ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.05.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми май……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С.Б.…*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на адв. М.Д., като пълномощник на М.Ж.Ж. и В.М.Ж. против определение от 08.04.2009г. по гр. д.№ 525/2008г по описа на НзРС.  В жалбата си твърди че с обжалваното определение на НзРС, производството по посоченото гражданско дело е било спряно. Счита че същото е незаконосъобразно, тъй като не са налице необходимите законови предпоставки за това, каквито предпоставки се предвидени в разпоредбата на чл. 229 ал. 1 т.4 от ГПК без да конкретизира в какво точно се изразява липсата на предпоставки за спиране на производството. Моли въззивния съд да отмени обжалваното определение е производството да продължи.

            В срок за отговор на частната жалба, ответната по частната жалба страна не е депозирала отговор.

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разгледана по съществото си е неоснователна.

            Ищцата В.П.В. е предявила против ответниците М.Ж.Ж. и В.М.Ж. иск с правно основание чл. 108 от ЗС, като е поискала да бъдат осъдени ответниците да й предадат владението върху недвижим имот:  стопански двор с площ 3 900 кв. м., находящ се в гр. н. З., кв. “И.”, УПИ № ХІ, кв.4 по плана на града, находящ се в бивш стопански двор на ТКЗС “У.” гр. Н. З.а. В исковата си молба е посочила, че е придобила правото на собственост върху описания имот чрез възлагането му от ДСИ гр. Нова Загора с Постановление за възлагане на недвижим имот № 870/12.03.2008г. по изп.д.№ 295/05-31 по описа на ДСИ при НзРС.

            От представените с исковата молба доказателства и от изявленията на ответника в писмения отговор на исковата молба, както и от доказателствата представени с него се установява, че Постановлението за възлагане на недвижим имот № 870/12.03.2008г. по изп. д.№ 295/05-31 по описа на ДСИ при НзРС е било обжалвано пред СлОС и по жалбите против него са постановени решения с различно съдържание, поради което ищцата е подала молба за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303 от ГПК. Ответната страна не  спори че такава молба е подадена пред ВКС дори сама представя заверено копие от тази молба. След справка е видно, че по молбата за отмяна е образувано гр.д.№ 3595/2008г. по описа на ВКС, ІІ-по ГО и производството по това дело не е приключило.

            При наличието на описаните обстоятелства правилно производството по делото е спряно да приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството  по гр.д.№ 3595/2008г. по описа на ВКС, ІІ-по ГО. Решението по цитираното дело ще е от значение за правилното решаване на спора, тъй като то установява придобиването или не на правото на собственост от ищцовата страна на основание постановление за възлагане от публична продан. В случая безспорно е налице преюдициалност на спора висящ пред ВКС по отношение на спора пред НзРС, поради което с атакуваното определение правилно НзРС е преценил че са налице условията на чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на производството до приключване на гр.д.№ 3595/2008г. по описа на ВКС, ІІ-по ГО.

             С оглед изложените съображения, настоящата инстанция намира че частната жалба следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.Ж.Ж. ЕГН ********** и В.М.Ж. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника им адвокат М.Д., против Определение за спиране на производството от открито с .з. на 08.04.2009г. по гр. д.№ 525/2008г по описа на Районен съд – нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: