О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

гр. Сливен, 13.03.2009 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в  закрито заседание на тринадесети март през двехиляди и девета година в състав:           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

***/2009г. на СлОС, взе предвид следното:

 

В НзРС е постъпила искова молба вх.№ 323/20.02.2009г. от П.П.К. против НзРС, представляван от председателя П. З., с която се атакува като незаконно дисциплинарно уволнение.

Тъй като страна по делото е Новозагорски районен съд чрез административния ръководител на съда П. З., за последния съществува абсолютна законова пречка за участие в състава, който би разгледал делото, а за всички останали съдии от този съд са налице “особени отношения” с ищцата, породени от дълготрайните трудовоправни и служебни отношения, всички съдии от състава на НзРС с определения, поради наличие на основанията на чл. 22 и сл.2 от ГПК, са се отвели от разглеждане на делото, и същото е изпратено на разпореждане на председателя на Сливенския окръжен съд.

Така, щом  разглеждането на делото е станало невъзможно в НзРС, приложение намира  разпоредбата на чл. 23 ал 3 от ГПК и делото следва да бъде изпратено за разглеждане в друг равен по степен съд в района на Окръжен съд – Сливен.

Ръководен от изложеното, СлОС

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПОСТАНОВЯВА изпращане за разглеждане на искова молба вх.№ 323/20.02.2009Гг., образувана в гр.д.№ 69/09г. на НзРС, подадена от П.П.К. против Новозагорски Районен съд, представляван от административния ръководител П.К. З., в РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН.

 

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението, заедно с делото, да се изпратят незабавно на СлРС.

                                                                                   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: