О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 03.04.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на трети април, през две хиляди и девета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.С.

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:                 Н.Я.

                                                                       

                                                                                   М.Д.

                                                                                                               

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***/2009 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу разпореждане на ДСИ при РС Нова Загора от 26.01.2009 г. за връщане на жалба против действията на ДСИ- постановление за възлагане по изп.д. № 20072220400016 на СИС при НЗРС на недвижим имот, поради неизпълнение в срок на разпореждане за отстраняване на пропуск- представяне на три преписа от жалбата, за връчване на противните страни и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК във връзка с чл. 279 от ГПК.  

Жалбоподателят И. Х. В., в качеството му на ликвидатор на “К. с.” ООД, гр. София намира разпореждането на ДСИ за незаконосъобразно. Намира изпратеното от деловодителката съобщение № 148/02.02.2009 г. за нищожно, защото не доказвало съобщение по чл. 262, ал.1 от ГПК- такова не му било изпращано- не бил уведомен за недостатъци на ЧЖ с вх. № 1477/11.12.2008 г. Невярно било, че не са отстранени нередовностите на ЧЖ. Не съществувало в правния мир разпореждане за връщане на жалбата и такова не му било връчено. Не било доказано “вероятното разпореждане за връщане на ЧЖ”. Нарушени му били правата по чл. 7 от ГПК и счита, че съобщение № 148/02.02.2009 г. е издадено от некомпетентен орган- нелигитимиран  деловодител на СИС. Претендира разноски по делото.

Жалбата е входирана при ДСИ на 16.02.2009 г., а отбелязването на пощенското клеймо е от 11.02.2009 г.  Към нея е приложена молба от трето лице С.Й. Б. от гр. София, който иска да бъде конституиран като трето лице, като в с.з. щял да отговори на въпросите на ликвидатора на дружеството жалбоподател. Бил собственик на процесния имот като СИО- семейна имуществена общност и съпругата му имала права, които не следвало да се игнорират.

Ответникът по жалбата- взискателят не е изготвил и представил писмено становище.

 В писмените си мотиви ДСИ при СИС на НЗРС А.Г.М.посочва, че с резолюция от 15.12.2008 г. разпоредил жалбоподателят да представи три преписа от частната жалба с вх. № 1477 срещу постановление за възлагане на недвижим имот. Съобщението за изготвената резолюция било изготвено същия ден и на 08.01.2009 г. е получено лично от представителя на жалбоподателя- ликвидаторът И. В.. Последният изпратил преписи от предходна частна жалба. Разпоредил връщане на частната жалба и с изх. № 148/02.02.09г. е изпратено съобщение- получено от съпруга на 09.02.09 г. Оспорва твърдението, че съобщенията не са издадени и подписани от компетентен орган, като посочва, че съгласно чл. 90 от Правилника за администрацията в съдилищата съобщенията се подписват от деловодител. Счита, че е спазил закона, а жалбоподателят се объркал от всичките си жалби по изпълнителното дело.  

Съдът констатира, че частната жалба против действията на ДСИ, с вх. № 1477/11.12.08 г. срещу постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20072220400016 на СИС при НЗРС на 15.12.2008 г. е резолирана без движение- жалбоподателят да представи в седмодневен срок три преписа от жалбата. Съобщението за изготвената резолюция изготвено от деловодител същия ден и на 08.01.2009 г. е получено лично от представителя на жалбоподателя- ликвидаторът И. В. /л.300/. По делото е приложена жалба против ДСИ от 06.09.2008 г. за насрочване на ПП. Приложено е Р.  № 196/09.05.2008 г. на СлОС, в което са цитирани и други жалби.

С обжалваното разпореждане, изписано върху самата “частна” жалба против действията на ДСИ с вх. № 1477/11.12.2008 г. от 26.01.2009 г., поради неотстраняване на нередовностите в законния срок ДСИ разпоредил връщане на частната жалба и с изх. № 148/02.02.09г. /л.325/ е изпратено съобщение от деловодителя, което е получено от съпругата на 09.02.09 г. Частната жалба е изпратена по пощата с клеймо от 11.02.2009 г.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в изпълнителното производство, която има правен интерес от обжалването връщането на жалба против действията на ДСИ при СИС на НЗРС.  

Жалбата против действията на ДСИ е нередовна. ДСИ разпоредил отстраняване на пропуск- представяне на три броя преписи, като разпореждането не е изпълнено в срок. Настоящата инстанция намира, че ДСИ М. не е допуснал закононарушение при постановяване на обжалвания акт. Не може да се очаква лично той да изпраща обявления за издадените от него актове. Деловодителят е този който изпълнява разпорежданията му, досежно движението на книжата.

Съдът намира за неоснователно оплакването за нарушаване правата му на защита на интересите си, застрашени от ДСИ по смисъла на ЗОДОВ, с невръчване на несъществуващо разпореждане.  Неоснователно се явява оплакването, че въобще не съществува разпореждане на държавния съдия изпълнител за връщане на жалбата против действията на ДСИ. Такова е изготвено, датирано и подписано от ДСИ на 26.01.2008 г. върху самата жалба и представлява валиден акт на ДСИ, който само е изпълнен от деловодителя, а не е съставен и изпълнен от последния. Разпореждането е доведено до знанието на жалбоподателя на 08.01.2009 г.

Съдът не може да конституира като трета заинтересувана страна по делото лицето С. Й. Б.. Ако има някакви възражения по изпълнението той може сам или със съпругата си да обжалва действията на съдия изпълнителя по реда на чл. 435, ал. 4 от ГПК. Настоящото производство не е по обжалване действията на съдия изпълнителя, а по частна жалба против връщането на жалбата против действията на ДСИ.

Въз основа на изложеното съдът настоящата инстанция намира, че частната жалба е неоснователна и ще потвърди обжалваното разпореждане, като законосъобразно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА РАЗПОРЕЖДАНЕ на ДСИ при РС Нова Загора от 26.01.2009 г. за връщане на жалба против действията на ДСИ- постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20072220400016 на СИС при НЗРС, като законосъобразно. 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя с частна жалба пред Апелативен съд, гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               

 

ЧЛЕНОВЕ :