Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

 

гр. Сливен,13.03.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          Н.Я.

                                                                            М.Д.

като разгледа докладваното от  Н.Я. ***.  N 127 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ЧСИ, с правно основание чл. 435 от ГПК и се движи по реда на чл. 437 от ГПК.

Жалбоподателят твърди в жалбата си, че ЧСИ е провел незаконосъобразно публична продан на недвижим имот, и атакува постановлението за възлагане от 30.01.2009г.. Заявява, че въпреки наложената с определение на СлОС по т.д. № 779/08г. обезпечителна мярка “спиране на изпълнителните дела” срещу него – “Ж.– С “ ЕООД, във връзка с образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност, ЧСИ е провел и приключил публична продан на недвижим имот – апартамент в гр. С., кв. “Б.” *** която е била през периода 19.12.2008г. -19.01.2009г., тоест – след постановяване на определението за спиране. Постановлението за възлагане на имота било също от по-късна дата – 30.01.2009г. и поради това счита, че е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, поради ненадлежно извършена публична продан, респективно -  наддаване, тъй като тези действия не могат да се извършват при спряно изпълнително производство. Иска отмяната на постановлението.

В законовия срок е постъпило писмено възражение от взискателя по изпълнителното дело, с което оспорва жалбата и моли тя да бъде отхвърлена като неоснователна. Твърди, че проведената продан е в съответствие със законовите изисквания, а имотът не попада в масата на несъстоятелността на търговското дружество, тъй като е собственост н афизически лица.

Съдебният изпълнител е подал писмени обяснения, с които заявява, че е извършил всички изпълнителни действия съгласно разпоредбите на ГПК, а проданта е имала за предмет имущество не на дружеството – длъжник, а на физически лица – Ж.И. и С. И..

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Изпълнителното производство е с взискател “Б. ДСК” ЕАД – С. и длъжник “Ж.-С” ЕООД, С.. Принудителното изпълнение е било насочено към няколко имота, за които е учредена в изискуемата от закона нотариална форма, договорна ипотека, за обезпечаване на кредите, даден от взискателя на длъжника. Сред тези имоти е и апартамент в гр. С., кв. “Б.” ***, собственост на Ж.И. и съпруга й С.И.. В хода на производството, след ненастъпванетон адоброволно изпълнение, ЧСИ е започнал действията, предвидени в ГПК за опис, оценка и продажба на ипотекирания в полза на взискателя имот, посочен по-горе. Също в съответствие с разпоредбите на закона и при спазване на предвидената процедура, е проведена публична продажба, приключила чрез възлагане на имота на втория наддавач, предложил следваща най-висока цена, постановлението е надлежно съобщено, цената е заплатена изцяло.

Междувременно, във връзка с постъпила молба за откриване на производство по несъстоятелност на същия длъжник – “Ж-С” ЕООД, е поискано допускане на предварително обезпечение и по реда на 629а т.т. 2 и 3 от ТЗ, с определение от 17.12.2008г., СлОС е наложил обща възбрана и запор върху имуществото на търговеца и е постановил спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на дружеството, с изключение на образуваните по ЗСДВ.

В светлината на изложеното настоящият състав намира, че жалбата е неоснователна. Между двете описани производства не е настъпила интерференция, тъй като, както се посочи, продажбата, макар и за задължение на същото дружество-длъжник, против което е почнало производство по несъстоятелност, няма за предмет имущество на същото, следователно не попада в обсега на действие на определението от 17.12.08г. на СлОС. Апартаментът, обект на проданта, е бил собственост на управителката на ЕООД като физическо лице и съпруга й, и двамата са се превърнали в това си качество, в ипотекарни длъжници, наред с другите лица, които са допуснали да легне ипотека върху тяхно имущество за да обезпечат чуждо парично задължение – това на  “Женя-С” ЕООД.

Ето защо,след като не се установи нарушение на нито едно от двете действия, визирани в нормата  на чл. 435 ал. 3 от ГПК – надлежността на наддаването и възлагането по най-висока цена, съдът намира, че няма основания за отмяна на обжалваното постановление.

Жалбата, като неоснователна, следва да се остави без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на “Ж-С” ЕООД – С, с адрес на управление на дейността ул. “Д П” № *, против действия на ЧСИ с рег. № 768 и район на действие ОС-Сливен по изп.д.№ 20077680400492, във връзка с постановление от 30.01.2009г. за възлагане на недвижим имот – апартамент в гр. С., кв. “Б.” ***, собственост на Ж.И. и съпруга й С. И., на купувача С. Г.С.,  като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: