ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 27.05.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май 2009 г. в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА Д.

                                                       ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

                                                                           М.Х.

 

при участието на секретаря ………………като разгледа докладваното от младши съдия Мария  Христова 110 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството се движи по реда на чл. 435 ал. 1 и ал. 2 от ГПК в сила от 01.03.2008 г. Образувано е по жалба от Й.М.Д., ЕГН ********** и Ф.Г.Х.-Д., ЕГН **********,***„А. Е.” *, срещу действията на частен съдебен изпълнител М. М. с рег. N 768 с РД ОС Сливен.  В жалбата се сочи, че като длъжник по изп.д. N 20077680400106 с взискател ДСК-Сливен, Д. не бил уведомен надлежно за изпълнението, насочено върху движимо имущество – лек автомобил „Фиат-Браво” с рег. N СН **** ВВ, придобит по време на брака като СИО, което смята за несеквестируемо. Счита действията на ЧСИ за незаконосъобразни и моли съда компетентно да се произнесе. Като доказателства към жалбата са приложени: копие от уведомление за получаване призовка за принудително изпълнение от 10.01.2009 г., копие от призовка за принудително изпълнение от 16.02.2008 г., свидетелство за регистрация на МПС от 01.09.2008 г. на Й.М.Д., удостоверение за граждански брак на жалбоподателите от 25.03.2005 г.

По делото са приложени мотиви от ЧСИ М. М., в които сочи, че призовка за доброволно изпълнение е връчена на съпругата на длъжника на 05.05.2006 г. от ДСИ при СлРС, след което изпълнителните действия са продължени от ЧСИ, с извършване на справки и наложен запор в КАТ на МПС, собственост на длъжника. На 05.02.09 г. е насрочен опис на движими вещи за 23.01.09 г., за който опис е уведомен длъжника, но не предоставил МПС-то, а в самия Протокол изтъкнал причините. Пренасрочен бил опис за следващия ден, но отново не се състоял. Съпругата-недлъжник отказала да подпише уведомяването за описа. ЧСИ сочи, че длъжника променил постоянният и настоящият си адрес на 30.01.2009 г., за да не се извърши опис на движими вещи в дома му на адреса в гр. Сливен.

Представено е по делото ИД N 20077680400106 на ЧСИ рег. N 768.

Не е постъпило възражение от взискателя по изпълнителното дело.

Като обсъди данните и доказателствата в изпълнителното дело във връзка с изложените в жалбата и възражението доводи, съдът приема за установено следното:

Видно от доказателствата по делото, призовка за доброволно изпълнение до длъжника е изпратена от ДСИ на 20.02.2006 г. и същата е получена от съпругата му на 05.05.2006 г., като му е указано в седемдневен срок доброволно да изпълни задължението или в същия срок  да се яви при ДСИ и да посочи начин на изпълнение. Длъжникът не се е явил в посочения от ДСИ срок и не е посочил начин по изпълнителното дело.

По молба на взискателя делото е предадено на ЧСИ М. М. за продължаване на изпълнителните действия. С молбата за образуване взискателят е поискал, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, насрочване и извършване на опис на движими вещи в дома на длъжника. Искането на взискателя е резюлирано от ДСИ, като делото е следвало да се докладва след връчване на призовката за доброволно изпълнение, за насрочване на опис. Поради пропуск от страна на канцеларията на СИС, исканото от взискателя изпълнително действие не е извършено, съгласно протокол от 24.01.2007 г. на ДСИ.

По молба на взискателя е извършена справка в НАП-Сливен, Служба вписвания-Сливен, КАТ-Сливен, ОД”Земеделие”-Сливен и наложен запор в КАТ-Сливен на МПС, собственост на длъжника.

Призовка за принудително изпълнение е била изпратена от ЧСИ на 16.12.09 г. и получена от длъжника на 23.01.09 г. лично. Изрично е посочено в призовката, че ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по това дело, както и че е насрочено „извършване на опис на движими вещи на 05.02.09 г. от 11 ч.”. Опис на имуществото не е извършен на  посочената в тази  призовка дата. Длъжникът собственоръчно е обяснил причините за това, че не е предоставил вещта, като посочил, че автомобилът този ден се ползвал от съпругата му като съсобственик.

Същият ден ЧСИ е насрочило нов опис на движима вещ МПС с рег. N СН 5897ВВ на 06.02.2009 г. от 13 ч. и на длъжника е било указано, че следва да уведоми съпругата си да представи движимата вещ. Съпругата недлъжник отказала да подпише съобщението за описа, МПС –то отново не е предоставено и описът не се е състоял.

От представеното по делото удостоверение за граждански брак е видно, че жалбоподателите са съпрузи от 25.03.2005 г.

         Съгласно свидетелство за регистрация N 003149520 от 01.09.2008 г. длъжникът Й.М.Д. е собственик на МПС „Фиат Браво” с рег. СН****ВВ, закупено по време на брака му с Ф.Г.Х.-Д., в режим на СИО.

Тези констатации от фактическа страна, мотивират следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 ал. 1 от ГПК, на 27.01.2009 г., чрез съдебния изпълнител, като страната е била призована на 23.01.2009 г. с призовка за принудително изпълнение, получена от него лично.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може  да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, „което смята за несеквестируемо”, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението.

В конкретния случай, видно от доказателствата по делото, призовка за доброволно изпълнение до длъжника е изпратена от ДСИ на 20.02.2006 г. и същата е получена от съпругата му- недлъжник на 05.05.2006 г., като му е указано в седемдневен срок доброволно да изпълни задължението или в същия срок  да се яви при ДСИ и да посочи начин на изпълнение. Длъжникът не се е явил в посочения от ДСИ срок и не е посочил начин за изпълнение на задължението по изпълнителното дело.

В жалбата си длъжникът посочва, че на 10.01.2009 г. е получил „Уведомление” и приложил копие по делото, че в двуседмичен срок трябва да се яви в канцеларията на ЧСИ-М. М. за да получи „Призовка за принудително изпълнение”.

        Призовка за принудително изпълнение е била изпратена от ЧСИ на 16.12.09 г. и получена от длъжника на 23.01.09 г. лично. Изрично е посочено в призовката, че ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по това дело, както и че е насрочено – „извършване на опис на движими вещи на 05.02.09 г. от 11 ч.” Опис на имуществото не е извършен.

По основателността на жалбата в частта й, в която жалбоподателят счита, че запор е наложен върху несеквестируема вещ, тъй като била собственост на съпругата му-недлъжник в режим на СИО.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, „което смята за несеквестируемо”, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението. Срокът за подаване на жалбата е едноседмичен и тече от извършване на посоченото действие, за което страната е била надлежно уведомена. В случая, призовка за доброволно изпълнение до длъжника е изпратена от ДСИ на 20.02.2006 г. и същата е получена от съпругата му- недлъжник на 05.05.2006 г. Уведомлението за  извършване на опис и оценка на движимата вещ, е получено на 23.01.2009 г. лично от длъжника и в него е посочено изрично, че ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по това дело, както и че е насрочено – „извършване на опис на движими вещи на 05.02.09 г. от 11 ч.”  Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, за незаконосъобразност при действията на ЧСИ, тъй като не бил поканен да изпълни доброволно задължението си. Видно от представените по делото доказателства и двамата жалбоподатели са били уведомени лично за задължението на единият от съпрузите и въпреки това не са посочили способ за погасяването му.

На това основание жалбата се явява неоснователна  и следва да се отхвърли и като недоказана.

Неоснователно е възражението на длъжника, че движимата вещ, върху която е насочено изпълнението по молба на взискателя, била „несеквестируема”, тъй като била закупена в режим на СИО от съпругата му, за която имала сантиментална стойност.

         В чл. 444 от ГПК и в списъка приет от Министерския съвет с ПМС № 113/2003 г. изчерпателно са изброени вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение и процесното МПС не е между тях.

         Съгласно чл. 502 от ГПК изпълнението на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска имуществена общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението, което жалбоподателката не е сторила до момента, макар и надлежно уведомена за задължението на съпруга си. Съгласно разпоредбата на чл. 504 от ГПК, когато изпълнението е насочено върху вещ в СИО, след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга – недлъжник, а останалата сума се внася по сметката на съдебния изпълнител. В този смисъл действията на съдебния изпълнител насочени срещу веща МПС„Фиат-Браво” в режим на СИО са законосъобразни и процедурата по делото не е опорочена.

       При тези констатации жалбата подадена от длъжника по изпълнителното дело е неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

      Мотивиран от изложените съображения, на осн. чл. 437 от ГПК,съдът

                                     

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ф.Г.Х.-Д., ЕГН ********** и Й.М.Д., ЕГН **********-длъжник по изп.д. N 20077680400106, с взискател ДСК-Сливен, срещу действията на частен съдебен изпълнител М. М. с рег. N 768 с РД ОС-Сливен, по насочване на изпълнението върху една втора идеална част от МПС„Фиат-Браво” с рег. N СН **** ВВ, поради ненадлежно уведомяване, като неоснователна.

 

 

 Определението не подлежи на обжалване съгласно чл. 437 ал. 4 от ГПК.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: