ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 17.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети април през две хиляди и девета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :Х.М.,*** М.,

 

като разгледа докладваното от Х.М. *** по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е частна жалба на основание чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК

С определение от 27.02.2009г. по гр.д. № 165\09г. на РС – гр. Сливен е прекратено производството – образувано по предявената от частният жалбоподател искова молба поради неотстраняване в срок на дадените указания във връзка с исковата молба като нередовна. В частната жалба определението е атакувано като незаконосъобразно поради неспазване процедурата по чл. 47 ал.1-3 от ГПК, едва след което за него като ищец възниква задължението да представи справка за постоянен или настоящ адрес на ответника. В случая оформената като невръчена призовка не дава положителен отговор на този въпрос.

Предвид гореизложеното и с оглед подадената своевременно молба за продължаване на срока за изпълнение на указанията се иска отмяна на определението на районния съд за прекратяване на производството по гр.д. № 165\09г. на РС- гр. Сливен.

Жалбата е допустима съгласно чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК, тъй като е подадена в срока по чл. 275 ал.1 от ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото.

Въз основа на приложеното гр.д. № 165\08г. на РС – Сливен съдът намира, че е основателна.

Производството по делото е образувано по исковата молба на частния жалбоподател подадена на 21.01.2009г., с която е предявил против Д.П.И. иск за делба.

С разпореждане от 22.01.2009г. районният съд е приел исковата молба като редовна и е разпоредил връчването на препис от нея и на писмените доказателства на ответницата, давайки съответните указания по чл. 131, ал.1 от ГПК. Призовката до ответницата е оформена и приложена по делото като невръчена с отбелязване от връчителя с дата 29.01.2009г., че на посочения адрес, съвпадащ с този посочен в исковата молба, „апартамента се отдава под наем св. от семейство Й. ап. *”. Въз основа на така оформената като невръчена призовка с разпореждане от 05.02.2009г. районният съд е дал указания на ищеца да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответницата, което е негово задължение съгласно чл. 47 ал.4 от ГПК. Съобщението е връчено на 12.02.2009г., като с молба – входирана на 11.02.2009г. ищецът, заявявайки, че посоченият от него адрес е този на ответницата, поради това, че е инвалид и е затруднен в придвижването си, е поискал от съда да извърши служебно справка за постоянния и настоящ адрес на ответницата. Съдът е разпоредил молбата да се докладва заедно с разписка за връчване на съобщението до ищеца, а след прилагането й е разпоредил делото да се докладва след изтичане на срока за изпълнение на указанията.

На 27.02.2009г. приемайки, че ищецът след като е предупреден за неблагоприятните последици не е изпълнил указанията е постановил определението за прекратяване на делото – предмет на настоящото въззивно производство.

Определението е незаконосъобразно. Предпоставка за прекратяване на производството по делото съгласно чл. 129 ал.3 от ГПК при неостраняване в срок на нередовностите на исковата молба е дадените указания в тази връзка да са съобразени с изискванията на закона.

Исковата молба, подадена от частния жалбоподател, по която е образувано гр.д. № 165\09г. на РС – Сливен отговаря на изискванията на чл. 127 ал.1 от ГПК, включително на изискването на т.2 за посочване на имената и адреса на ответника.

Изводът, че исковата молба не може да бъде връчена и, че ответницата не може да бъде намерена на посочения в исковата молба адрес, основан на удостовереното еднократно посещение от страна на връчителя е неправилен. В този случай съгласно чл. 47 ал.1 от ГПК за връчителят възниква задължение да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място до нея, а когато има достъп до пощенската кутия – да пусне уведомлението в нея. По делото липсва удостоверяване, че връчителят е изпълнил това задължение. Районният съд не е констатирал неизпълнението на това задължение и не е дал съответните разпореждания към връчителя при все, че от извършеното отбелязване не става ясно колко пъти и с каква продължителност е посещаван адреса на ответницата. Въз основа само на удостовереното еднократно посещение от връчителя и посочените в него неясни сведения за това, от кого се обитава жилището - дадени от обитатели на съседно жилище, изводът на районния съд, че ответницата не пребивава на посочения адрес е необоснован, поради което разпореждането с което на основание чл. 47 ал.4 от ГПК е дал указания към ищеца да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответницата е незаконосъобразно.

От друга страна в молбата си от 11.02.2009г., по искането в която липсва произнасяне, ищецът е посочил уважителни причини, поради което е затруднен да се снабди с изисканото удостоверение и е отправил искане съдът да извърши справка служебно, каквато възможност е предвидена от закона в разпоредбата на чл. 186 от ГПК.

Предвид гореизложеното се налага изводът, че прекратяване на делото е постановено въз основа на неизпълнението на указания, които са дадени в нарушение на разпоредбите на чл. 47 ал.4 от ГПК, което от своя страна налага извод за незаконосъобразност на обжалваното определение, поради което същото следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 602\27.02.2009г. по гр.д. № 165\09г. на РС – Сливен, с което делото е прекратено.

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за продължаване на производството и изчерпване на предвидените от закона възможности за връчване на исковата молба и призоваване на ответницата на посочения в исковата молба адрес!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.