ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 21.05.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи май 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия Мира Мирчева  176 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от З.И.В. срещу разпореждане от 05.11.2008 г. на Сливенския районен съд по гр. дело 1653/2008 г., с което е върната поради непредставяне на адвокатско пълномощно и неподписване лично от страната друга нейна частна жалба срещу разпореждане от 02.09.2008 г. за връщане на исковата и молба.

            С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното разпореждане и делото да бъде върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Заявява се, че препис от пълномощно е представен още с исковата молба, а ако липсва по делото, това вероятно е поради грешка на канцеларията на Сливенския районен съд.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            От материалите по делото се установява следното:

На 03.04.2008 г. жалбоподателката е внесла в Сливенския районен съд искова молба за прекратяване на брака и с М.Д.В.. Към исковата молба, подписана лично от ищцата, са приложени незаверени преписи от доказателства, като пълномощно за адвокат липсва между тях, вкл. не е посочено в изброените в самата искова молба приложения.

Тъй като ответникът не е намерен на посочения адрес, на адреса е залепено уведомление, а след изтичането на срока по чл. 47, ал. 2 от ГПК на ищцата са дадени указания в едноседмичен срок да представи справка за постоянния адрес на ответника. Ищцата не е направила това, а с молба до съда е обяснила, че с друг адрес на В. не разполага и не може да представи, затова моли съобщенията до него да се прилагат към делото съгласно чл. 43, ал. 2 от ГПК и да се считат за връчени, а ако доводите и не бъдат приети, молбата и да се счита за молба за издаване на съдебно удостоверение и за продължаване на едноседмичния срок. Към молбата е приложен незаверен препис от пълномощно за адвокат М.Г..

С разпореждане от 02.09.2008 г. съдът, без да се произнесе по искането за продължаване на срока, е върнал исковата молба поради неизпълнението на указанията за представяне на адресна справка.

Срещу разпореждането е подадена частна жалба до Сливенския окръжен съд от пълномощника на ищцата адв. Г., която е оставена от районния съд без движение с указанието да се внесе държавна такса и да се представи пълномощно или частната жалба да бъде приподписана от страната. След изтичането на дадения срок държавна такса е внесена (макар и погрешно по сметката на Сливенския районен съд, вместо на окръжния съд). Пълномощно обаче не е представено и жалбата не е припод­писана, поради което районният съд с разпореждане от 05.11.2008 г. е върнал частната жалба.

От правна страна съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Частната жалба срещу разпореждането за връщане на исковата молба действи­телно е подадена от лице, чиято представителна власт не е доказана, и в дадения срок не е приподписана от страната, нито е представено пълномощно. Представените до момента по делото пълномощни от ищцата са представени в незаверени преписи и на основание чл. 183 от ГПК съдът не може да ги цени – без значение е, че те не са доказател­ства по същество на делото.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава разпореждане от 05.11.2008 г. по гражд. дело № 1653/2008 г. на Сливенския районен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.