О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 06.03.2009 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на шести март през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

 М.Х.

 

 

като разгледа докладваното от М.Б. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на ОББ – АД гр. С., ул. „Св. С.” № *, чрез адв. Ф.П.Г. *** против Разпореждане № 5952 от 01.07.2008 г. , постановено от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2576/2008 г., с което е било отхвърлено заявление № 2576 / 26.06.2008 г. за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение от 17426.70лв. главница, договорна лихва за периода от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 852.84 лв , наказателна лихва за просрочени главници от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 11.61 лв., произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 02.08.2007 г. срещу С. Й. Й. от гр. С.. С разпореждането било отказано и присъждане на деловодни разноски в размер на 972,80 лв.

В жалбата се сочи, че разпореждането на Районен съд-Сливен е незаконосъобразно от материално-правна гледна точка. Твърди се, че изводите на съда относно липса на представителна власт на подписалия заявлението адвокат, са незаконосъобразни. Сочи се, че формата за действителност  на търговската сделка за упълномощаване е търговско пълномощно, съгласно изричната разпоредба на чл. 26 от ТЗ. Сочи се, че по делото е  представено пълномощно изходящо от законните представители на ОББ – АД , с което изрично е упълномощен Директора на клон ОББ – Сливен – Д. Ч., което пълномощно е  нотариално заверено съгласно изискванията на Търговския закон.  В жалбата се посочва също, че наличието или липсата на договор за уреждане на отношенията между търговеца и неговия пълномощник не е елемент от фактическия състав на производството за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 от ГПК. Жалбоподателят посочва, че  в подкрепа на това становище е обстоятелството, че до настоящия момент Сливенският районен съд , включително и съдебният състав, постановил обжалваното разпореждане, е  уважавал искането на жалбоподателя за издаване на изпълнителни листи при представяне на абсолютно същите писмени доказателства за наличието на представителна власт спрямо ОББ –АД.

Моли се обжалваното разпореждане да бъде отменено и Окръжен съд – Сливен да издаде Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, с който С. Й. Й. ЕГН ********** *** да бъде осъден да заплати на ОББ – АД парично задължение от от 17426.70лв. главница, договорна лихва за периода от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 852.84 лв , наказателна лихва за просрочени главници от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 11.61 лв., законна лихва върху главницата считано от 25.06.2008 г. до изплащане на вземането и деловодни разноски в размер на 972,80 лв. , от които 365.82 лв. платена държавна такса и 606.98 лв адвокатски хонорар . Претендират се разноски за въззивната инстанция.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ОББ – АД – гр. София депозирал заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против С. Й.Й. . В заявлението било посочено, че паричното вземане произтича от извлечение от счетоводните книги на банката и са задължение на Й. по договор за предоставяне на потребителски кредит от 02.08.2007 г. Искането било за издаване на изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение за парично задължение 17426.70лв. главница, договорна лихва за периода от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 852.84 лв , наказателна лихва за просрочени главници от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 11.61 лв., законна лихва върху главницата считано от 25.06.2008 г., както и разноски по делото. Заявлението било депозирано от адв.Ф.Г., която представила пълномощно, изходящо  от Д. Т. Ч., за който пък било представено пълномощно, изходящо от С.П.В. и Р. И. Т.а, в което било посочено, че същият е търговски пълномощник на ОББ - АД.

Тъй като не бил представен Договор за търговски пълномощник, а така също не били представени доказателства, че Ч. е лице с юридическо образование, Районен съд – Сливен е приел, че Ч. би могъл да осъществява само обикновено представителство по отношение на банката, свързано с обикновената й дейност, но не и представителство пред съда, поради което адв. Г. не би могла да черпи представителни права спрямо  ОББ от пълномощното, с което е била снабдена от Ч.. С посочените мотиви Районен съд – Сливен е отказал издаването на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 417 от ГПК.

Видно от нотариално заверено пълномощно от 29.02.2008 г. Главният изпълнителен директор на ОББ – АД – гр. С. – С. П. В. и Изпълнителният директор на банката – Р. И. Т. са били упълномощили адв. Ф.П.Г. с редица права по представляване на ОББ – АД, включително за представляване на банката пред съдилищата по образувани дела за издаване на изпълнителни листи, по изпълнителни производства в полза на ОББ срещу физически лица, по получаване и прилагане на всякакви документи по образуваните в съдилищата дела за издаване в полза на ОББ на изпълнителни листи, включително и правото да получава издадените в полза на банката изпълнителни листи.

От представеното по делото Удостоверение за наследници № 017980 се установи , че С. Й. Й. е починал на 06.10.2007 г. и е оставил за свои законни наследници съпругата си Н.О.Й. ЕГН ********** *** , Й. С.Й. ЕГН ********** *** – син , А.С.Й. ЕГН ********** ***„ В. „ , № ** – дъщеря и П.С.Й. ЕГН ********** ***„ А. „ , № ** – дъщеря.

От представеното по делото Удостоверение за постоянен адрес № 004405 / 25.11.2008 г. е видно , че Й. С.Й. е малолетен , тъй като е роден на 20.08.2000 г.

Видно от съобщение от 07.07.2008 г., обжалваното разпореждане е било връчено на 09.07.2008 г. Частната жалба е била депозирана на 16.07.2008 г. в рамките на законно-определения едноседмичен срок, с оглед на което същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата се явява частично основателна .

Съгласно разпоредбата на чл. 30 ал. 1 от ГПК юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила. Жалбоподателят се представлява от Главния си изпълнителен директор и от Изпълнителния си директор или от упълномощено от тях лице . В разпоредбата на чл.32 от ГПК е посочено кои лица биха могли да бъдат представители по пълномощие. Съгласно т. 1 от същия такива могат да са адвокатите , а според т. 3 пълномощници могат да са и юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. За да могат пълномощниците да разполагат с представителна власт е необходимо лицата , които са ги упълномощили да разполагат с такава .

В настоящия случай може да се приеме , че извършеното упълномощаване на адв. Г. от търговския помощник на „ ОББ” АД – Д.Ч.е било законосъобразно. Това е така , защото от данните по делото е видно , че той самият е разполагал с представителна власт . Изрично в пълномощното му – т. 3 е посочено , че е упълномощен да преупълномощава адвокати с правото да представляват ОББ при образуването на граждански дела за издаване на изпълнителни листи и т. н. .

От друга страна от представените пред настоящата инстанция доказателства е видно , че успоредно с упълномощаването си от търговския пълномощник Ч. , адв. Г. е била упълномощена още през 29.02.2008 г. от Главният изпълнителен директор на ОББ – АД – гр. С. – С. П.В. и Изпълнителният директор на банката - Радка Иванова Тончева са били упълномощили адв. Ф.П.Г. с редица права по представляване на ОББ – АД, включително за представляване на банката пред съдилищата по образувани дела за издаване на изпълнителни листи, по изпълнителни производства в полза на ОББ срещу физически лица, с правото да получава издадените в полза на банката изпълнителни листи и т.н. Това упълномощаване е извършено от надлежните органи на ЮЛ , които разполагат с представителна власт и поражда пълна представителна власт за нея .

По отношение на детето Й.С. Й. следва да се има предвид , че тъй като то е малолетно е и недееспособно , поради което е следвало да приеме наследството на С. Й. по опис . В този смисъл е разпоредбата на чл.61 ал. 2 от ЗН , който посочва, че недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис. В настоящия случай не са налице данни , от които да е безспорно , че Й. Й. е приел наследството по опис. Ето защо при съществуващите четирима наследници на Св.Й. следва да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист единствено за дълга съответстващ на наследствените дялове полагащи се на Н.О.Й., А.С.Й. и П.С.Й.. Тъй като с прекратяването на СИО ½ от правата и задълженията преминават в патримониума на преживелия съпруг , децата наследяват по равни части , а съпругът част равна на всяко дете , то от общата главница в размер на 17426.70 лв. Н.О.Й., А.С.Й. и П.С.Й. следва да бъдат осъдени да заплатят сумата от 10891.69 лв. , съответно следва да бъдат осъдени да заплатят договорна лихва за периода 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 746.24 лв, наказателна лихва за просрочени главници за периода 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 10.16 лв , както и законна лихва върху главницата считано от 25.06.2008 г. до окончателното изплащане на задължението .

Извършените деловодни разноски е необходимо да бъдат присъдени на жалбоподателя съразмерно с уважената част на жалбата , а именно в общ размер на 850.70 лв , от които 513.11 лв адвокатско възнаграждение и 337.59лв. деловодни разноски за двете инстанции .

За описаните по – горе задължения на Н.О.Й. ЕГН ********** *** , А.С.Й. ЕГН ********** ***„ В. „ , № 40 –и П.С.Й. ЕГН ********** ***„ Аврора „ , № 23 , следва да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист . Техническото издаване на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист следва да бъде извършено от РС – Сливен.

С оглед на изложеното частната жалба се явява частично основателна . Обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на РС – Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, тъй като той е съдът компетентен за издаването им .

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278 и 279 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ОТМЕНЯ Разпореждане № 5952 от 01.07.2008 г. , постановено от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2576/2008 г., в частта с която е било отхвърлено заявление № 2576 / 26.06.2008 г. за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение от 17426.70лв. главница- за сумата до 10891.69 лв, договорна лихва за периода от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 852.84 лв – за сумата до 746.24лв., наказателна лихва за просрочени главници от 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 11.61 лв. – за сумата до 10.16 лв, произтичаща от неиздължени вноски по Договор за предоставяне на потребителски кредит от 02.08.2007 г. срещу С. Й. Й. от гр. С. , както и деловодни разноски в размер на 972,80 лв. - за сумата до 850.70 лв , от които 513.11 лв адвокатско възнаграждение и 337.59лв.държавна такса - деловодни разноски за двете инстанции като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          ВРЪЩА делото на РС – Сливен с указание да се издаде заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК , с която Н.О.Й. ЕГН ********** *** , А.С.Й. ЕГН ********** ***„В.„ , № **–и П.С.Й. ЕГН ********** ***„ Аврора „ , № 23 бъдат осъдени да заплатят на ОББ – АД гр.С., ул. „Св. С.” № 5 сумата от 10891.69 лв главница , договорна лихва за периода 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 746.24 лв, наказателна лихва за просрочени главници за периода 28.12.2007 г. до 24.06.2008 г. в размер на 10.16 лв , законна лихва върху главницата считано от 25.06.2008 г. до окончателното изплащане на задължението както и 850.70лв деловодни разноски за двете инстанции , от които 513.11 лв адвокатско възнаграждение и 337.59лв.държавна такса. За посочените задължения да бъде издаден и изпълнителен лист .

          В останалата част оставя разпореждането в сила като правилно и законосъобразно .

 

Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване на съобщението пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.