008 г. срещу Г.Л.С. и за присъждане на деловодни разноски в размер на 205 лв. като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

          ВРЪЩА делото на РС – Сливен с указание да се издадат исканите заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съобразно представените по делото доказателства .

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.