ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

16.04.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шестнадесети април……...……………………….

през две хиляди и дeвета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С.Б.…*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частната жалба на “Н. с.” ЕАД клон С., чрез пълномощника си адв. Е. П. против Определение от 25.02.2009г. по гр. д.№ 618/2009г по описа на Районен съд – Сливен.  В жалбата си твърди че с обжалваното определение с характер на разпореждане СлРС е прекратил като недопустимо производството по издаване на заповед за изпълнение, като е посочил че липсва процесуална дееспособност на дружеството, което представлява. Счита че СлРС е следвало ада остави исковата молба без движение, като му даде указание да отстрани тези нередовност на заявлението. Моли настоящата инстанция да отмени обжалваното определение и реши въпроса по същество, като им даде срок за представяне на доказателства относно упълномощаването й с правото да завежда  искове и с правото да подава заявление за заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

          Частната жалба  е допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си е неоснователна.

          Подадено е до СлРС заявление то “Н. с.” ЕАД клон С., представлявано от управителя на клона Д. Х.И. за издаване на заповед за изпълнение срещу С.Д.С.. Към заявлението е приложено удостоверение от ТР относно регистрацията на Търговско дружество “Н. с.” ЕАД със седалище гр. С., от което е видно, че същото е регистрирало клонове в страната. С разпореждане на страната е указано да отстрани нередностите  на заявлението, като внесе съответната д.т. и уточни дали вземането произтича от съответната фактура. След отстраняването на тези нередовности с атакуваното разпореждане е оставено без разглеждане заявлението тъй като липсва процесуална правоспособност и дееспособност  на лицето подало заявлението.

          Определението е законосъобразно. Клонът на ЮЛ (търговско дружество) не притежава процесуална правоспособност и дееспособност да бъде страна по съдени производства.  Такава правоспособност има само юридическото лице, регистрирано като търговско дружество  по ТЗ, в случая “Н. с.” ЕАД гр. С.. За задълженията възникнали по правоотношенията с клона му в гр. Сливен, процесуално легитимиран да поиска издавеното на заповед по чл. 410от ГПК е  само ЮЛ “Н. с.” ЕАД гр. С.. В случая не се касае за нередовност на процесуално действие, която следва да бъде отстранена по пътя на указване от съда по чл. 101 във вр. чл. 127 от ГПК във вр. чл.410 ал.2 от ГПК. На основание цитираните разпоредби, касаещи редовността на молбата и конкретно чл. 127 ал.1  т.2 от ГПК следва да бъде посочено името на ищеца, а в случая на издаване на заповед за изпълнение името на заявителя, неговия адрес и представителя му. В случая са налице тези реквизити на молбата, но подателя индивидуализиран с тях не е юридическо лице и не може да бъде страна в производството. В този смисъл не може да бъдат давани указания на страната по реда на чл. 101 от ГПК, тъй като от нея би се искало не да поправи нередовно процесуално действие, а да бъде подадена нова молба с друг заявител.

          Изложените съображения в частната жалба, че е следвало на заявителя да се дадат указания за представяне на доказателства относно упълномощаването на молителя са неотносими, тъй като с оглед изложените съображения не може да е налице упълномощаване на заявител, който по принцип не разполага с правоспособност за подаване на заявление по чл. 410 от ГПК.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на “Н. с.” ЕАД клон С., чрез пълномощника си адв. Е. П., против Определение от 25.02.2009г. по гр. д.№ 618/2009г по описа на Районен съд – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: