ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Сливен, 14.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на четиринадесети април през две хиляди и девета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.,

М. *** Х.,

 

като се разгледа докладваното  от Х.М. *** описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 436 и сл. от ГПК

С частната жалба подадена от И.Д.И. – взискател по и.д. № 166\08г. по описа на ДСИ при РС – гр. Сливен се иска отмяна на разпореждането на ДСИ от 11.02.2009г., с което е върната подадената от него на 30.01.2009г. жалба против други действия на ДСИ по същото изпълнително дело.

В жалбата против разпореждането за връщане поддържа, че осъществената от ДСИ публична продан на имота е незаконосъобразна и недействителна. Излага съображения, че извършената на 30.01.2009г. публична продан е извършена в нарушение на разпоредбата на чл. 490 ал.1 от ГПК, т.к. обявената за купувач е длъжник по изпълнителното дело и няма право да участва в наддването съгласно посочената разпоредба, а съгласно чл. 490 ал.2 от ГПК, когато имота е купен от лице, което не е имало право да участва в наддаването проданта е недействителна, както е в случая. Освен това е нарушена и разпоредбата на чл. 489 ал.1 от ГПК, т.к. жалбоподателят, участвал в наддаването е взискател, чието вземане като съсобственик на имота с квота надвишава 7 пъти вземането му към длъжника. Съответно и искането му по подадената от него и върната от ДСИ жалба е публичната продан да бъде обявена за недействителна, което е посочил в молбата си подадена на 10.02.2009г. в изпълнение на указанията на ДСИ от 02.02.2009г. Поддържа, че жалбата отговаря на изискванията на чл. 262 ал.2 от ГПК, а обжалваното разпореждане № 1254\11.02.2009г. на ДСИ прегражда производството с цел прикриване на измама. Във връзка с последното твърдение прави и искане съдът да сезира Окръжна прокуратура – Сливен за образуване на досъдебно производство срещу ДСИ за измама и нанесени му на него и на Държавата материални щети.

Поддържайки гореизложеното иска публичната продан да бъде обявена за недействителна, както и на основание чл. 490 ал.3 от ГПК внесената от купувача сума да бъде задържана за удовлетворяване на вземанията му по и.д. № 166\08г. Претендира деловодни разноски.

По подадената от И. Д. И. жалба е постъпил отговор от М.С. Д., в която излага съображения за законосъобразност на разпореждането на ДСИ за връщане. Оспорва твърденията в жалбата против действията на съдебния изпълнител по съображения, че изпълнителното дело е образувано по издадения изпълнителен лист за изнасяне на публична продан на имот, бивша СИО, като получената от публичната продан цена да се разпредели между нея и взискателя съобразно квотите им от правото на собственост. Поддържа, че от обстоятелството, че жалбоподателят има право да получи по-голяма част от получената продажна цена, не му придава качеството на взискател, като посочените от него нормативни текстове касаят  извършването на публична продан за събиране на парични вземания, а настоящия случай не е такъв и жалбоподателят няма качеството на кредитор спрямо нея.

На основание чл. 436 ал.3 от ГПК ДСИ е изпратил копие от изпълнителното дело и е приложил обяснения, в които поддържа, че с разпореждането от 11.02.2009г. жалбата на И. Д. И. е върната поради неотстраняване на нередовност, изразяваща се в непосочването на действията, които се обжалват.

Предвид изложеното по-горе, предмет на настоящото производство е на първо място разпореждането от 11.02.2009г. на ДСИ, което по своя характер е преграждащо развитието на делото по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Поради това частната жалба, като подадена в срок и отговаряща на изискванията на чл. 260, чл. 261 и чл. 262 от ГПК следва да бъде разгледана, като произнасянето по нея има преюдициален характер по въпроса за допустимостта и основателността на жалбата против действията на ДСИ по и.д. № 166\08г.

Във връзка с разпореждането на ДСИ от 11.02.2009г. за връщане на подадената от И. Д. И. жалба против действията на съдебния изпълнител се установява следното:

На 30.01.2009г. И.Д.И. е подал до ОС - Сливен чрез ДСИ жалба, в която е посочил, че е относно обявяване на проданта на 30.01.2009г. на имот по ид. № 166\08г. на СИС при РС – Сливен за недействителна на основание чл. 490 ал.1 и ал.2 от ГПК. В обстоятелствената част се е позовал на различни нарушения на разпоредби от процесуалния закон, които счита, че е следвало да бъдат съобразени при извършването на публичната продан и е формулира ясно и недвусмислено искане посочената публична продан да бъде обявена за недействителна.

При наличието на ясно и недвусмислено формулирано искане, въпросът за допустимостта на разглеждането му в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител съгласно гл. ХХХІХ от ГПК не подлежи на преценка от съдебния изпълнител, комуто законът е възложил единствено действия по администриране на жалба. Последните включват от своя страна и съблюдаване само на преклузивния срок посочен в разпоредбата на чл. 436 ал.1 и спазването от външна страна на изискванията по чл. 260, 261, 262 от ГПК.

В молбата си от 10.02.2009г. представена в изпълнение на разпорежданията на ДСИ жалбоподателят е формулирал по същия начин същото искане, при което жалбата е следвало след администрирането й да бъде изпратена до съда, който е и компетентен да се произнесе по въпроса за нейната допустимост.

Предвид гореизложеното разпореждането на ДСИ от 11.02.2009г., с което е върната подадената от И. Д. И. на 30.01.2009г. жалба против действията на съдебния изпълнител следва да се отмени, като съгласно чл. 278 ал.2 от ГПК съдът следва да разреши сам въпроса за допустимостта на жалбата против действията на съдебния изпълнител.

Във връзка с подадената на 30.01.2009г. жалба против действията на съдебния изпълнител от материалите на приложеното копие от и.д. № 166\08г. на ДСИ – Сливен се установява следното:

Изпълнителното производство е образувано по молбата на И. Д. И. във връзка с представения с нея изпълнителен лист издаден на 27.10.2008г. въз основа на влязлото в сила решение № 574\19.06.2008г. по гр.д. № 1060\03г. на РС – гр. Сливен, с което е извършена съдебна делба чрез изнасянето на публична продан на недвижим имот, представляващ апартамент № *, на * етаж в бл. № * в кв. „С.. З.”, гр. С. – подробно индивидуализиран в изпълнителния лист, като сумата от публичната продан да се разпредели между И. Д. И. с квота от 20916\14982 ид.ч. и М.С.Д. с квота 5966\14982 ид.ч.

На 27.11.2008г. съдебният изпълнител е съставил протокол за извършения на същата дата опис  и е определил пазарна оценка в размер на 34 000 лв. С Протокол от 22.12.2008г. и постановил, че приема публичната продан на надлежно описания имот насрочена за извършване в периода 29.12.2008г. – 29.01.2009г. за редовно разгласена.

На 30.01.2009г. е приел за установено, че са постъпили две наддавателни предложения от М.С.Д. за 35150 лв. и  от И.Д.И. за 49500 лв., но поради невнасянето на депозит от страна на И. Д. И. е приел, че предложението е недействително, като е обявил за купувач М.С.Д..

На същата дата, на която е проведена публичната продан срещу провеждането на проданта е подадена и жалбата – предмет на настоящото производство.

Съдът намира, че жалбата е недопустима.

В случая се касае за изпълнително производство, което има за предмет реалното извършването на делба чрез изнасянето на публична продан на съсобствен на страните имот в изпълнение на съдебно решение за това, а не в следствие на принудително изпълнение за събиране на парично вземане на взискателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 354 ал.1 от ГПК (чл. 293 от ГПК отм.) всеки от съделителите има правото да изкупи имота и всеки един от тях има за това свое право качеството на кредитор спрямо останалите съделители. От това следва, че качеството на всеки от тях в изпълнителното производство на „взискател” и „длъжник” е само формално и се определя в зависимост от това, по чия инициатива е образувано изпълнителното дело.

Съответно за всеки един от съделителите при упражняване на правото си да изкупи съсобствения имот в публичната продан по повод законосъобразността на действията на съдебния изпълнител е налице правен интерес да обжалва действията на съдебния изпълнител като взискател, както и да участва в това си качество при извършването на публична продан.

По повод законосъобразността на действията на съдебния изпълнител съответно всеки от съделителите разполага с правния интерес да ги обжалва в хипотезите на чл. 435 ал.1 и ал.3 от ГПК, когато участва извършването на публична продан. Хипотезите в първата разпоредба са тези на отказ за извършване на изпълнителни действия, както и при спиране или прекратяване на изпълнителното производство, които не се отнасят до настоящия случай. В хипотезата на чл. 435 ал.3 от ГПК взискателят, който е участвал в наддаването при извършване на публичната продан и внесъл задатък или е наддавач, без да дължи задатък разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане. При проверката за законосъобразност на постановлението за възлагане съдът следва да провери законосъобразността и на останалите действия по извършването на публична продан, явяващи се подготвителни спрямо този завършващ изпълнението акт. Преди издаването на постановление за възлагане обаче нито за взискателят, който е участвал като наддавач, нито останалите наддавачи законът не предвижда възможност за извършване на проверка за законосъобразност на действията по извършване на публичната продан. В случая жалбата на И. Д. И. е подадена преждевременно - на 30.01.2009г. в деня на извършването на действията по чл. 492 ал.1 от ГПК, които действия, както се посочи и по – горе, са само подготвителни спрямо подлежащото на обжалване постановление на съдебния изпълнител и извън което не подлежат на самостоятелен съдебен контрол.

В случая постановлението за възлагане и издадена на 23.02.2009г. и е извън предмета на подадената жалба, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Що се отнася до искането за сезирането на ОП – Сливен за извършени от ДСИ престъпни действия за измама съдът намира, че не са налице данни за деяния от страна на съдебния изпълнител, сочещи на престъпление.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на ДСИ от 11.02.2009г. по и.д. № 166\08г. по описа на СИС при РС – Сливен, с което е върната като нередовна подадената на 30.01.2009г. от И.Д.И. ЕГН **.***„Х. Т.” № *, вх. „*”, ет. *, ап.* жалба против действията на ДСИ по същото и.д.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 167\09г. по описа на ОС – гр. Сливен и ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И. против извършените на основание чл. 492 ал.1 от ГПК от ДСИ на 30.01.2009г. действия по и.д. 166\08г. по описа на СИС при РС-гр. Сливен за провеждане на публичната продан като НЕДОПУСТИМА.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                          2.