О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Сливен, 30.04.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на тридесети април през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

 М.Х.

 

Разгледа докладваното от М.Б. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК

 

         Образувано е по жалба на адв. Р. в качеството му на пълномощник на С.В.В. ЕГН ********** ***„ Х. Д. А. „ , № * вх. * ап. * , ипотекарен длъжник по изп.д. № 20098370400067 против действията на ЧСИ П.Г. изразяващи се в опис и оценка на недвижим имот срещу който е насочено принудително изпълнение. В жалбата се сочи, че по изп. дело № 20098370400067 е започнало действие по извършена публична продан на недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.183 с площ от 7200 кв.м., находящ се в гр. Сливен, промишлена зона, заедно с построените в имота масивна двуетажна промишлена сграда, с площ от 236 кв.м., с идентификатор № 67338.605.183.1, масивна едноетажна промишлена сграда с площ 23 кв.м., идентификатор № 67338.605.183.2, както и полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 524 кв.м. идентификационен номер № 67338.605.183.3, който имот е собственост на жалбоподателя В.. В жалбата е посочено, че на 08.04.2009 г. жалбоподателят е получил уведомление от ЧСИ П. Г., че е насрочена публична продан на имота от 10.04.2009 г. до 10.05.2009 г. на описания по-горе недвижим имот, което го изненадало, тъй като до този момент не знаел за започнатото принудително изпълнение. Освен това е направено оплакване за неправилно определена пазарна стойност на имота, като е изразено становище за силно занижение на същата и затова, че при извършената оценка вещото лице не е взело предвид извършените подобрения в имота и актуалните пазарни цени на имотите в региона. Посочил е, че справедливата пазарна стойност на имота няколко месеца преди това е била определена на 1 238 740 лв. и е била приета без възражение от взискателя по изпълнението „И. а. б.” АД като обезпечение на допуснат кредит. Моли се да бъдат отменени действията на ЧСИ, изразяващи се в извършване на опис и приемане на оценка на недвижим имот по изпълнително дело № 20098370400067. Направено е особено искане за постановяване на спиране на изпълнителното производство по изпълнителното дело до произнасянето на съда с влязъл в сила акт по депозираната жалба в частта му относно провеждането на публичната продан на описания недвижим имот. 

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане .

         Взискателят по изпълнителното дело изразява становище за неоснователност на жалбата.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         На 10.02.2009 г. при ЧСИ П. Г. била депозирана молба от „И. а. б.” АД  с адрес за кореспонденция: гр. С., ПК 1618, ул. „Л.” № * за отдел „Реализация на вземания” против „Б. 2000” ЕООД със седалище: гр. С., ЖК „С. З.” № *-*-* представлявано от И. Д. Г.. С молбата бил представен изпълнителен лист от 13.01.2009 г. , с който „Б. 2000” ЕООД била осъдена да заплати на взискателя сумата от 160 000 лв. главница, представляваща дължима сума по договор за банков кредит от 22.12.2006 г., лихва в размер на 6559.81 лв., изтекла към 31.12.2008 г., лихва в размер на 1058.22 лв., изтекла към 10.01.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.01.2009 г. и разноски в размер на 3352.36 лв.

         На 22.12.2006 г. между взискателя и „Б. 2000” ЕООД бил сключен договор № 005001420 за предоставяне на банков кредит в лева, с който на длъжника по изпълнението била предоставен кредит в размер на 160 000 лв. В т.5 от договора било посочено, че кредитът се обезпечава с договорна ипотека за недвижим имот УПИ-V, кв.37 в промишлената зона на гр. Сливен.

         Във връзка с посочения договор за банков кредит, била учредена договорна ипотека върху недвижим имот, обективирана в Нотариален акт № 169/29.12.2006 г. в т.2 – ІІ по който жалбоподателят С. В. и Н. С. В. учредили съвместно в полза на заемодателя „И. а. б.” АД ипотека върху собствения си недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.183 с площ от 7200 кв.м., находящ се в гр. Сливен, промишлена зона, заедно с построените в имота масивна двуетажна промишлена сграда, с площ от 236 кв.м., с идентификатор № 67338.605.183.1, масивна едноетажна промишлена сграда с площ 23 кв.м., идентификатор № 67338.605.183.2, както и полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 524 кв.м. идентификационен номер № 67338.605.183.3, представляващ част от терена на УПИ-ІІІ в кв.37 от ПУП на гр. Сливен.

На 13.03.2009 г. на адрес: гр. С. З., ул. „Х. Д. А.” № *вх.* ап.*, била връчена призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 20098730400067, с което ипотекарният длъжник В. бил уведомен, че на 19.03.2009 г. ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение по изпълнителното дело с взискател „И. а. б.” АД като ще бъде извършен опис на притежавания от ипотекарния длъжник недвижим имот, съгласно договорна ипотека № 190/2006 г. Съобщението било получено от В. В.В. – брат на жалбоподателя.

С разпореждане от 19.03.2008г. ЧСИ Г.назначил за вещо лице по изпълнителното дело М. Д. Г., което да извърши оценка на процесния недвижим имот. На същата дата бил извършен опис на недвижимия имот, за който бил съставен протокол. При извършването на описа, жалбоподателят не е присъствал, но е присъствал длъжникът И. Г.. Вещото лице е депозирало заключение, съгласно което пазарната стойност на недвижим имот с идентификационен номер 67338.605.183, ведно с построените сгради и съоръжения била определена на 726 000 лв. На 09.04.2009г. ЧСИ е съставил обявление, с което обявил на заинтересуваните, че от 10.04.2009 г. до 10.05.2009 г. ще се проведе публична продажба на описания по-горе недвижим имот, собственост на трето задължено лице. Уведомлението за започналата процедура по публична продан било връчено на жалбоподателя В. на 08.04.2009 г. лично.

         Процесната жалба е депозирана на 15.04.2009 г. – в рамките на предвидения в разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК срок.

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от взискателя , които не подлежат на обжалване .

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК изрично са изброени действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство . Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. В настоящия случай действието , което се обжалва е извършването на опис и приемането на оценка на недвижим имот. Това действие не подлежи на обжалване от длъжника по реда на чл. 435 ал. 3 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

         Следва да се отбележи , че жалбоподателят няма качество на „трето лице” за изпълнителното производство , тъй като той е учредил договорна ипотека над собствения си недвижим имот , с която е обезпечил отпуснатия на длъжника кредит . Това го прави ипотекарен длъжник и той не може да се ползва с превилегированото положение , което имат в изпълнителното производство третите – чужди на изпълнението лица.

         Съдът намира , че искането за спиране на производството е неоснователно . Не са налице нито една от посочените в чл. 438 и чл. 432 от ГПК хипотези и жалбата му е недопустима , поради което искането за спиране на изпълнителното производство по изпълнителното дело до произнасянето на съда с влязъл в сила акт по депозираната жалба в частта му относно провеждането на публичната продан на описания недвижим имот е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

По тези съображения, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв. Р. в качеството му на пълномощник на С.В.В. ЕГН ********** ***„ Х. Д. А. „ , № * вх. * ап. * -ипотекарен длъжник по изп.д.№ 20098370400067 по описа на ЧСИ П. Г., като процесуално недопустима .

 

         НЕ ДОПУСКА спиране на изпълнителното производство по изпълнителното дело до произнасянето на съда с влязъл в сила акт по депозираната жалба в частта му относно провеждането на публичната продан на описания недвижим имот .

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 257 по описа на Сливенския окръжен съд за 2009 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ :