ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 12.06.2009г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и девета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Х.М.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  М.Б.

                                                                                            М.Х.

като разгледа докладваното от мл.с. Мария Христова 270 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе съобрази следното:

           Производството се движи по реда на чл. 274 ал. 1 т.1 от ГПК в сила от 01.03.2008 г. Образувано е по жалба от: 1/ С.П.П., с ЕГН **********,***; 2/ Г.П.Т., ЕГН **********,***; 3/ Т.П.Р., ЕГН **********,***„Х. С.” № *, против разпореждане № 36/14.04.2009 г. по гр.д. № 29/2009 г. по описа на Районен съд гр. Котел, с което съдът върнал исковата им молба, като подадена след изтичане на срока по чл. 33 ал. 2 от ЗС.

         В жалбата се сочат основания за необоснованост, неправилност и незаконосъобразност на постановеното разпореждане. Сочи се, че въпросът, дали е изтекъл преклузивният срок за подаване на иска, не можел да бъде предмет на проверка при подаването на исковата молба. Счита се, че обстоятелството, че от продажбата на процесния имот са изминали година и седем месеца не погасявало правата им, т.к. за тази продажба не били уведомени и същата им станала известна едва на 18.02.2009 г. Моли се, да бъде отменено обжалваното разпореждане и да се върне делото за разглеждане на претенцията по същество и продължаване на съдопроизводствените действия.  

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения срок и от лица, които имат интерес от обжалване на съдебния акт.

         Разгледана по същество същата се явява основателна по следните съображения:

         За да върне исковата молба заведена от жалбоподателите против ПК”Грозд” в ликвидация, Булстат *******, със седалище и адрес на управление  село П., община К., област С., представлявана от Ц.И.Д.-ликвидатор, М.Т.У., ЕГН **********,***„С.к.” № *, вх. *, ет. *, ап. *, и М.Т.Т. ЕГН **********,***, по иск по чл. 33, ал. 2 от ЗС Котелският районен съд е приел, че ищците не предявили иска си в двумесечен срок от датата на продажбата на имота, извършена с нотариален акт между ответниците, като е приел, че искът е просрочен. Следва да се приеме, че изводът, до който е достигнал първоинстанционния съд, че ищците са предявили иска си след предвидения в чл. 33, ал. 2 ЗС срок, е необоснован. Неправилно съдът приема, че искът по чл. 33, ал. 2 ЗС следва да бъде предявен от съсобственика на продавача в двумесечен срок от датата на продажбата. За съсобствениците, които желаят да изкупят частта на съсобственика им, продадена на трето лице, без да е била предложена на тях, срокът за изкупуването на имота е двумесечен и започва да тече от датата, когато тези съсобственици са узнали за продажбата, а не от датата на нотариалния акт за прехвърлянето на имота между съсобственика-продавач и третото лице. В чл. 33, ал. 2 ЗС са уредени последиците от неспазването на предвидените в алинея първа на същия текст условия, при които съсобственик може да продаде своята част на трето лице. Това са случаите, когато декларацията на продавача, че другите съсобственици са поканени и са отказали да купят имота при предложените им условия, е невярна, както и когато уговорените условия на покупко-продажбата с третото лице са привидни. В тези случаи се дава право на съсобствениците да изкупят имота в двумесечен срок от датата на продажбата. Законът обаче не урежда случая, когато съсобственикът въобще не е поканен да изкупи имота и не са му съобщени условията на покупко-продажбата. Като се изходи от разпоредбата на чл. 33, ал. 1 ЗС за значението на уведомлението на съсобственика да изкупи имота, ще следва да се приеме, че срокът по чл. 33, ал. 2 ЗС за неуведомения за продажбата съсобственик ще започне да тече не от датата на продажбата, а от датата, когато неуведоменият собственик е научил за извършването на продажбата (и това е дългогодишната практика на Върховния съд, в т.см. Решение № 100 от 1.III.1995 г. по гр. д. № 1430/93 г., IV г. о., докладчик съдията П. М., Решение № 1470 от 5.VI.1964 г. по гр. д. № 694/64 г., I г. о. Съдебна практика на ВС на НРБ и др.). Този двумесечен срок тече за ищците от датата на узнаване на продажбата, тъй като те не са поканени и не са участвували в нея. Тъй като характерът на този двумесечен срок е преклузивен и е израз на осъществяване на едно потестативно право на изкупуване на част от съсобствен имот, той започва да тече от момента на узнаването за продажбата. В противен случай, ако се възприеме тезата, че срокът тече от датата на осъществяване на продажбата, защитата на това накърнено потестативно право на изкупуване не би била осъществена, тъй като непоканените съсобственици да закупят съсобствения имот не са страни по договора покупко-продажба. Те не са били поканени, не им е било съобщено намерението да се продаде съсобствената част от имота. Затова срокът по чл. 33, ал. 2 ЗС започва да тече от фактическото узнаване за осъществяване продажба.

При липса на каквито и да било доказателства по делото, че ищците са били известени за продажбата, приема се, че те са узнали, преди да е изтекъл двумесечният срок по чл. 33, ал. 2 ЗС.

Като е приел противното Котелски районен съд е допуснал нарушения на чл. 33, ал. 2 ЗС. Съдът следваше да вземе дейно участие, като даде указание на страните да се изясни откога е било известно на ищците за извършването на продажбата между ответниците, и с оглед на това да прецени дали искът е заведен след посочения в закона срок.

 

          Водим от горното и на осн. чл. 278 от ГПК, съдът

 

                                         ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Разпореждане № 36 от 14.04.2009 г. по гр.д. № 29 по описа на Котелския районен съд за 2009 г., с което върнал исковата молба на ищците.

 

         ВРЪЩА делото на Котелски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане спора по същество.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: