ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 05.03.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на пети март 2009 г. в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия М. *** 120 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 435 – 438 от ГПК.

            Постъпила е жалба от длъжницата Д.М.Х. срещу действията на частен съдебен изпълнител № 836 – Н. Г., изразяващи се в налагане на запор върху движимо имущество и трудово възнаграждение. В жалбата се прави и искане за спиране на изпълнението. Излагат се доводи, че длъжницата не е била уведомена за издадения срещу нея изпълнителен лист, че актът за начет, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, е незаконосъобразен и длъжницата го е оспорила, както и че неправилно с него не е ангажирана солидарната отговорност на две други лица – Щ. М. и В. Д.. В жалбата се прави и искане за спиране на изпълнението до влизане в сила на решението по гр. дело 376/2006 г. на Сливенския окръжен съд, с което ще се разреши имущественият спор.

Частният съдебен изпълнител е дал обяснения, според които жалбата е неоснователна, тъй като в жалбата не се излагат твърдения за действия, подлежащи на обжалване по реда на чл. 435 от ГПК.

            Изпълнително дело № 20098360400008 на частен съдебен изпълнител Н.Г. е образувано по изпълнителен лист, издаден от Сливенския окръжен съд на 05.10.2006 г. въз основа на акт за начет. Задължението е в размер: 57 617,72 лв. главница и 14 649,48 лв. лихва към 25.03.2002 г.

На 26.01.2009 г. е връчена покана за доброволно изпълнение, като с нея е наложен и запор на автомобил „Алфа Ромео”, собственост на длъжницата, и на трудовото и възнаграждение от „Е. Д. л.” ЕООД – гр. П..

Жалбата е постъпила при съдебния изпълнител на 09.02.2009 г.

Жалбата е недопустима, тъй като не е подадена в срока за обжалване. Жалби срещу действия на съдебен изпълнител се подават в едноседмичен срок от извършването на обжалваното действие. Запорите върху автомобила и вземането за трудово възнаграждение са наложени по реда на чл. 450, ал. 2 от ГПК на 26.01.2009 г., което означава, че срокът за обжалването им е изтекъл на 02.02.2009 г.

Поради това, че жалбата е недопустима, е безпредметно да се обсъжда дали обжалваните действия са законосъобразно наложени и дали възраженията на длъж­ницата могат да бъдат разгледани и уважени в това производство.

Не може да бъде постановено и спиране на изпълнението, каквото е поискано с жалбата, тъй като то предполага преди всичко допустима жалба.

По изложените съображения съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане жалбата на Д.М.Х. *** против действията на частен съдебен изпълнител Н. Г. по изпъл­нително дело № 20098360400008, с които на 26.01.2009 г. е наложен запор върху автомобил „Алфа Ромео” с рег. № СН 9218 СА и трудово възнаграждение.

Определението подлежи на обжалване пред Бургаския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.