О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 28.04.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на двадесети и осми април, през две хиляди и девета година,

 в състав:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Н.Я.

                   ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

мл. съдия М.М.                            

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***,  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Обжалвано е Р № 104/27.02.2009 г. по гр.д. № 3708/2008г. на  районен съд, гр. Сливен, постановено по предявен иск с правно основание чл. 106, ал. 5 от СК.  Делото е насрочено за с.з. на 27.05.2009 г.- 9.30 ч.

С молба с Вх. № СД- 05-01-2820 от 20.04.2009 г. въззивницата С.Х., чрез  пълномощника си адв. Е.П. *** оттегля въззивната си жалба против посоченото решение. Видно от  изготвеното пълномощно от 09.10.2008 г. в същото е договорена правна защита и съдействие, изразяващо се в изготвяне на искова молба и защита по гр.д. № 3708/2008 г. на СлРС, като изрично е посочено на страницата на пълномощното, че важи за всички инстанции, включително с права адв. П. да признава иска на противната страна, да се отказва от исканията или да ги намалява.

Съдът счита, че са налице условията на чл. 264, ал.1 от ГПК за прекратяване на въззивното производство, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 207/2009 г. на Сливенски окръжен съд, поради оттегляне на въззивната жалба против Р № 104/27.02.2009 г., постановено по гр.д. № 3708/2008г. на  районен съд, гр. Сливен.  

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: