О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 16.03.2009 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, първи граждански състав в закрито

 заседание на шестнадесети  март, през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА Д.

                                                   ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

М.Б.                                                    

при секретаря…………… …………………………и с участието на прокурора…………………..като разгледа докладваното от  Г. Д. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е с правно основание чл.435, ал.4  и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на К.З.К. с ЕГН ********** ***-3-4, депозирана чрез адв.М.С. ***, против действия на ЧСИ по  изп.д. № 20088370400623, с които е наложен запор в ОДП – КАТ – Сливен на МПС, л.а. марка „Волво 80 ГЛТ”, рег.№ СН6705 СА.

В жалбата се твърди, че жалбоподателят е трето лице по изп.дело, но е собственик на посочения л.а. Длъжник по изп.д. бил Д.П.Г. с ЕГН ********** *** 21-В-1. Жалбоподателят – трето лице по изп.дело твърди, че е закупил този автомобил от длъжника с договор от 15.11.2007г., който бил с нотариална заверка на подписите и с рег.№ 13659/15.11.2007г. на Нотариус № 128 – Е. Ш.. Посочва, че не е ползвал автомобила, защото бил в лошо техническо състояние и не може да намери резервни части, за да го преведе в движение. На 20.02.2009г. установил, че   е наложен запор върху този автомобил и „своевременно обжалвам действията на ЧСИ като неправилни и незаконосъобразни” и не можел да регистрира това негово МПС. Моли да се отменят действията на ЧСИ П.Георгиев като неправилни и незаконосъобразни, изразяващи се в налагане на запор върху неговия собствен автомобил с посочени рег.№ СН 6705 СА, двигател № В2504S483289, рама № YV1LW4502S2152623, защото той бил собственик на този автомобил.

Към жалбата е приложен договор за продажба на МПС от 15.11.2007г. с нот.заверка на подписите на същата дата от Нотариус с рег.№ 128 – Е. Ш. и свидетелство за регистрация на същия автомобил, в което като собственик е вписан Д.П.Г., което е от 24.10.2007г.

Взискателят по изп.дело Ж.И.И. ***, не е изразил становище по жалбата, която е получена на 26.02.2009г. от процесуалният му представител адв.С.Р.К. *** /лист 44 от изп.дело/.

Длъжникът по изпълнението Д.П.Г. ***, с посочен и втори адрес по изп.дело ул.”П.” № *, също не е изразил  становище по жалбата на третото лице, която му е връчена в съответствие с чл.41 ал.2 от ГПК /на постоянния адрес, който съвпада и с настоящия към дата 04.03.09г. – лист 51 от изп.дело/.

На основание чл. 436 ал.3, предложение 2 от ГПК, ЧСИ П. Г. е изложил мотиви за действията си. Посочва, че е наложена обезпечителна мярка – запор в КАТ на МПС, собственост на длъжника като е извършен и опис на това МПС. Не е насрочена дата за продажбата на автомобила. След като е извършил проверка за собственост на МПС на длъжника в Пътна полиция при Дирекция на Полицията – Сливен, на 03.10.2008г. е наложил запор върху процесното МПС. Установил е, че това МПС с рег.№ СН 6705 СА е собственост на длъжника на основание получено писмо от Пъна полиция – Сливен. Посочва, че в съответствие на чл.2 на Наредба № І-181 от 03.12.2002г. за регистрация и отчет на МПС, собственост на чуждестранни физически и юридически лица, МПС се регистрира в 14-дневен срок от придобиване на собствеността. Жалбоподателят не е направил необходимото, за да направи регистрация. Посочва, че съгласно чл.453 ал.1 т.4 от ГПК на взискателя не могат да се противопоставят лица, които не са вписали своите актове преди налагането на запора. Констатирал е, че МПС е в движение, състоянието му е добро и длъжникът го ползва за свои цели, поради което намира твърдението на жалбоподателя, че поради лошо техническо състояние на МПС-то не е могъл да го регистрира в ПП – Сливен, не отговаря на истината.

Жалбата е допустима като подадена, от трето на изпълнителното производство  лице, което твърди, че е собственик на движима вещ, спрямо която е наложен запор в ОДП – КАТ – Сливен от ЧСИ.

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, становището на съдия-изпълнителя и събраните по делото доказателства, намира за  установено от фактическа страна, следното:

Изпълнително дело № 20088370400623 на ЧСИ П. Г. с рег. № 873 е било образувано на 21.08.2008г. по молба на взискателя Ж.И.И. ***, против Д.П.Г. *** или гр.С., ул.”П.в” № *, към която е имало приложен изп.лист, че длъжникът е осъден да заплати на взискателя 5 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 13.08.2008г. до окончателното изплащане, както и разноски в размер на 400 лв. Поискано е при неизпълнение от страна на длъжника на това задължение да се извърши опис и продажба на движими и недвижими негови вещи.

Съдия-изпълнителят е събрал съответните данни за наличие на движими вещи и недвижими имоти на длъжника, както и за неговото семейно положение.

 Получил е данни от ОД на МВР- Сливен, сектор Пътна полиция, че длъжникът Д.Г. притежава л.а. „Волво 850 ГЛТ” с рег.№ СН 6705 СА. Изпратил е  покана за доброволно изпълнение на длъжника на 10.10.2008г.

 Наложен е бил запор на посоченото МПС на 03.10.2008г. /арг. лист 35 от изп.дело/. Длъжникът е бил уведомен за наложения запор. Съобщението е получил лично на 21.10.2008г. В това съобщение изрично длъжникът е бил уведомен, че при недоброволно изпълнение на задължението ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение чрез продажба на посочения лек автомобил. С призовка за принудително изпълнение от 13.11.2008г., получена от длъжника лично на 18.11.2008г. същият е бил уведомен, че ще се извърши опис на лекия автомобил на 20.11.2008г. от 10,00 часа и следва да предостави същият пред дома си на тази дата, за да бъде описан. На същата дата 20.11.2008г. в 10,00 часа е съставен протокол за опис на движимо имущество и ЧСИ, съгласно разпоредбата на чл.467 и следващите от ГПК е извършил опис в присъствието на длъжника на автомобила „Волво” с рег. № СН 6705 СА – комби. В протокола освен други данни е записано изрично, че „колата е в добро състояние. Гумите са нов и- зимни. Описани са и подобрения на колата.” Определена е цена на МПС-то в размер на 8 000 лева. За пазач на това МПС е бил назначен длъжника, който го е приел за пазене при условията и реда на чл.469 от ГПК. Този протокол е подписан от длъжника без възражения.

Така установеното от фактическа страна мотивира извода, че жалбата против действията на съдия изпълнителя, в настоящия случай е недопустима.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК, третото лице може да обжалва действията на съдия-изпълнител, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ се намират във владение на това лице.

В конкретния случай в деня на запора и в деня на описа на процесното МПС веща се е намирала във владение на длъжника. Същият е присъствал на извършения опис от ЧСИ и го е подписал без да направи възражение, че това МПС не е негова собственост.

Твърдението на жалбоподателят – трето лице по изпълнителното производство, че този автомобил е негова собственост, тъй като го е закупил с договор за покупко-продажба на 15.11.2007г. не може да мотивира извод, че в деня на описа този автомобил   се е намирал в негово владение.

 Длъжникът е подписал протокола за опис и няма направено възражение, че е продал това МПС на друго лице.

Законодателят е приел, че всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск за да установи, че имуществото върху което е насочено изпълнението за парично задължение не принадлежи на длъжника. Този иск се предявява срещу страните по изпълнителното производство – взискател и длъжник /арг. чл.440 ал.1 и 2 от ГПК/.

Твърдението на жалбоподателят, че не е могъл да регистрира в КАТ това МПС веднага след покупката му, защото бил в лошо състояние, е неотносимо към факта, че в момента на описа МПС не е било в негово владение. Тези твърдения и доказателства в този аспект той може да представя по исково производство, а не в настоящото.

По тези съображения се приема, че в конкретния случай жалбата е недопустима  и   следва да бъде оставена без разглеждане.

Мотивиран от горе изложеното, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.З.К. с ЕГН ********** ***-3-4, депозирана чрез адв.М.С. ***, против действия на ЧСИ по изп.д. № 20088370400623, с които е наложен запор в ОДП – КАТ – Сливен на МПС, л.а. марка „Волво 850 ГЛТ”, рег.№ СН6705 СА,  като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА..

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя, пред БАС.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :     

 

 

 

 

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ :