ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.04.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…шести април…………..

две хиляди и девета година в състав:

Председател:…С.Б.……….

Членове: ….……………………………..……

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………С.Б.…***…211…..…..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Постъпило е мотивирано искане  от Председателя на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което се иска допускане на обезпечителни мерки на бъдещ иск с правно основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД във вр.чл. 390 от ГПК.

В молбата се твърди, че  с Решение № 110/01.04.2009г. г. на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу И.М. К.. Твърди се, че на 21.12.2008г. срещу същия е образувано наказателно производство № 18-630617-08 от съдебните власти в гр. Гронинген, Кралство Нидерландия за престъпления трафик на хора, изнасилване и евентуално организиране на престъпна група. Уведомена е О П – Сливен, която с писмо е уведомила комисията за започналото производство, за което се установява двойна наказуемост на посочените деяния, които съответстват на престъпления попадащи в приложното поле на чл. 3  ал.1 т. 4 и т. 21 от ЗОПДИППД , а именно 159а-159в от НК и чл. 321 от НК.

Твърди че лицето М.М. П. е съпруга на И.М. К. от 26.07.1997г.  

К. е управител и ограничено отговорен съдружник в “П. – Т.” ООД гр. С., от което притежава 33,33 % от капитала на стойност 1 700 лв..

Комисията е установила с какви имущества разполага И.М. К. в страната и дружества, в които той е съдружник или изцяло притежава капитала, от които в районна на Сливенския окръжен съд попадат следните недвижими имоти:

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ самостоятелен обект № 67338.532.200.1.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста, точка, едно, точка, седем/, находящ се в гр. Сливен, община Сливен, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, с административен адрес - - гр. С., ул. „Г. С.", бл. * /двадесет и пет/, вх. „*", етаж * /трети/, апартамент № * /седем/, попадащ в сграда № 67338.532.200.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста, точка, едно/ в поземлен имот № 67338.532.200 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста/, преустроен от ателие за творческа дейност в апартамент, на основание одобрен архитектурен проект на Гл. Архитект на община Сливен, със
застроена площ 51.86 /петдесет и едно цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м.,състоящ се от антре, разпределителен възел, кухня, дневна, спалня и сервизно помещение, при съседи по кадастр. схема: на същия етаж — имот № 67338.532.200.1.8, имот № 67338.532.200.1.6, под обекта - имот № 67338.532.200.1.4, при граници на апартамента по документ за собственост: югоизток-външен зид, югозапад-апартамент № 4, североизток-стьлбище и апартамент № 6, северозапад-външен зид, заедно с прилежащо избено № 11 /единадесет/, с полезна площ 4.00 /четири/ кв.м, при граници: югоизток-коридор, югозапад-мазе № 10, североизток-коридор и северозапад-стълбище, заедно с 13.03 /тринадесет цяло и три стотни/ кв.м., равняващи се на 1.34 % /едно цяло тридесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 17.53/328.71 /седемнадесет цяло петдесет и три стотни кв.м. върху триста двадесет и осем цяло и седемдесет и една стотни кв.м/ идеални части от подземен паркинг, целият с площ 328.71 /триста двадесет и осем цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м, находящ се в сутерена на сградата и съответните идеални части от общите части подземния паркинг, като купувача ще ползва паркоместо № 15 /петнадесет/, находящо се в жилищна сграда, построена върху общинска земя с остъпено право на строеж, представляващ урегулиран поземлен имот № XI общински /единадесети за общински/ в кв.148 /сто четиредесет и осем/ по плана на гр.С., ул."Г..С." № *. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.С.,   община   Сливен,   а именно ДВОРНО МЯСТО,  представляващо нерегулиран поземлен имот № ХХ1-312 /двадесет и първи за триста и дванадесети/,кв. № 28 /двадесет и осми/ по плана на село С., община Сливен, цялото с площ 1 690 кв.м /хиляда шестотин и деветдесет кв.м./, при граници: изток-поземлен имот № ХХ-313 /двадесет за триста и тринадесети/, № ХУШ-ЗЮ /осемнадесети за триста и десети/, запад-улица, север-поземлен имот №ХШ-311 /тринадесети за триста и еденадесети/, юг-поземлени имоти № ХХП-314 /двадесет и втори за триста и четиринадесети/, XXIV - 316 /двадесет и четвърти за триста и шеснадесети/, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от четири стаи и коридор със застроена площ 89 кв.м. /осемдесет и девет кв.м/, ЛЯТНА КУХНЯ застроена върху 37 кв.м. /тридесет и седем кв.м./, ГАРАЖ със застроена площ 32 кв.м. /тридесет и два кв.м./ и ЧЕТИРИ СТОПАНСКИ СГРАДИ от 282 куб.м. /двеста
осемдесет и два куб.м./, представляващи търпими строежи по смисъла на параграф 16,ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, съгласно удостоверение изх. № 94 ДД/405 от 18.04.2003 год. от гл.арх. на община Сливен. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

-   НЕДВИЖИМ    ИМОТ,представляващ 733/750 /седемстотин тридесет и три към седемстотин и петдесет/ идеални   части   от   ПОЛСКИ   ИМОТ    с   Идентификатор       67338.418.63 със селскостопански характер № 9063 /девет хиляди шестдесет и три/, находящ се в землището  на  гр. С.  в  местността  „Д. р.",   в  селищно  образувание «Изгрев", състоящ се от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-ПИ № 2386 /две хиляди триста осемдесет и шест/, изток ПИ-9064 /девет хиляди шестдесет и четири/, запад-път, ведно с всички подобрения, трайно прикрепени към имота, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща двуетажна жилищна сграда с частичен сутерен и гараж за лек автомобил, която видно от Обяснителна записка от 24.08.2005 г. съдържа приземен етаж, един жилищен етаж и сутерен, като приземният етаж съдържа вход, приемно предверие, дневна, кухненски бокс с трапезария, две стаи за гости със самостоятелен санитарен възел към тях, санитарен възел с перално помещение и стълбище към първият жилищен етаж и сутерена; помещенията на приземния етаж са разположени на две нива, в съответствие с топлографията на терена; в сутерена на сградата са разположени две избени складови помещения; жилищният етаж е достъпен чрез стълбището, което тръгва от пространстното на дневната и съдържа три спални две бани и гардеробно помещение; покрива и сградата и гаража е скатен с дървена покривна конструкция, покрита с керамични керемиди и монтирана върху стоманобетоновата таванска плоча; технически показатели: Площ на имота 750 кв.м., Застроена площ-173 кв.м., Разгъната застроена площ — 300 кв.м.; ОГРАДА в НУПИ 9063, местността „Л. в.", селищно образувание „И.", в землището на гр.С.. Видно от извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в недвижим имот с Идентификатор № 67338.418.63, има изградени три самостоятелни обекта: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА НА ДВА ЕТАЖА с площ 134 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.1, ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА с площ 26 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.2, и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с площ 16 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.3. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

-   НЕДВИЖИМ  ИМОТ  -  НИВА  с  Идентификатор 
14275.49.106, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 3.501 дка /три декара петстотин и един кв.м./,трета категория, съставляваща имот 049106 /четиридесет и девет хиляди и сто и шести /по плана на земеразделяне землището на село Г., общ.Сливен, при граници: имот 049010-нива на М. Т. В., имот 000421-канал на кметство с. Г., имот 049104-нива на наел. на Т. И. Т., имот 000496-
полски път на Кметство с.  Г..  Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

- НИВА с Идентификатор № 14275.49.10, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 6.999 дка /шест декара деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трета категория, съставляваща имот 049010 /четиридесет и девет хиляди и десети/ по плана на земеразделяне землището на село Г., общ.Сливен, при граници: имот 049009-нива на наел. на И. И. Г., имот 000421-канал на кметство с.Г., имот 049106-нива на наел. на Р. И. Т., и имот 000496-полски път на Кметство с. Г.. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

-    НЕДВИЖИМ ИМОТ- НИВА  с Идентификатор №
14275.49.104, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 3.500 дка /три декара и  петстотин кв.м./, трета категория, съставляваща имот 049104 /четиридесет и девет хиляди и сто и четвърти/ по плана на земеразделяне землището на село Г., общ.Сливен, при граници: имот 049106-нива на Р. И. Т., имот 000421-канал на Община Сливен, имот 049011-нива на Д. И. Д., и имот 000496-полски път на Община Сливен. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ - ОВОЩНА ГРАДИНА, с Идентификатор № 37530.41.1, находяща се в местността „А.", с площ 1.122 дка /един декар и сто двадесет и два квадратни метра/, четвърта категория, представляваща парцел № 1 /едно/ от масив № 41 /четиридесет и едно/, съставляваща имот № 041001 /четиридесет и една хиляди и първи/ по плана за земеразделяне землището на с.К., общ.Сливен, с ЕКАТТЕ 37530 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет/, при граници: имот № 000169 /сто шестдесет и девет/-полски път на кметство, имот № 041005 /четиридесет и една хиляди и пети/-овощна градина на В. Т. К., имот 041002 /четиридесет и една хиляди и втори/- овощна градина на А. Н. М.. Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

- НЕДВИЖИМ ИМОТ - НИВА, с Идентификатор № 37530.66.36, находяща се в местността „Ч.", с площ 8.342 дка /осем декара и триста четиридесет и два квадратни метра/, четвърта категория, преставляващи парцел № 36 /тридесет и шест/ от масив № 66 /шестдесет и шест/, съставляваща имот № 066036 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и шести/ по плана на земеразделяне землището на с.К., община Сливен, с ЕКАТТЕ 37530 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет/, при граници: имот № 066037 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и седми/-нива на З. И. Я., имот № 000262 /двеста шестдесет и втори/-полски път на Кметство, имот № 066035 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и петАнива на наследниците на И. А.Г., имот № 066040 /шестдесет и шест хиляди и четиридесет/-нива на наследниците на К. Г. Т..Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

Твърди също така, че ответника  по молбата притежава и следните МПС, придобити през проверявания период:

РЕМАРКЕ марка и модел „БОСКМАН Т2", с рег.№ СН 4628 ЕЕ,
рама № 31431 , дата на първоначална регистрация - 23.09.1980 г., дата на промяна - 18.11.2008 г.

- ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СУЗУКИ ВИТАРА", с рег.№
СН  7200  СС,     рама №  У8Е08ГУ6С0024656,     двигател    МШ0875,  дата  на първоначална   регистрация        06.02.1992   г.,   дата   на   промяна        13.02.2003г., както и регистрирани към Национална асоциация по коневъдство 4 бр. коне - - „
Nova Pesen" с тавро № 351, родена на 25.04.1991 год.; кон “ Uragan” роден на 29.04.2004 „ Е1ioiup Surviz" (FR), кон „Раdua" (SR) на обща стойност 60 000 лв.

Твърди също  така че ответника и неговата съпруга имат следните банкови сметки -        банкова сметка № 1ВАК ВО62 СЕСВ 9790 1060 3955 01 в ЦКБ
АД - клон Благоевград, с титуляр М.М.К., ЕГН **********.

- разплащателна сметка в лева № ВС 19 ВРВ1 79361078958101 , открита на 11.09.07г.при „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България" АД с титуляр М.М.К., ЕГН ********** .

- банкова сметка   № Ш АМ ВС 89 СЕСВ 9790 1060 3955 00 в ЦКБ АД - клон Сливен с титуляр М.М.К., ЕГН **********.

-    банкова   сметка         ВС68УВВ883811012458218   при „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД открита на 03.11.1998 г.    с титуляр И.М.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № ВС12ЦВВ883814412458218 при „ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА" АД ,открита  на 02.10.2002г. с титуляр И.М.К.,

-разплащателна  сметка №  ВС  24ШВ880024100474715   при
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД открита на 12.11.2002г.   с титуляр М.М.К.,.

-разплащателна сметка в лева № ВС 96 ВРВ1 7936 10 78329901 при
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България" АД, открита на 11.01.2007г. с титуляр И.М.К..

Счита, че е налице презумпцията на чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД, тъй като проверяваното лице и съпругата му не са имали достатъчно доходи за придобиване на всички описани в молбата имущества.

 Твърдят, че комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на процесното имущество, тъй като са налице предпоставките на чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД. Молят съда, след като прецени, че са налице условията на чл. 390 от ГПК да допусне исканото обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните по-горе недвижими имоти  и запор върху леките автомобили и дружествените дялове притежавани от ответника.. Молят съда да определи едномесечен срок за предявяване на иска, считано от влизане в сила на присъдата по наказателното производство.

Съдът, след като разгледа молбата незабавно в закрито заседание констатира следното:

Молбата е допустима и на основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД е подсъдна на Сливенския окръжен съд.

Разгледана по съществото си молбата е основателна.  Бъдещият иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД е допустим. Искането  е подкрепено с достатъчно писмени доказателства, които правят бъдещия иск на държавата чрез КУИППД вероятно основателен. Срещу И.М. К. е образувано наказателно производство № 18-630617-08 от съдебните власти в гр. Гронинген, Кралство Нидерландия за престъпления трафик на хора, изнасилване и евентуално организиране на престъпна група. Уведомена е О П – Сливен, която с писмо е уведомила комисията за започналото производство, за което се установява двойна наказуемост на посочените деяния, които съответстват на престъпления попадащи в приложното поле на чл. 3  ал.1 т. 4 и т. 21 от ЗОПДИППД , а именно 159а-159в от НК и чл. 321 от НК.

 Лицето М.М.К. е съпруга на И.М. К.. От друга страна са представени писмени доказателства  за придобиване на имущества на значителна стойност по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, което подлежи на отнемане в полза на държавата.

Налице е и втората предпоставка, за допускане на обезпечението, а именно – обезпечителна нужда.

Исканата обезпечителна мярка е подходяща и допустима, поради което  следва да бъде допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните недвижими имот и запор върху притежаваните МПС, движими вещи – коне и дружествени дялове. Имотите и МПС са придобити в режим на СИО.

На молителя следва да бъде определен едномесечен срок за предявяване на иска, считано от приключване на наказателното производство.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.390  от ГПК във вр. чл. 397 ал.1 т. 1 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

     

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на  бъдещия  иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД и цена  594 251 лв., който  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от Председателя си Стоян Кушлев, да предяви против И.М.К.  ЕГН ********** *** и М. М. К. ЕГН ********** ***,

чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА  върху

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ самостоятелен обект № 67338.532.200.1.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста, точка, едно, точка, седем/, находящ се в гр. Сливен, община Сливен, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, с административен адрес - - гр. Сливен, ул. „Г. С.", бл. * /двадесет и пет/, вх. „*", етаж * /трети/, апартамент № * /седем/, попадащ в сграда № 67338.532.200.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста, точка, едно/ в поземлен имот № 67338.532.200 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста/, преустроен от ателие за творческа дейност в апартамент, на основание одобрен архитектурен проект на Гл. Архитект на община Сливен, със
застроена площ 51.86 /петдесет и едно цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м.,състоящ се от антре, разпределителен възел, кухня, дневна, спалня и сервизно помещение, при съседи по кадастр. схема: на същия етаж — имот № 67338.532.200.1.8, имот № 67338.532.200.1.6, под обекта - имот № 67338.532.200.1.4, при граници на апартамента по документ за собственост: югоизток-външен зид, югозапад-апартамент № 4, североизток-стьлбище и апартамент № 6, северозапад-външен зид, заедно с прилежащо избено № 11 /единадесет/, с полезна площ 4.00 /четири/ кв.м, при граници: югоизток-коридор, югозапад-мазе № 10, североизток-коридор и северозапад-стълбище, заедно с 13.03 /тринадесет цяло и три стотни/ кв.м., равняващи се на 1.34 % /едно цяло тридесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 17.53/328.71 /седемнадесет цяло петдесет и три стотни кв.м. върху триста двадесет и осем цяло и седемдесет и една стотни кв.м/ идеални части от подземен паркинг, целият с площ 328.71 /триста двадесет и осем цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м, находящ се в сутерена на сградата и съответните идеални части от общите части подземния паркинг, като купувача ще ползва паркоместо № 15 /петнадесет/, находящо се в жилищна сграда, построена върху общинска земя с остъпено право на строеж, представляващ урегулиран поземлен имот № XI общински /единадесети за общински/ в кв.148 /сто четиредесет и осем/ по плана на гр.Сливен, ул."Г..С." № *.

- ДВОРНО МЯСТО, находящ се в с.С.,   община   Сливен,   представляващо нерегулиран поземлен имот № ХХ1-312 /двадесет и първи за триста и дванадесети/,кв. № 28 /двадесет и осми/ по плана на село С., община Сливен, цялото с площ 1 690 кв.м /хиляда шестотин и деветдесет кв.м./, при граници: изток-поземлен имот № ХХ-313 /двадесет за триста и тринадесети/, № ХУШ-ЗЮ /осемнадесети за триста и десети/, запад-улица, север-поземлен имот №ХШ-311 /тринадесети за триста и еденадесети/, юг-поземлени имоти № ХХП-314 /двадесет и втори за триста и четиринадесети/, XXIV - 316 /двадесет и четвърти за триста и шеснадесети/, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от четири стаи и коридор със застроена площ 89 кв.м. /осемдесет и девет кв.м/, ЛЯТНА КУХНЯ застроена върху 37 кв.м. /тридесет и седем кв.м./, ГАРАЖ със застроена площ 32 кв.м. /тридесет и два кв.м./ и ЧЕТИРИ СТОПАНСКИ СГРАДИ от 282 куб.м. /двеста
осемдесет и два куб.м./, представляващи търпими строежи по смисъла на параграф 16,ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, съгласно удостоверение изх. № 94 ДД/405 от 18.04.2003 год. от гл.арх. на община Сливен.

-   ПОЛСКИ   ИМОТ , 733/750 /седемстотин тридесет и три към седемстотин и петдесет/ идеални   части      с   Идентификатор       67338.418.63 със селскостопански характер № 9063 /девет хиляди шестдесет и три/, находящ се в землището  на  гр. С.  в  местността  „Д. р.",   в  селищно  образувание «И.", състоящ се от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-ПИ № 2386 /две хиляди триста осемдесет и шест/, изток ПИ-9064 /девет хиляди шестдесет и четири/, запад-път, ведно с всички подобрения, трайно прикрепени към имота, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща двуетажна жилищна сграда с частичен сутерен и гараж за лек автомобил, която видно от Обяснителна записка от 24.08.2005 г. съдържа приземен етаж, един жилищен етаж и сутерен, като приземният етаж съдържа вход, приемно предверие, дневна, кухненски бокс с трапезария, две стаи за гости със самостоятелен санитарен възел към тях, санитарен възел с перално помещение и стълбище към първият жилищен етаж и сутерена; помещенията на приземния етаж са разположени на две нива, в съответствие с топлографията на терена; в сутерена на сградата са разположени две избени складови помещения; жилищният етаж е достъпен чрез стълбището, което тръгва от пространстното на дневната и съдържа три спални две бани и гардеробно помещение; покрива и сградата и гаража е скатен с дървена покривна конструкция, покрита с керамични керемиди и монтирана върху стоманобетоновата таванска плоча; технически показатели: Площ на имота 750 кв.м., Застроена площ-173 кв.м., Разгъната застроена площ — 300 кв.м.; ОГРАДА в НУПИ 9063, местността „Л. в.", селищно образувание „И.", в землището на гр.С.. Видно от извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в недвижим имот с Идентификатор № 67338.418.63, има изградени три самостоятелни обекта: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА НА ДВА ЕТАЖА с площ 134 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.1, ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА с площ 26 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.2, и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с площ 16 кв.м. с Идентификатор № 67338.418.63.3.

-   НИВА с Идентификатор № 14275.49.106, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 3.501 дка /три декара петстотин и един кв.м./,трета категория, съставляваща имот 049106 /четиридесет и девет хиляди и сто и шести /по плана на земеразделяне землището на село Г., общ.Сливен, при граници: имот 049010-нива на М. Т. В., имот 000421-канал на кметство с. Г., имот 049104-нива на наел. на Т. И. Т., имот 000496-
полски път на Кметство с.  Г..  Имотът е собственост на И.М.К. и М.М.К..

- НИВА с Идентификатор № 14275.49.10, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 6.999 дка /шест декара деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трета категория, съставляваща имот 049010 /четиридесет и девет хиляди и десети/ по плана на земеразделяне землището на село Г., общ.Сливен, при граници: имот 049009-нива на наел. на И. И. Г., имот 000421-канал на кметство с.Г., имот 049106-нива на наел. на Р. И. Т., и имот 000496-полски път на Кметство с. Г..

-    НИВА с Идентификатор № 14275.49.104, находяща се в землището на село Г., Сливенска община, в местността „Г.", с площ 3.500 дка /три декара и  петстотин кв.м./, трета категория, съставляваща имот 049104 /четиридесет и девет хиляди и сто и четвърти/ по плана на земеразделяне землището на село Г.о, общ.Сливен, при граници: имот 049106-нива на Р. И. Т., имот 000421-канал на Община Сливен, имот 049011-нива на Д. И. Д., и имот 000496-полски път на Община Сливен.

- ОВОЩНА ГРАДИНА, с Идентификатор № 37530.41.1, находяща се в местността „А.", с площ 1.122 дка /един декар и сто двадесет и два квадратни метра/, четвърта категория, представляваща парцел № 1 /едно/ от масив № 41 /четиридесет и едно/, съставляваща имот № 041001 /четиридесет и една хиляди и първи/ по плана за земеразделяне землището на с.К., общ.С., с ЕКАТТЕ 37530 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет/, при граници: имот № 000169 /сто шестдесет и девет/-полски път на кметство, имот № 041005 /четиридесет и една хиляди и пети/-овощна градина на В. Т. К., имот 041002 /четиридесет и една хиляди и втори/- овощна градина на А. Н. М..

- НИВА, с Идентификатор № 37530.66.36, находяща се в местността „Ч.", с площ 8.342 дка /осем декара и триста четиридесет и два квадратни метра/, четвърта категория, преставляващи парцел № 36 /тридесет и шест/ от масив № 66 /шестдесет и шест/, съставляваща имот № 066036 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и шести/ по плана на земеразделяне землището на с.К., община Сливен, с ЕКАТТЕ 37530 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет/, при граници: имот № 066037 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и седми/-нива на З. И. Я., имот № 000262 /двеста шестдесет и втори/-полски път на Кметство, имот № 066035 /шестдесет и шест хиляди и тридесет и петАнива на наследниците на И. А.Г., имот № 066040 /шестдесет и шест хиляди и четиридесет/-нива на наследниците на К. Г. Т.в.

и чрез НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ:

РЕМАРКЕ марка и модел „БОСКМАН Т2", с рег.№ СН 4628 ЕЕ,
рама № 31431 , дата на първоначална регистрация - 23.09.1980 г., дата на промяна - 18.11.2008 г.

- ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СУЗУКИ ВИТАРА", с рег.№
СН  7200  СС,     рама №  У8Е08ГУ6С0024656,     двигател    МШ0875,  дата  на първоначална   регистрация        06.02.1992   г.,   дата   на   промяна        13.02.2003г.,

- кон „Nova Pesen" с тавро № 351, роден на 25.04.1991 год.;

- кон “ Uragan” роден на 29.04.2004

- кон „ Е1ioiup Surviz" (FR),

- кон „Раdua" (SR) на обща стойност 60 000 лв.

- банкова сметка № 1ВАК ВО62 СЕСВ 9790 1060 3955 01 в ЦКБ
АД - клон Благоевград, с титуляр М.М.К., ЕГН **********.

- разплащателна сметка в лева № ВС 19 ВРВ1 79361078958101 , открита на 11.09.07г.при „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България" АД с титуляр М.М.К., ЕГН ********** .

- банкова сметка   № Ш АМ ВС 89 СЕСВ 9790 1060 3955 00 в ЦКБ АД - клон Сливен с титуляр М.М.К., ЕГН **********.

-    банкова   сметка      ВС68УВВ883811012458218   при „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД открита на 03.11.1998 г.    с титуляр И.М.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № ВС12ЦВВ883814412458218 при „ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА" АД ,открита  на 02.10.2002г. с титуляр И.М.К.,

-разплащателна  сметка  ВС  24ШВ880024100474715   при
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД открита на 12.11.2002г.   с титуляр М.М.К.,.

-разплащателна сметка в лева № ВС 96 ВРВ1 7936 10 78329901 при
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България" АД, открита на 11.01.2007г. с титуляр И.М.К..

ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, притежавани от И.М.К. в капитала на "Пламар - Трейдинг" ООД, рег. по ф.д. №
457/2004 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. "С. З.", бл. *, вх. "*", ап. *, с капитал 5 100 лв., от които И.М.К. притежава 33,33% на стойност 1 700 лв. от капитала на дружеството, представлявано от И.М.К..

 

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от приключването на наказателно производство № 18-630617-08 от съдебните власти в гр. Гронинген, Кралство Нидерландия за престъпления трафик на хора, изнасилване и евентуално организиране на престъпна група. За спазване на дадения  срок за предявяване на иска, молителят е длъжен  да представи доказателства, като в противен случай съда ще отмени служебно наложеното обезпечение.

Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответниците от деня на връчване на съобщение за наложената обезпечителна мярка от службата по вписванията и съдебния изпълнител пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: