О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 18.05.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на осемнадесети май, през две хиляди и девета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:     М.С.

              ЧЛЕНОВЕ:            Н.Я.

                                                                        М.Д.             

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от Маргарита  Друмева 274  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:     Обжалвано е протоколно определение от 20.03.2009 г., постановено по гр.д. № 3946/2008 г. на Сливенски районен съд, с което е отказано предоставяне на правна помощ, поискана от ответника С.З.Т. ***4.02.2009 г.

В частната си жалба жалбоподателят Т. твърди, че получаваната от него пенсия от 490 лв. е единствен негов доход и разходите за лекарства, постоянни изследвания и процедури са много големи и средствата, които му остават за храна и осигуряване на житейските му нужди са крайно недостатъчни. Експертното решение на ТЕЛК било пожизнено, като му е призната 91 % загубена работоспособност без чужда помощ. Прилага Епикриза, ЕР 369/25.01.2002 г. и декларация за материално и гражданско състояние- разведен, без други доходи , с постоянен и настоящ адрес в гр. София и притежаващ апартамент от 63 кв.м. в гр. София.  

Частната жалба е допустима, като подадена от надлежна страна в производството в законния срок. Налице са изискванията чл. 95, ал.5 от ГПК и на реквизитите на чл. 260 до 263 от ГПК, съгласно чл. 275, ал.2 от ГПК.   

          Съдът намира че искането за осигуряване на правна помощ не е доказано. При месечен доход от 490 лв., наличие на собствен апартамент от 63 кв.м. и недоказан размер разходи за лечение, макар неработоспособността да е определена на 91 %- без чужда помощ невъзможността ответникът да си осигури разноски за адвокатска защита по гражданско  производство не е доказана.

          Съдът споделя изводите на районния съд за отказ да се предостави правна помощ, поради което на осн. чл. 274, ал.3 от ГПК ще остави без уважение частната жалба, като на основание чл. 95, ал.6 от ГПК определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Ето защо

           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.З.Т., с ЕГН- ********** ***, ул. “П. И. Ш.”, бл. *, вх. “*”, ет. * ап* против протоколно определение от 20.03.2009 г., постановено по гр.д. № 3946/2008 г. на Сливенски районен съд

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

ЧЛЕНОВЕ :