ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 11.06.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети юни 2009 г. в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

                                                        ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                                                                            М.Х.

като разгледа докладваното от младши съдия Мария  Христова 220 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 413, ал. 1, предл. последно, във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

          С разпореждане от 30.01.2009 г., постановено по ч. гр. д. № 314/2009 г. по описа на Районен съд, гр. Сливен, във връзка с подадено заявление на "ВиК" ООД, гр. С., ул. "Ш. с." № *, с което се претендира издаването на заповед за изпълнение, на основание чл. 410 от ГПК, против  С.Д.Е., с ЕГН **********,***, за сумата 130,48 лева главница за доставена и консумирана питейна вода за периода от 31.03.2001 г. до 31.10.2008 г., и  108,63 лева лихва за забава, към 02.12.2008 г., законна лихва и разноски, е издадена заповед № 156 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.

          Разпореждането на съда е обжалвано от длъжника. Жалбата е подадена в срока за обжалване. Със същата е оспорено изцяло задължението за разноски. Заявено е от жалбоподателя, че няма парични задължения към водоснабдяване и канализация и подробни съображения, заедно с писмени доказателства е изложил с възражението си по реда на чл. 414 от ГПК.

          В срока за отговор, даден от съда на заявителя, не е постъпил такъв.
          Съдът, като обсъди доводите на страните и след преценка на доказателствата по делото, приема, че подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, поради липса на правен интерес от страна на длъжника, по следните съображения:

          Съгласно чл. 413, ал. 1, предложение последно, длъжникът по издадената заповед за изпълнение се е възползувал от дадената му по закон възможност и е обжалвал заповедта за изпълнение в частта за присъдените му със същата разноски.

 В посочения му от съда двуседмичен срок същият е направил и писмено възражение срещу издадената заповед за изпълнение по присъдените като дължими суми.

           Съобразявайки изискването за съдържание на заповедта за изпълнение, съдът е съобразил разпоредбата на чл. 412, т. 8 и е указал на длъжника, че ако в двуседмичен срок същият подаде възражение, то заповедта за изпълнение няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

          Такова възражение по реда на чл. 414 от ГПК е постъпило по делото. Същото е подадено в определения по закон срок. В срока по чл. 415 от ГПК е указано на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си.
Следователно, с подаденото възражение на 13.02.2009 г. длъжникът е блокирал действието на заповедта за изпълнение, тя не е влязла в сила и съдът е изправен пред хипотезата на оспорен и невлязъл в законна сила съдебен акт - Заповед № заповед № 156 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, постановена по ч. гр. д. № 314/2009 г. по описа на Районен съд, гр. Сливен.

         От това следва, че жалбоподателят няма правен интерес към настоящия момент, оспорено е задължението изцяло по издадената заповед за изпълнение. В този смисъл и /Определение № 436 от 10.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 973/2008 г., докладчик съдията М. К./.

         Законодателят е дал възможност на заявителя да предяви иск за съществуване на вземането му, когато спази срока по чл. 415 от ГПК. Издадената заповед за изпълнение не поражда действие, тъй като не представлява годен за изпълнение съдебен акт. В новия исков процес по реда на чл. 422 от ГПК длъжникът може да оспори, както вземането, така и разноските.

             Ето защо, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, по изложените съображения по-горе.

 

            Водим от горното, съдът,


                                              ОПРЕДЕЛИ:

           Оставя без разглеждане подадената частна жалба от С.Д.Е., с ЕГН **********,***, против разпореждане от 30.012009 г., постановено по ч. гр. д. № 314/2009 г. по описа на СлРС за дължими съдебни разноски в размер на 25,00 лв., присъдени във връзка с подадено заявление на "ВиК" ООД, гр. С., ул. "Ш. с." № *, с което се претендира издаването на заповед за изпълнение, на основание чл. 410 от ГПК.


         Определението на съда подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ВКС от съобщението му.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: