ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

04.03.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…четвърти март…………..

две хиляди и дeвета година в състав:

Председател:…С.Б.……….

Членове: ….……………………………..……

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………С.Б.…***…147…..…..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Постъпило е мотивирано искане  от Председателя на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което се иска допускане на обезпечителни мерки на бъдещ иск с правно основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД във вр.чл. 390 от ГПК.

В молбата се твърди, че  с Решение № 313/19.12.2008г. г. на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Д.М.М.. Твърди се, че същият е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 2087/2007г. по описа на СлРС за извършено на 22.03.2007г. престъпление по чл. 339 ал.1 от НК , което попада в приложното поле на чл. 3  ал.1 т. 23 от ЗОПДИППД.

Твърди че лицето М.Т. М. е съпруга на Д.М. от 26.01.1969г.

М. е регистриран като ЕТ “Зорница – Д.М.” по ф.д.№ 73/93г. на СлОС и е съдружник в ТД “МД и МТ – П.” ООД гр. Сливен, рег. по ф.д.№ 878/20004г., от което притежава 168 дяла с номинал 10 лв.

Комисията е установила с какви имущества разполага Д.М.М. в страната и дружества, в които той е съдружник или изцяло притежава капитала, от които в районна на Сливенския окръжен съд попадат следните недвижими имоти:

- полски имот, находящ се в м."С. б.", състоящ се от 800 /осемстотин/ кв.м., представляващ имот пл.№ 3040 /три хиляди и четиридесети/ в землището на гр.Сливен, при граници: север – П. Т. и път, изток - имот пл. № 4449, запад - път, ведно с всички извършени подобрения, трайно прикрепени към имота, който съгласно влязлата в сила кадастралан карата и кадастралните регистри на  гр. Сливен, одобрени със заповед № Р Д-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор 67338.413.11, с площ от 826 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори 67338.413.456, 67338.413.12 и 67338.413.10, ведно със съществуващите две сгради с идентификатори: на основното застрояване 67338.413.11.1, с начин на трайно ползване друг вид сграда за обитаване на два етажа с площ от 52 кв.м. и на допълващото застрояване 67338.413.11.2, с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 34 кв.м. Имотът е придобит от  Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

- апартамент № З/трети/,   находящ се  в  гр.С.,  ул."Х. Д.",  бл.23,  вх."В",  ет.1,  със застроена площ от 60.60 /шестдесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две
стаи, кухня, баня-клозет и коридор без посочени граници по документ за собственост, ведно с прилежащите му избено помещение с площ от 5.10 /пет цяло и десет стотни/  кв.м.,   без  номер  и  граници  по   документ  за  собственост,  таванско помещение с площ от 5.04 /пет цяло и четири стотни/ кв.м., без номер и граници по документ за собственост, ведно с отстъпено право на строеж върху държавна земя и ведно с 2.26 % /две цяло и двадесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части  на сградата,  който  имот съгласно  влязлата в  еила кадастрална карта  и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, е с идентификатор 67338.550.85.3.3, с начин на
трайно ползване за търговска дейност и с площ от 60.60 кв.м., с прилежащи избено пом. с площ от 5,10 кв.м., таванско пом. с площ от 5.04 кв.м., 2.26 % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, при съседи на имота: на същия етаж 67338.550.85.3.2,  под обекта - няма и над обекта 67338.550.85.3.6. Имотът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

- поземлен имот  3 030 /три хиляди и тридесет/, част VII /седма/,  находящ се в местността „С.ч." (бивша м. „С. б." и „В. к.") във вилната зона на гр.С., с площ на целия имот I 200 /хиляда и двеста/ кв.м. по нотариален акт № 19, т. ІІІ, н.д.№ 1631/1998 г. и 1 293 /хиляда двеста деветдесет и три/ кв.м. по скица № 2174/19.05.2004 г., при граници на имота: север - имот № 9501, запад - имот № 3031,
юг и изток - път, ведно с построената в имота вилна сграда  на един етаж със
застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.,  всички  подобрения  и трайни
насаждения, който имот, съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри    на    гр.С.,    одобрени    със    заповед      РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния  директор   на  АК,   представлява  поземлен   имот  с   идентификатор 67338.415.169, с площ от 1293 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с
идентификатори     67338.415.171,     67338.413.456,     67338.415.170,     67338.415.168, 67338.415.166   и   67338.415.172,   ведно   със   съществуващата   в   имота   сграда   с идентификатор  67338.415.169.1,  с начин  на трайно  ползване еднофамилна вилна сграда на 1 етаж с площ от 22 кв.м. Имотът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

- поземлен имот № 3353 /три хиляди триста петдесет и трети/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и трети/, находящ се в местността „С. ч." (бивша м. „С. б." и „В. к."), селищно образувание „И." в гр.Сливен, с площ на целия имот 2 300 /две хиляди и триста/ кв.м. по Договор № 246, т.1 от 1998 г. и н.а. № 82, т. III, н.д. № 854/1997 г. и 2 686 /две хиляди шестстотин осемдесет и шест/ кв.м. по скица № 1645/2004 г., при граници на имота: север и запад - улица и път, изток - № 2833354 и № 2833356, юг - № 2833358 и № 2839216, ведно с построената в имота ВИЛНА СГРАДА на два етажа с разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от две дневни, две складови помещения, сервизни помещения, предверия и две спални; и 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3354 /три хиляди триста петдесет и четири/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и три/ по плана на новообразуваните имоти в местността „С. ч.", селищно образувание „И." в землището на гр.С., с площ на имота от 932 /деветстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: улица на община, нива № 3355 на С. Д. С., овощна градина № 3356 на Т. Г. Н., овощна градина № 9651, заедно с построената в имота полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и НАВЕС; които имоти, съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, са обединени в поземлен имот с идентификатор 67338.414.257, който е с площ от 3618 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.414.63, 67338.414.6, 67338.414.5, 67338.414.4, 67338.414.21, ведно с находящите се в имота: сграда с идентификатор 67338.414.257.1 с начин на трайно ползване друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 59 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.2 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 19 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.3 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 20 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.4 с начин на трайно ползване - друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 38 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.5 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 10 кв.м. Новообразуваният имот е идентичен с поземлени имоти с идентификатори 2833353 и 2833354 по кадастралната карта на гр.Сливен и е идентичен с поземлени имоти с № 3353 и 3354, кадастрален район 283, находящи се в селищно образувание „И." в гр.С.. Имотът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

- поземлен имот № 2923 /две хиляди деветстотин двадесет и трети/, кадастрален район 282 /двеста осемдесет и втори/, находящ се в местността „А. ч.", селищно образувание „И." в гр.С., с площ на целия имот от 2 989 /две хиляди деветстотин осемдесет и девет/ кв.м., при граници: север - № 2822910, запад - улици № 35 на Община, изток - № 2822922, юг - № 2822931, ведно с построената в имота вилна сграда  на един етаж със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., който имот съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.С., одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор 67338.415.75, с площ от 2989 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.415.76, 67338.415.74, 67338.415.62, 67338.415.61, 67338.415.54, ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.75.1, с начин на трайно ползване еднофамилна вилна сграда на 1 етаж с площ от 32 кв.м., както и ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.75.2 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 21 кв.м. Имотът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

- поземлен имот № 9501 /девет хиляди петстотин и първи/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и трети/, находящ се в местността „С. ч.", селищно образувание „И." в гр.Сливен, с площ на целия имот от 539 /петстотин тридесет и девет/ кв.м., при граници на имота: север - имот № 3029, запад - имот № 3031, изток - път, юг – имот № 3030, ведно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., който имот съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.С., одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор
67338.415.168, с площ от 539 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.415.169, 67338.413.456, 67338.415.167 и 67338.415.166, ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.168.1, с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 21 кв.м. Имотът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М. в режим на СИО.

Твърди също така, че ответника  по молбата притежава и следните МПС, придобити през проверявания период:

- мотопед  марка и модел „С. 50", с рег.№ СЛ 0380 М, рама № ЬАЕАА5102ХВ000237, двигател № 9903007857, дата на регистрация -17.09.1999 г., цвят -- тъмно син. Мотопедът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М..

- ремарке за лек автомобил марка  и  модел „Р. З.", с рег.№ СН 4313 ЕЕ, рама № 01090, дата на регистрация -
05.08.1991 г., цвят - червен. Ремаркето е собственост на Д. М. М. и М.Т.М..

- товарен автомобил   марка   и   модел   „Ф. т. 190 Л", с рег.№ СН 3738 НН, рама № ТМР01ХХСВУЬ8ШЗ16, двигател №
8Л2316, дата на регистрация - 14.09.1995 г., цвят - бял. Автомобилът е собственост на Д. М.М. и М.Т.М..

- лек автомобил марка и модел „Ф. Ф.", с
рег.№ СН 4588 НН, рама № У86АХХХУРРАРО09526, двигател № 16ВРВ09526, дата на регистрация -- 21.01.1994 г., цвят - син металик. Автомобилът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М..

- мотопед марка и модел „Б. 50", с рег.№ СН
0198 С, рама № 308158, двигател № 214724, дата на регистрация - 23.07.1974 г., цвят червен. Мотопедът е собственост на Д.М.М. и М.Т.М..

 

Счита, че е налице презумпцията на чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД, тъй като проверяваното лице и съпругата му не са имали достатъчно доходи за придобиване на всички описани в молбата имущества.

 Твърдят, че комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на процесното имущество, тъй като са налице предпоставките на чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД. Молят съда, след като прецени, че са налице условията на чл. 390 от ГПК да допусне исканото обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните по-горе недвижими имоти  и запор върху леките автомобили и дружествените дялове притежавани от ответника.. Молят съда да определи едномесечен срок за предявяване на иска.

Съдът, след като разгледа молбата незабавно в закрито заседание констатира следното:

Молбата е допустима и на основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД е подсъдна на Сливенския окръжен съд.

Разгледана по съществото си молбата е основателна.  Бъдещият иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД е допустим. Искането  е подкрепено с достатъчно писмени доказателства, които правят бъдещия иск на държавата чрез КУИППД вероятно основателен. Д.М.М.. е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 2087/2007г. по описа на СлРС за извършено на 22.03.2007г. престъпление по чл. 339 ал.1 от НК , което попада в приложното поле на чл. 3  ал.1 т. 23 от ЗОПДИППД.

 Лицето М.Т.М. е съпруга на Д.М.М..

От друга страна са представени писмени доказателства  за придобиване на имущества на значителна стойност по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, което подлежи на отнемане в полза на държавата.

Налице е и втората предпоставка, за допускане на обезпечението, а именно – обезпечителна нужда.

Исканата обезпечителна мярка е подходяща и допустима, поради което  следва да бъде допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните недвижими имот и запор върху притежаваните МПС и дружествени дялове. Имотите и МПС са придобити в режим на СИО.

На молителя следва да бъде определен едномесечен срок за предявяване на иска.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.390  от ГПК във вр. чл. 397 ал.1 т. 1 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

     

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на  бъдещия  иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД и цена  557 977 лв., който  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от Председателя си Стоян Кушлев, да предяви против Д.М.М. ЕГН ********** *** и М.Т.М. ЕГН ********** ***,

чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА  върху

- полски имот, находящ се в м."С. б.", състоящ се от 800 /осемстотин/ кв.м., представляващ имот пл.№ 3040 /три хиляди и четиридесети/ в землището на гр.С., при граници: север – П. Т. и път, изток - имот пл. № 4449, запад - път, ведно с всички извършени подобрения, трайно прикрепени към имота, който съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на  гр. Сливен, одобрени със заповед № Р Д-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор 67338.413.11, с площ от 826 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори 67338.413.456, 67338.413.12 и 67338.413.10, ведно със съществуващите две сгради с идентификатори: на основното застрояване 67338.413.11.1, с начин на трайно ползване друг вид сграда за обитаване на два етажа с площ от 52 кв.м. и на допълващото застрояване 67338.413.11.2, с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 34 кв.м. ;

- апартамент № З /трети/,   находящ се  в  гр.С.,  ул."Х. Д.",  бл.23,  вх."В",  ет.1,  със застроена площ от 60.60 /шестдесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две
стаи, кухня, баня-клозет и коридор без посочени граници по документ за собственост, ведно с прилежащите му избено помещение с площ от 5.10 /пет цяло и десет стотни/  кв.м.,   без  номер  и  граници  по   документ  за  собственост,  таванско помещение с площ от 5.04 /пет цяло и четири стотни/ кв.м., без номер и граници по документ за собственост, ведно с отстъпено право на строеж върху държавна земя и ведно с 2.26 % /две цяло и двадесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части  на сградата,  който  имот съгласно  влязлата в  сила кадастрална карта  и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, е с идентификатор 67338.550.85.3.3, с начин на
трайно ползване за търговска дейност и с площ от 60.60 кв.м., с прилежащи избено пом. с площ от 5,10 кв.м., таванско пом. с площ от 5.04 кв.м., 2.26 % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, при съседи на имота: на същия етаж 67338.550.85.3.2,  под обекта - няма и над обекта 67338.550.85.3.6. ;

- поземлен имот  3 030 /три хиляди и тридесет/, част VII /седма/,  находящ се в местността „С. ч." (бивша м. „С. б." и „В.к.") във вилната зона на гр.С., с площ на целия имот I 200 /хиляда и двеста/ кв.м. по нотариален акт № 19, т. ІІІ, н.д.№ 1631/1998 г. и 1 293 /хиляда двеста деветдесет и три/ кв.м. по скица № 2174/19.05.2004 г., при граници на имота: север - имот № 9501, запад - имот № 3031,
юг и изток - път, ведно с построената в имота вилна сграда  на един етаж със
застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.,  всички  подобрения  и трайни
насаждения, който имот, съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри    на    гр.С.,    одобрени    със    заповед      РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния  директор   на  АК,   представлява  поземлен   имот  с   идентификатор 67338.415.169, с площ от 1293 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори     67338.415.171,     67338.413.456,     67338.415.170,     67338.415.168, 67338.415.166   и   7338.415.172,   ведно   със   съществуващата   в   имота   сграда   с идентификатор  67338.415.169.1,  с начин  на трайно  ползване еднофамилна вилна сграда на 1 етаж с площ от 22 кв.м. ;

- поземлен имот № 3353 /три хиляди триста петдесет и трети/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и трети/, находящ се в местността „С. ч." (бивша м. „С. б." и „В. к."), селищно образувание „И." в гр.Сливен, с площ на целия имот 2 300 /две хиляди и триста/ кв.м. по Договор № 246, т.1 от 1998 г. и н.а. № 82, т. III, н.д. № 854/1997 г. и 2 686 /две хиляди шестстотин осемдесет и шест/ кв.м. по скица № 1645/2004 г., при граници на имота: север и запад - улица и път, изток - № 2833354 и № 2833356, юг - № 2833358 и № 2839216, ведно с построената в имота ВИЛНА СГРАДА на два етажа с разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от две дневни, две складови помещения, сервизни помещения, предверия и две спални; и 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3354 /три хиляди триста петдесет и четири/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и три/ по плана на новообразуваните имоти в местността „С. ч.", селищно образувание „И." в землището на гр.Сливен, с площ на имота от 932 /деветстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: улица на община, нива № 3355 на С. Д. С., овощна градина № 3356 на Т. Г. Н., овощна градина № 9651, заедно с построената в имота полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и НАВЕС; които имоти, съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, са обединени в поземлен имот с идентификатор 67338.414.257, който е с площ от 3618 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.414.63, 67338.414.6, 67338.414.5, 67338.414.4, 67338.414.21, ведно с находящите се в имота: сграда с идентификатор 67338.414.257.1 с начин на трайно ползване друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 59 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.2 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 19 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.3 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 20 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.4 с начин на трайно ползване - друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 38 кв.м.; сграда с идентификатор 67338.414.257.5 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на един етаж с площ от 10 кв. м. Новообразуваният имот е идентичен с поземлени имоти с идентификатори 2833353 и 2833354 по кадастралната карта на гр. Сливен и е идентичен с поземлени имоти с № 3353 и 3354, кадастрален район 283, находящи се в селищно образувание „И." в гр. Сливен. ;

- поземлен имот № 2923 /две хиляди деветстотин двадесет и трети/, кадастрален район 282 /двеста осемдесет и втори/, находящ се в местността „А. ч.", селищно образувание „И." в гр. С., с площ на целия имот от 2 989 /две хиляди деветстотин осемдесет и девет/ кв. м., при граници: север - № 2822910, запад - улици № 35 на Община, изток - № 2822922, юг - № 2822931, ведно с построената в имота вилна сграда  на един етаж със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м., който имот съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. С., одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор 67338.415.75, с площ от 2989 кв .м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.415.76, 67338.415.74, 67338.415.62, 67338.415.61, 67338.415.54, ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.75.1, с начин на трайно ползване еднофамилна вилна сграда на 1 етаж с площ от 32 кв. м., както и ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.75.2 с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 21 кв. м.  и

- поземлен имот № 9501 /девет хиляди петстотин и първи/, кадастрален район 283 /двеста осемдесет и трети/, находящ се в местността „С. ч.", селищно образувание „И." в гр. С., с площ на целия имот от 539 /петстотин тридесет и девет/ кв. м., при граници на имота: север - имот № 3029, запад - имот № 3031, изток - път, юг – имот № 3030, ведно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв. м., който имот съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. С., одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, представлява поземлен имот с идентификатор
67338.415.168, с площ от 539 кв. м., с трайно предназначение урбанизирана територия и с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 67338.415.169, 67338.413.456, 67338.415.167 и 67338.415.166, ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 67338.415.168.1, с начин на трайно ползване селскостопанска сграда на 1 етаж с площ от 21 кв. м.

и чрез НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ:

- мотопед  марка и модел „С. 50", с рег.№ СЛ 0380 М, рама № ЬАЕАА5102ХВ000237, двигател № 9903007857, дата на регистрация -17.09.1999 г., цвят  тъмно син;

- ремарке за лек автомобил марка  и  модел „Р. З.", с рег.№ СН 4313 ЕЕ, рама № 01090, дата на регистрация -
05.08.1991 г., цвят - червен. ;

- товарен автомобил   марка   и   модел   „Ф.т. 190 Л", с рег.№ СН 3738 НН, рама № ТМР01ХХСВУЬ8ШЗ16, двигател №
8Л2316, дата на регистрация - 14.09.1995 г., цвят - бял. ;

- лек автомобил марка и модел „Ф. Ф.", с
рег.№ СН 4588 НН, рама № У86АХХХУРРАРО09526, двигател № 16ВРВ09526, дата на регистрация -- 21.01.1994 г., цвят - син металик ;

- мотопед марка и модел „Б. 50", с рег.№ СН
0198 С, рама № 308158, двигател № 214724, дата на регистрация - 23.07.1974 г., цвят червен и

ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, притежавани от Д.
М.М. в капитала на "М.И М.Т-П." ООД, рег. по ф.д. №
878/2004 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. С, кв. "С.к.", бл. 6, вх. "Д", ап. 24, с капитал 5 000 лв., разпределен в 500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки от тях, от които Д.М.М. притежава 168 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки от тях или 1 680 лв. от капитала на дружеството, представлявано от М.Т.М..

 

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. За спазване на дадения  срок за предявяване на иска, молителят е длъжен  да представи доказателства, като в противен случай съда ще отмени служебна наложеното обезпечение.

 

Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответниците от деня на връчване на съобщение за наложената обезпечителна мярка от службата по вписванията и съдебния изпълнител пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: