О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 10.03.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на десети март през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

 М.Х.

 

Разгледа докладваното от М.Б. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК

 

         Образувано е по жалба на Т.П.С. ЕГН ********** *** – В – 5 , длъжник по изп.д. № 20092230400017 против Разпореждане за заплащане на разноски изпратено с поканата за доброволно изпълнение. В жалбата се сочи, че жалбоподателката по никакъв начин не е дала повод за образуване на изпълнителното дело , тъй като винаги е съдействала на бащата на детето Т. – В.Т.А. - взискател по изп.производство да осъществява режима на лични контакти с него , поради което е неоснователно натоварването и с разноски по изпълнението в размер на 170 лв. Моли се да се постанови решение , с което да се отмени разпореждането на ДСИ за заплащане на разноски в размер на 170 лв.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане .

         Взискателят по изпълнителното дело изразява становище за неоснователност на жалбата.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         На 20.01.2009 г. при ДСИ при РС-Сливен била депозирана молба от В.Т.А. *** за образуване на изпълнително дело против Т.П.С. . С молбата бил представен изпълнителен лист от 09.01.2009 г. , с който бил определен режим на лични контакти между А. и малолетното му дете Т. упражняването на родителските права за който били предоставени на жалбоподателката . За образуване на изпълнителното производство А. бил направил разноски в размер на 170 лв – 20 лв ДТ и 150 лв адвокатско възнаграждение . В разпореждане от 21.01.2009 г. ДСИ се разпоредил да се образува изпълнително производство , да се изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжницата и , че същата следва да бъде уведомена за неолихвяемото и задължение в размер на 170 лв. С изпратената ПДИ жалбоподателката била поканена да спазва режима за свиждане между детето Тихомир и баща му и била уведомена , че дължи 170лв разноски по изпълнителното дело . ПДИ била получена на 27.01.2009 г. от майката на жалбопаделката .

         Процесната жалба е депозирана на 02.02.2009 г. – в рамките на предвидения в разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК срок.

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от взискателя , които не подлежат на обжалване .

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 1 от ГПК изрично са изброени действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от взискателя по изпълнителното производство . Това са отказа на СИ да извърши искано изпълнително действие , както и спирането и прекратяването на изпълнителното производство. В настоящия случай действието , което се обжалва е неизпращането от ДСИ до взискателя на съобщение за извършване на публичната продан на имота. Това действие не подлежи на обжалване от взискателя по реда на чл. 435 ал. 1 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.С. ЕГН ********** *** – В – 5- длъжник по изп.д.№ 20092230400017 по описа на ДСИ при СлРС, като процесуално недопустима .

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 137 по описа на Сливенския окръжен съд за 2009 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :