О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № …

Гр. Сливен,   19.03.2009 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на деветнадесети  март, през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                ЧЛЕНОВЕ:Х.М.

                                                                                                                                 М.Б.

 

при секретаря………  ………..… и с участието на прокурора………… ………..  разгледа докладваното от  Г. Д. ч.   гражданско дело № 159 по описа за 2009 година и констатира:

Производството по делото е образувано по  частна жалба на М.Д.М. ЕГН ********** *** и Д.Д.Я. ЕГН ********** *** като ищци по гр.д. № 2726/2004г. на РС – Сливен, депозирана чрез пълномощника им адв.Л.А. *** , против определение от 06.01.2009, постановено по гр.д. № 2726/2004г. на РС – Сливен.

С това определение е прекратено производството по делото поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок. Върната е исковата молба на двете жалбоподателки-ищци.

В жалбата се твърди, че това определение е незаконосъобразно и противоречи на процесуалните правила и материално правните норми. Наведени са доводи, че неправилно съдът, след като е дал в съдебно заседание указания на ищците да представят удостоверение за постоянен и настоящ адрес на всеки един от ответниците. Сочи, че   са представили удостоверение от кметство с.К. за постоянния адрес и били написани на стр.2 от молбата – 20 члена на сдружението с посочени адреси. Намира, че неправилно съдът приел, че трябва да се посочат постоянен и настоящ адрес на 20 члена на сдружението и да внесат д.т. 100 лв., която се указала висока за тях. Счита, че в ГПК няма изискване да се посочва постоянен и настоящ адрес на всеки от членовете на сдружението и за това не следвало да се прекратява делото, защото лицата не били призовани на посочените от жалбоподателката адреси. Моли да се отмени обжалваното определение и се върне делото за продължаване на процесуалните действия.

Ответниците не са представили становище по жалбата.

 Съдът приема, че частната жалба е депозирана в законния срок и е процесуално допустима по смисъла на чл.275 от ГПК.

Като съобрази отразените в частната жалба доводи и анализира представените по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Гражданско жалба № 2726/04г. е било образувано по искова молба на частните жалбоподателки М.М. и Д.Я., против частно земеделско сдружение с.К., представлявано от В. Й. Б., живущ *** с посочено правно основание чл.359 ал.3 и чл.361 ал.1 от ЗЗД и цена 5 461,75 лв.

В хода на производството, с определение от 29.12.2006г., съдът е установил, че посоченият председател на ответното сдружение В.Б. е починал. Спрял е производството и е указал на ищците в 6-месечен срок, считано от съобщението, да посочат данни за ответника. С определение № 4707/23.10.2007г. производството по делото е оставено без движение и е указано на ищците в 7-дневен срок от получаване на съобщението да посочат всички лица, с актуални адреси по предявената искова претенция, както и наследниците на починалия В.Б. с точни адреси за призоваване.

Изрично съдът е предупредил, че при неизпълнение на това задължение, производството по делото ще бъде прекратено.

В дадения от съда срок от процесуалния представител на ищците е подадена молба със седем имена, които да бъдат призовани в с.К.. На 30.12.2007г. представител на ищците е получил съобщението на съда, с което ищците са уведомени да посочат точни имена и адреси на ответниците по делото, за което РС – Сливен е издал и нарочно удостоверение. Въпреки дадените указания и възможност на страните за пореден път да посочат данни за точни адреси на ответниците, доказателства в тази насока не са били представени за всички ответници. Съдът е изискал справка от ОД на МВР – Бургас и е установил единствено адресна регистрация на Н.В.М. /арг. писмо № 3767/05.02.2008г./. За останалите лица не са били представени необходимите по делото доказателства, изискуеми от законодателя с оглед надлежното им призоваване.

 Съдът е изпълнил задължението си да конституира на ответната страна, посочените от ищците ответници, включително и да изиска призоваване на един от тях чрез Държавен вестник и назначаване на особен представител на същия. След констатация, че ищците са допуснали ЯФГ по отношение фамилното име на един от ответниците е приел, че следва да отмени съдебните си актове – определения, с които е приел писмените доказателства, приложени към исковата молба и изискани по делото и отново е отложил делото. /арг. с.з., проведено на 24.09.2008г./. Посочените от ищците ответници са се явили в съдебно заседание на 05.11.2008г. и са заявили пред съда, че не са получавали призовки и искова молба, а има и разлика в имената на някои от конституираните ответници /Д. Русенова И./.

Съдът отново е оставил исковата молба без движение, за да се представят доказателства за точните имена и адреси – постоянен и настоящ на ответниците, които да се установят по предвидения в ГПК ред, с надлежни писмени доказателства. Въпреки това ищците не са представили такива доказателства и след като съдът е удължил срока за представянето им. Съобщение за удължения срок и възможността страните да се снабдят от съда с удостоверение в съответствие с които да могат да получат други удостоверения, установяващи точни имена, ЕГН и адреси на ответниците е получено на 21.11.2008г. /арг. и разпореждане от з.з. – 19.12.2008г. лист 189/.

След като в посочения от съда удължен срок, отново не са били представени доказателства, установяващи точни имена, ЕГН и постоянен и настоящ адрес на ответниците, с обжалваното определение РС – Сливен е прекратил производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок и е  върнал същата на ищците.

Тези констатации мотивират извода, че обжалваното определение, с което производството по делото е прекратено, поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба, е правилно и законосъобразно  и следва да бъде потвърдено.

Към исковата молба липсват доказателства, от които да се установят точните имена и адреси на лицата, посочени от ищците като ответна страна. Това е обстоятелство, което обуславя допустимостта на предявения иск и първоинстанционния съд е бил длъжен на основание чл.100 ал.1 във вр. с чл.98 ал.1 б.”б” от ГПК да предостави на ищците съответен срок да поправят нередовността на молбата си и след като те не са изпълнили в посочения от съда срок нередовността на исковата си молба, законосъобразно и в съответствие с разпоредбата на чл.100 ал.2 от ГПК е върнал исковата молба с приложенията на ищците.

 Твърдението на жалбоподателите, че като са посочили само имена на ответниците са изпълнили задължението си и то в срок не може да бъде споделено, а обстоятелството, че внасянето на д.т. от ищците, за да им се издадат удостоверения, по силата на които да се снабдят с други такива от компетентния държавен орган за установяване на необходимите доказателства, е неотносимо към основателността на жалбата.  Дължимите държавни такси са определени от законодателя и съдът е длъжен да ги събира.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 06.01.2009г., постановено по гр.д. № 2726/2004г. на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото и върната исковата молба на Д.Д.Я. и М.Д.М..

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 159/2009г. на ОС Сливен.

 

Определението  може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му, пред ВКС.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: