О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 05.03.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на пети март, през две хиляди и девета година,

 в състав:                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.С.

                   ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

М.Д.                            

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***,  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Обжалвано е Определение от 21.01.2009 г., постановено в з.з. по гр.д. № 485/2008г. на Новозагорския районен съд, с което е отхвърлено искането за поправка на исковата молба. Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателите Д.П.И. и С.С.И., двамата пребиваващи в Испания, чрез пълномощника си адв. Х.А. от АК Сл. в частната си жалба молят определението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, като след отмяната му съдът да постанови допускане поправка на исковата молба и делото да се върне на районен съд гр. Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия, с включване в делбената маса и на първи етаж на процесната двуетажна жилищна сграда. Молбата за поправка на ИМ била подадена своевременно- преди първото с.з. Твърди, че искането е оформено в законовата писмена форма по чл. 341, ал.2 от ГПК. Обжалваното определение било постановено при наличие на съществено процесуално нарушение- било немотивирано, с което е нарушена разпоредбата на чл. 254 от ГПК. Молят на основание чл. 277 от ГПК съдът да спре производството по обжалваното определение до решаване на частната жалба.

Съдът констатира, че ищците са завели иск за делба на недвижим имот- дворно място, от двуетажната жилищна сграда само за втория жилищен етаж, на едноетажно масивно жилище, на второстепенна пострайка в южната част на двора и масивен гараж- с местонахождение гр. Нова Загора. В исковата си молба ищците изрично посочват, че ответницата притежава първи жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, като правата й произтичали от наследяване на родителите й и от придобиване на собственост, чрез договор за издръжка и гледане /нот. акт № 231, т. І, д. № 231/1998 г. на Новозагорския нотариус/. 

НЗРС образувал делото на 28.11.2008 г. Ответницата подала отговор на исковата молба, приет в съда на 12.12.2008 г., с който изразява съгласие за делба на посочения имот и се изразява желание за постигане на спогодба. Посочват се вид и стойност на извършени подобрения в него. С Определение № 6 от 08.01.2009 г. докладчикът насрочва делото за открито с.з.; допуснал доказателствата по делото; изготвил проекто- доклад. Посочил, че не подлежат на доказване обстоятелствата относно собствеността на процесния имот и че страните се явяват наследници на С. С., починала на 04.06.1996 г.

С молба, входирана в канцеларията на НЗРС на 19.01.2009 г. ищците, чрез пълномощникът си моли да се допусне поправка на първоначално подадената искова молба, в смисъл, че първият етаж от двуетажната масивна жилищна сграда не е изключителна собственост на ответницата и молят да се включи в предмета на делба- да се допусне делба и на него. Към молбата е приложена поправената искова молба.

Докладчикът отхвърлил молбата за поправка на ИМ с мотива, че  не е налице основание за поправка на ИМ.

Настоящата инстанция намира частната жалба за неоснователна.

Ищците изложили правното си основание и петитума на иска си. Представили доказателства за наследниците на общия наследодател и за наследствените имоти.  Изрично посочили, че първи жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда е собственост на ответницата.

Неоснователно жалбоподателите се позовават на незаконосъобразно неприлагане разпоредбата на чл. 341, ал. 2 от ГПК. Ищците не могат да искат допълване на иска, с включване и на други имоти, макар и преди първото по делото с.з. Такова право е дадено само на всеки от останалите сънаследници- т.е. само на ответниците. Тяхната възможност е само една- да заведат ново дело за делба на /евентуално/ пропуснат имот, след което ако фазите на двете делбени производства позволяват делата да се съединят.  

Макар и да не са посочени мотиви за отказа за допускане поправка на ИМ, освен, че не е налице основание, изводът на НЗРС е правилен е законосъобразен и съдът ще потвърди обжалваното определение.

Съдът намира, че с оглед изложеното по- горе не е необходимо да спре производството по обжалваното определение до решаване на частната жалба.

По тези съображения Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 21.01.2009 г., постановено в з.з. по гр.д. № 485/2008г. на Новозагорския районен съд, като правилно и законосъобразно.

ОТКАЗВА да спре производството по обжалваното определение до решаване на частната жалба, поради неоснователност.

          Определението може да се  обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: